มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

สารบัญ : พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์
โดย พระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

คำปรารภ
บันทึกของผู้เรียบเรียง
ควรทราบก่อน

แถลงการจัดทำหนังสือ (ในการพิมพ์ครั้งที่ 1)
ความเป็นมาของ "ทุนพิมพ์พจนานุกรมพุทธศาสน์"
ทุนพิมพ์พจนานุกรมพุทธศาสน์