รายชื่อวัดในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๖
(ทั้ง 2 นิกาย)
ชื่อวัด
ประเภท
นิกาย
ที่ตั้ง
อำเภอ
จังหวัด
รหัสไปรษณีย์
1
โคกธาตุ วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
2
ชลเฉนียน วัดราษฎร์ ธรรมยุต ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
3
ชายนา วัดราษฎร์ มหานิกาย ป่ากล้วย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
4
ท้าวโคตร วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
5
บุญนารอบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
6
พระนคร วัดราษฎร์ ธรรมยุต ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
7
พระมหาธาตุฯ พระอารามหลวง ธรรมยุต ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
8
เพชรจริก วัดราษฎร์ ธรรมยุต ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
9
มุมป้อม วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
10
ศาลามีชัย วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
11
สระเรียง วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
12
สวนป่าน วัดราษฎร์ ธรรมยุต ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
13
สวนหลวง วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
14
เสมาเมือง วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
15
หน้าพระธาตุ วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
16
หน้าพระลาน วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ในเมือง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
17
จันทาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
18
ชะเมา วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
19
ท่าโพธิ์ พระอารามหลวง ธรรมยุต ต.ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
20
ประดู่พัฒนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
21
ศรีทวี วัดราษฎร์ ธรรมยุต ต.ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
22
ใหญ่ชัยมงคล วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ท่าวัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
23
บูรณาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.คลัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
24
มเหยงคณ์ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ต.คลัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
25
วังตะวันตก วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.คลัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
26
วังตะวันออก วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.คลัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
27
เสาธงทอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.คลัง เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
28
นารีประดิษฐ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่าไร่ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
29
ราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าไร่ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
30
สิริวัฒนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าไร่ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
31
คูพาย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ คูพาย ต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
32
ท่านคร วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๔ ต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
33
นางพระยา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
34
โบสถ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
35
ปากนครบน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
36
มุขธารา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ปากนคร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
37
ดอนยาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.นาทราย เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
38
น้ำสรง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นาทราย เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
39
หญ้า วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นาทราย เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
40
ท่าช้าง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นาพรุ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
41
พระพรหม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.นาพรุ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
42
ห้วยระย้า วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.นาพรุ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
43
แพร่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ช้างซ้าย เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
44
เลียบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ช้างซ้าย เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
45
กัตสัทธาราม (กัด) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.นาสาร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
46
คันนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.นาสาร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
47
พระเพรง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๓ ต.นาสาร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
48
มะม่วงขาว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.นาสาร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
49
มะม่วงตลอด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นาสาร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
50
หนองแตน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นาสาร เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
51
ชัน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.กำแพงเซา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
52
ท้าวราษฎร์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.กำแพงเซา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
53
บ้านตาล วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.กำแพงเซา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
54
สวนพลาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.กำแพงเซา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
55
น้ำรอบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ไชยมนตรี เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
56
พระเขียน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ไชยมนตรี เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
57
หนองบัว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ไชยมนตรี เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
58
ราษฎร์ประดิษฐ์ (มะม่วงสองต้น) วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.มะม่วงสองต้น เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
59
พระมงกุฎ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.นาเคียน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
60
แจ้ง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
61
ท่างาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
62
ป่ายาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
63
มะม่วงปลายแขน วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
64
โรงฆ้อง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
65
วิทยาลัยครูรังสรรค์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
66
ศาลาไพ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่างิ้ว เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80280
67
เชิงแตระ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ท้ายสำเภา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
68
ท้ายสำเภา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท้ายสำเภา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
69
ป่าตอ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท้ายสำเภา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
70
ราษฎร์เจริญวราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท้ายสำเภา เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
71
ทุ่งแย้ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.โพธิ์เสด็จ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
72
โพธิ์ทอง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๕ ต.โพธิ์เสด็จ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
73
โพธิ์เสด็จ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๘ ต.โพธิ์เสด็จ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
74
วนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.โพธิ์เสด็จ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
75
หัวอิฐ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.โพธิ์เสด็จ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
76
ตรีนิมิตร วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
77
ท่าสะท้อน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
78
ธาราวดี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
79
บางสะพาน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
80
บางใหญ่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
81
มัชฌิมภูมิ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
82
มุจลินทราวาส วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๖ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
83
หนองนก วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๒ ต.บางจาก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
84
แจ้ง พระอารามหลวง มหานิกาย ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
85
ทรายทองสันตาราม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๔ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
86
ท่าแพ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
87
ท่าม่วง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๒ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
88
โบสถ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
89
ไพศาลสถิตย์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
90
มะม่วงทอง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๗ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
91
วิสุทธิยาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
92
ศรีมงคล วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.ปากพูน เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
93
คงคาเลียบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ท่าซัก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
94
นาวง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท่าซัก เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
95
กุฏิ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๖ ต.ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
96
จังหูน วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๓ ต.ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
97
โดนธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
