รายชื่อวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ จ.นครศรีธรรมราช ภาค ๑๖
(ทั้ง ๒ นิกาย)
โดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐
ชื่อวัด
ประเภท
นิกาย
ที่ตั้ง
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
1
โคกธาตุ วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
2
ชลเฉนียน วัดราษฎร์ ธรรมยุต ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
3
ชายนา วัดราษฎร์ มหานิกาย ป่ากล้วย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
4
ท้าวโคตร วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
5
บุญนารอบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
6
พระนคร วัดราษฎร์ ธรรมยุต ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
7
พระมหาธาตุฯ พระอารามหลวง ธรรมยุต ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
8
เพชรจริก วัดราษฎร์ ธรรมยุต ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
9
มุมป้อม วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
10
ศาลามีชัย วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
11
สระเรียง วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
12
สวนป่าน วัดราษฎร์ ธรรมยุต ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
13
สวนหลวง วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
14
เสมาเมือง วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
15
หน้าพระธาตุ วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
16
หน้าพระลาน วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
17
จันทาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
18
ชะเมา วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
19
ท่าโพธิ์ พระอารามหลวง ธรรมยุต ต.ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
20
ประดู่พัฒนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
21
ศรีทวี วัดราษฎร์ ธรรมยุต ต.ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
22
ใหญ่ชัยมงคล วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
23
บูรณาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.คลัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
24
มเหยงคณ์ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ต.คลัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
25
วังตะวันตก วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.คลัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
26
วังตะวันออก วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.คลัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
27
เสาธงทอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.คลัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
28
นารีประดิษฐ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่าไร่ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
29
ราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าไร่ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
30
สิริวัฒนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าไร่ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
31
คูพาย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ คูพาย ต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
32
ท่านคร วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๔ ต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
33
นางพระยา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
34
โบสถ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
35
ปากนครบน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
36
มุขธารา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
37
ดอนยาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.นาทราย เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
38
น้ำสรง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นาทราย เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
39
หญ้า วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นาทราย เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
40
ท่าช้าง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นาพรุ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
41
พระพรหม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.นาพรุ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
42
ห้วยระย้า วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.นาพรุ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
43
แพร่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ช้างซ้าย เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
44
เลียบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ช้างซ้าย เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
45
กัตสัทธาราม (กัด) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.นาสาร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
46
คันนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.นาสาร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
47
พระเพรง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๓ ต.นาสาร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
48
มะม่วงขาว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.นาสาร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
49
มะม่วงตลอด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นาสาร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
50
หนองแตน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นาสาร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
51
ชัน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.กำแพงเซา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
52
ท้าวราษฎร์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.กำแพงเซา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
53
บ้านตาล วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.กำแพงเซา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
54
สวนพลาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.กำแพงเซา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
55
น้ำรอบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ไชยมนตรี เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
56
พระเขียน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ไชยมนตรี เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
57
หนองบัว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ไชยมนตรี เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
58
ราษฎร์ประดิษฐ์ (มะม่วงสองต้น) วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.มะม่วงสองต้น เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
59
พระมงกุฎ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.นาเคียน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
60
แจ้ง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
61
ท่างาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
62
ป่ายาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
63
มะม่วงปลายแขน วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
64
โรงฆ้อง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
65
วิทยาลัยครูรังสรรค์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
66
ศาลาไพ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
67
เชิงแตระ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ท้ายสำเภา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
68
ท้ายสำเภา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท้ายสำเภา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
69
ป่าตอ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท้ายสำเภา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
70
ราษฎร์เจริญวราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท้ายสำเภา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
71
ทุ่งแย้ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.โพธิ์เสด็จ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
72
โพธิ์ทอง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๕ ต.โพธิ์เสด็จ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
73
โพธิ์เสด็จ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๘ ต.โพธิ์เสด็จ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
74
วนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.โพธิ์เสด็จ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
75
หัวอิฐ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.โพธิ์เสด็จ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
76
ตรีนิมิตร วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
77
ท่าสะท้อน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
78
ธาราวดี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
79
บางสะพาน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
80
บางใหญ่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
81
มัชฌิมภูมิ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
82
มุจลินทราวาส วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๖ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
83
หนองนก วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๒ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
84
แจ้ง พระอารามหลวง มหานิกาย ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
85
ทรายทองสันตาราม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๔ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
86
ท่าแพ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
87
ท่าม่วง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๒ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
88
โบสถ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
89
ไพศาลสถิตย์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
90
มะม่วงทอง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๗ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
91
วิสุทธิยาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
92
ศรีมงคล วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
93
คงคาเลียบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ท่าซัก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
94
นาวง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท่าซัก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
95
กุฏิ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๖ ต.ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
96
จังหูน วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๓ ต.ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
97
โดนธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
98
พังสิงห์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
99
สว่างอารมณ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
100
หนองหนอน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๒ ต.ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
101
หมน วัดราษฎร์