รายชื่อวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ จังหวัดชุมพร
ภาค ๑๖
โดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐
ชื่อวัด
ประเภท
นิกาย
ที่ตั้ง
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
1
ปากน้ำชุมพร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ปากน้ำ เมือง ชุมพร
86000
2
หัวกรูด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๕ หัวกรูด ต.ปากน้ำ เมือง ชุมพร
86000
3
ท่ายางกลาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่ายาง เมือง ชุมพร
86000
4
ท่ายางใต้ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่ายาง เมือง ชุมพร
86000
5
ท่ายางเหนือ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท่ายาง เมือง ชุมพร
86000
6
บางคอย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑ บางคอย ต.ท่ายาง เมือง ชุมพร
86000
7
บางหลง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ท่ายาง เมือง ชุมพร
86120
8
คูขุด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.บางหมาก เมือง ชุมพร
86000
9
ดอนรวบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.บางหมาก เมือง ชุมพร
86000
10
บางหมาก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บางหมาก เมือง ชุมพร
86000
11
มณีสพ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บางหมาก เมือง ชุมพร
86000
12
ชุมพรรังสรรค์ พระอารามหลวง มหานิกาย ม. ๕ ต.นาทุ่ง เมือง ชุมพร
86000
13
ดอนทรายแก้ว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นาทุ่ง เมือง ชุมพร
86000
14
นาทุ่ง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นาทุ่ง เมือง ชุมพร
86000
15
ปากคลอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นาทุ่ง เมือง ชุมพร
86000
16
โพธิการาม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๗ ต.นาทุ่ง เมือง ชุมพร
86000
17
กาลพัฒนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.นาชะอัง เมือง ชุมพร
86000
18
นาชะอัง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นาชะอัง เมือง ชุมพร
86000
19
สามแก้ว วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.นาชะอัง เมือง ชุมพร
86000
20
หูรอ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นาชะอัง เมือง ชุมพร
86000
21
ประเดิม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ตากแดด เมือง ชุมพร
86000
22
สุบรรณนิมิตร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ตากแดด เมือง ชุมพร
86000
23
หนองหมุก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ตากแดด เมือง ชุมพร
86000
24
หาดทรายแก้ว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ตากแดด เมือง ชุมพร
86000
25
ดอนรักษ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๐ ต.บางลึก เมือง ชุมพร
86000
26
บางลึก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.บางลึก เมือง ชุมพร
86000
27
วิหารคงคาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.บางลึก เมือง ชุมพร
86000
28
ศาลาลอย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.บางลึก เมือง ชุมพร
86000
29
เขากล้วย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.หาดพันไกร เมือง ชุมพร
86000
30
ช่องลม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.หาดพันไกร เมือง ชุมพร
86000
31
ถ้ำหาดพันไกร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.หาดพันไกร เมือง ชุมพร
86000
32
เกาะแก้วดุษิยารังสฤษฎิ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.วังไผ่ เมือง ชุมพร
86000
33
คอออม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.วังไผ่ เมือง ชุมพร
86000
34
วังไผ่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.วังไผ่ เมือง ชุมพร
86000
35
อุทัยธรรม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๕ ต.วังไผ่ เมือง ชุมพร
86000
36
ท่าไม้ลาย วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม.๕ ท่าไม้ลาย ต.วังใหม่ เมือง ชุมพร
37
วังใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๔ นาแซะ ต.วังใหม่ เมือง ชุมพร
38
เขาปูน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บ้านนา เมือง ชุมพร
86000
39
ดอนมะม่วง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บ้านนา เมือง ชุมพร
86000
40
บ้านนา วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.บ้านนา เมือง ชุมพร
86000
41
ขุนกระทิง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ขุนกระทิง เมือง ชุมพร
86000
42
ถ้ำเขาขุนกระทิง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.ขุนกระทิง เมือง ชุมพร
86000
43
พระขวาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ขุนกระทิง เมือง ชุมพร
86000
44
เขาดิน วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๕ ต.ทุ่งคา เมือง ชุมพร
86000
45
เขาบ่อ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๖ เขาบ่อ ต.ทุ่งคา เมือง ชุมพร
86000
46
ถ้ำสำเภาทอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ทุ่งคา เมือง ชุมพร
86000
47
ทุ่งคา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ทุ่งคา เมือง ชุมพร
86000
48
ทุ่งหงษ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.ทุ่งคา เมือง ชุมพร