98
พังสิงห์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
99
สว่างอารมณ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
100
หนองหนอน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๒ ต.ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
101
หมน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท่าเรือ เมืองฯ นครศรีธรรมราช
80000
102
เขาปูน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
103
พรหมโลก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.พรหมโลก พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
104
เขาขุนพนม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๔ ต.บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
105
อินคีรี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.บ้านเกาะ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
106
โทเอก (หัวตลิ่ง) วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80000
107
ป่ากิ่ว วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๖ ต.อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80000
108
สากเหล็ก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.อินคีรี พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80000
109
คงคาวง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
110
คลองเมียด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
111
ทอนหงส์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
112
มัชฌิมภูมิวราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
113
ใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ทอนหงส์ พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
114
กำแพงถม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
115
ท้าวโทะ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
116
ป่ายางประดู่หอม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
117
โยธาธรรม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
118
สะบ้าย้อย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๔ ต.นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
119
หลวงครู วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
120
ใหญ่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นาเรียง พรหมคีรี นครศรีธรรมราช
80320
121
คีรีกันทราวาส (คีรีกันทร์) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
122
เชิงผาวนาราม (ชายเขา) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
123
ไทรงาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เขาแก้ว ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
124
เจดีย์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑ ต.ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
125
วังหงส์ (หงษ์) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ลานสกา ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
126
ดินดอน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
127
ปะ (ปะธรรมาราม) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
128
พัทธสีมา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
129
มะขาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท่าดี ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
130
คีรีวง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
131
โคกโพธิ์สถิตย์ (โคก) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
132
วังไทร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
133
สมอ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.กำโลน ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
134
ตาหมอ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
135
ศาลาขี้เหล็ก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
136
สรรเสริญ (สอ) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
137
ใหม่ทอน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ขุนทะเล ลานสกา นครศรีธรรมราช
80230
138
ควนสูง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๘ ต.ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80150
139
ปากน้ำ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๕ ต.ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80150
140
วังม่วง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
141
สามัคคีนุกูล (ปากคลองทอน) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ฉวาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80150
142
ควนสงฆ์ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๘ ต.ช้างกลาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80250
143
ควนส้าน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ช้างกลาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
144
คีรีวรรณา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ช้างกลาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80250
145
เทพกุญชร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ช้างกลาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80250
146
หน้าเขาเหมน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๒ ต.ช้างกลาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80250
147
หลักช้าง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ช้างกลาง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80150
148
ปลายระแนะ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80250
149
มะปรางงาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80250
150
อินทรสุคนธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๗ เหนือคลอง ต.ละอาย ฉวาง นครศรีธรรมราช
80250
151
ควนยูง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
152
วังสะพาน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
153
ศิลา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
154
ห้วยทรายขาว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๐ ต.นาแว ฉวาง นครศรีธรรมราช
80150
155
ไม้เรียง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
156
หาดสูง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ไม้เรียง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
157
กะเปียด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.กะเบียด ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
158
นาเซลียง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.กะเบียด ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
159
เพ็ญญาติ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๓ ต.กะเบียด ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
160
ควนมะปริง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
161
โคกเมรุ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
162
มะเฟือง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
163
รังษีบูรณาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.นากะชะ ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
164
สวนขัน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.สวนขัน ฉวาง นครศรีธรรมราช
80260
165
จันดี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.หลักช้าง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80250
166
ธาตุน้อย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.หลักช้าง ฉวาง นครศรีธรรมราช
80250
167
โคกหาด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
80250
168
เพ็ญมิตร วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
80150
169
สุวรรณประดิษฐาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ไสหร้า ฉวาง นครศรีธรรมราช
80250
170
โบราณาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช
80270
171
มังคลาราม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.พิปูน พิปูน นครศรีธรรมราช
80270
172
โพธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
80270
173
ศรีมาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
80270
174
สุวรรณคีรี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
80270
175
ห้วยกลาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๗ ห้วยกลาง ต.กะทูน พิปูน นครศรีธรรมราช
80270
176
ทองทำนุ (หน้าเขา) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
80270
177
มัชฌิมาวาส วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
80270
178
ห้วยโก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๑ ต.เขาพระ พิปูน นครศรีธรรมราช
80270
179
ทุ่งนาใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
80270
180
ยางค้อม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ยางค้อม พิปูน นครศรีธรรมราช
80270
181
ปากเสียว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ควนกลาง พิปูน นครศรีธรรมราช
80270
182
เขาแก้ววิเชียร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80130
183
เชียรใหญ่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
184
ปากเชียร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๓ ปากเชียร ต.เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
185
พรหมมัญพงศาราม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๓ ต.เชียรใหญ่ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
186
โคกกะถิน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.เชียรเขา เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
187
บางหว้า วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๒ ต.เชียรเขา เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
188
ป่าหวาย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.เชียรเขา เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
189
สระใคร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.เชียรเขา เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
190
โพธิ์ใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่าขนาน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
191
สระแก้ว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าขนาน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
192
คลองขยัน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
193
พระหอม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.บ้านกลาง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
194
ชัยสุวรรณ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
195
ทวยเทพ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
196
บางทองคำ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
197
บ้านเนิน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
198
ย่านม่วง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.บ้านเนิน เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
199
เภาเคือง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
200
สระเกษ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑๑ ต.ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
201
หาบทอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ไสหมาก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
202