86000
49
เขาชันโต๊ะ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๘ เขาชันโต๊ะ ต.วิสัยเหนือ เมือง ชุมพร
86000
50
เชิงกระ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.วิสัยเหนือ เมือง ชุมพร
86000
51
มุขทวี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.วิสัยเหนือ เมือง ชุมพร
86000
52
วิสัยบรรพต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.วิสัยเหนือ เมือง ชุมพร
86000
53
วิสัยเหนือ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.วิสัยเหนือ เมือง ชุมพร
86000
54
แหลมลำภู วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.วิสัยเหนือ เมือง ชุมพร
86000
55
เขตอุดมศักดิ์วนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.หาดทรายรี เมือง ชุมพร
86000
56
สุวรรณคูหาวารีวงศ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.หาดทรายรี เมือง ชุมพร
86000
57
ถ้ำสิงห์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ถ้ำสิงห์ เมือง ชุมพร
86000
58
นาสร้าง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
86140
59
นิคมประชาสรรค์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๓ ต.ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
86140
60
ยางฆ้อ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
86140
61
ศรีสุเทพ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
86140
62
แหลมยาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ท่าแซะ ท่าแซะ ชุมพร
86140
63
ประชานิคม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๖ ทุ่งยอ ต.คุริง ท่าแซะ ชุมพร
86140
64
พ่อตาหินช้าง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.สลุย ท่าแซะ ชุมพร
86140
65
สวนมณีทรัพย์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.สลุย ท่าแซะ ชุมพร
86140
66
เขาแก้ว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
86140
67
ควนมณี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
86140
68
นาหอยโข่ง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑ ต.นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
86140
69
ปากแพรก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
86140
70
วังครก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
86140
71
หอระฆัง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.นากระตาม ท่าแซะ ชุมพร
86140
72
แก้วอินทยาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
86140
73
ลุ่ม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.รับร่อ ท่าแซะ ชุมพร
86140
74
เทพเจริญ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
86140
75
เทพประดิษฐาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
86140
76
ภูพางพัฒนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.ท่าข้าม ท่าแซะ ชุมพร
86140
77
หงษ์ปิยาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.หงษ์เจริญ ท่าแซะ ชุมพร
86140
78
แก้วประสิทธิ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.หินแก้ว ท่าแซะ ชุมพร
86190
79
คุริง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร
86140
80
ประชาอุทิศ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๒ ต.ทรัพย์อนันต์ ท่าแซะ ชุมพร
86140
81
เขาเจดีย์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.บางสน ปะทิว ชุมพร
86160
82
ดอนกุฎี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.บางสน ปะทิว ชุมพร
86160
83
ดอนตะเคียน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บางสน ปะทิว ชุมพร
86160
84
สุวรรณาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.บางสน ปะทิว ชุมพร
86160
85
แหลมยาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๘ แหลมยาง ต.บางสน ปะทิว ชุมพร
86160
86
ดอนแดง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๒ เกาะชะอม ต.ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
86160
87
ถ้ำทะเลทรัพย์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ทะเลทรัพย์ ปะทิว ชุมพร
86160
88
ถ้ำเขาปุก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๐ ต.สะพลี ปะทิว ชุมพร
86230
89
ทุ่งไทรทอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.สะพลี ปะทิว ชุมพร
86230
90
ปากด่าน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.สะพลี ปะทิว ชุมพร
86230
91
ป่ายาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.สะพลี ปะทิว ชุมพร
86230
92
สามัคคีชัย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.สะพลี ปะทิว ชุมพร
86230
93
ถ้ำเขาพลู วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๓ ต.ชุมโค ปะทิว ชุมพร
86160
94
บ่ออิฐ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ชุมโค ปะทิว ชุมพร
86160
95
เอราวัณนันทิยาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑๑ คลองวังช้าง ต.ชุมโค ปะทิว ชุมพร
86160
96
ดอนยาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
86210
97
มาบอำมฤต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ดอนยาง ปะทิว ชุมพร
86210
98
บางแหวน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ปากคลอง ปะทิว ชุมพร
86210
99
หน้าค่าย