ดอนรักษา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
203
เทพนิมิต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
204
สำโรงงาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท้องลำเจียก เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
205
จันทร์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ดอนตรอ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80290
206
ดอนตรอ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ดอนตรอ เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80290
207
ทุ่งเฟื้อ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.สวนหลวง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
208
พังยอม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.สวนหลวง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
209
สระโพธิ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.เสือหึง เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
210
ทายิการาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
211
ท่าลิพง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.การะเกด เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
212
แดง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
213
ทองพูน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
214
พระพุทธบาท วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.เขาพระบาท เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
215
เทพรักษ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๘ น้ำบ่อ ต.แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
216
บ่อล้อ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
217
แม่เจ้าอยู่หัว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.แม่เจ้าอยู่หัว เชียรใหญ่ นครศรีธรรมราช
80190
218
รักขิตวัน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
219
หมื่นระงับรังสรรค์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ชะอวด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
220
ดิษฐวราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
221
นางหลงประชาสามัคคี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑ ต.ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
222
มัชฌิมวราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่าเสม็ด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
223
ควนสมบูรณ์(ควนตุ๊กตู) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ควนสมบูรณ์ ต.ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
224
ดอนมะปราง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
225
ห้วยแหยง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่าประจะ ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
226
ควนป้อม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
227
บางน้อย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๐ ต.เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
228
โพธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ บ้านควนเคร็ง ต.เคร็ง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
229
ควนเงิน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
230
วังกลม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
231
สีตลากร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
232
ห้วยแหยง(ชะอวด) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บ้านตูล ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
233
ควนใส วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ บ้านควนใส ต.ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
234
ดอนตาสังข์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
235
ธรรมารามแสงประสิทธิ์ (ขอนหาด) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ขอนหาด ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
236
โคกทราง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
237
ทุ่งคุ่ม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
238
สุขาสิทธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นางหลง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
239
เขาเทียมป่า วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๒ ต.เขาพระทอง ชะอวด นครศรีธรรมราช
80180
240
ชลธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
241
ท่าสูง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
242
เสนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าศาลา ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
243
เขาพนมไตย์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
244
ดอนตะใคร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
245
บ่อกรูด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
246
บางสาร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.กลาย ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
247
ทางขึ้น วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
248
เทวดาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
249
ประดู่หอม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
250
ป่าวนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
251
พระเลียบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๐ ต.ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
252
ยางใหญ่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
253
สาขาชาติพงศ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
254
สำนักม่วง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๖ สำนักม่วง ต.ท่าขึ้น ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
255
คลองดิน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
256
แส็งแร็ง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.หัวตะพาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
257
เขาน้อย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.กะหรอ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
258
คงคาวดี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.กะหรอ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
259
โทตรี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๓ ต.กะหรอ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
260
นาเหรง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.กะหรอ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
261
ในตูล วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.กะหรอ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
262
วังเลา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.กะหรอ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
263
อู่ทอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.กะหรอ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
264
คงคาเลื่อน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
265
โคกตะเคียน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
266
ชุมโขลง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
267
นากุน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
268
สระแก้ว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
269
โสภณตีธาราม (เราะ) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.สระแก้ว ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
270
ชัยธาราประดิษฐ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๕ ต.โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
271
ป่าวดี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
272
โมคลาน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๑ ต.โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
273
ยางทอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๐ ต.โมคลาน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
274
โรงเหล็ก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นบพิตำ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
275
ใหม่ไทยเจริญ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑ โรงเหล็ก ต.นบพิตำ ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
276
โคกเหล็ก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
277
พระอาสน์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ไทยบุรี ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
278
จันพอ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
279
ไทรขาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
280
หญ้าปล้อง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ดอนตะโก ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
281
ปลักปลา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
282
ปากเจาพัฒนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
283
สวนจันทร์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ตลิ่งชัน ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
284
นพรัตนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.กรุงชิง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
285
เปียน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.กรุงชิง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
286
บนถนน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
287
สโมสร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
288
แส็งแร็ง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.โพธิ์ทอง ท่าศาลา นครศรีธรรมราช
80160
289
เขาปรีดี วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
290
โคกสะท้อน วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
291
ชัยชุมพล วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
292
ท่าแพ วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ปากแพรก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
293
เขากลาย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
294
วังหีบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ชะมาย ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
295
คงคาเจริญ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.หนองหงษ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
296
ชายคลอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
297
ทะเล วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ควนกรด ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
298
ทุ่งส้าน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
299
วังขรี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นาไม้ไผ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
300
ด่านกำจัด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
301
ราษฎร์ประดิษฐ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
302
ศิลาราย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๘ ศิลาราย ต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
303
สำโรง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.นาหลวงเสน ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
304
เขาโร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80310
305
ทุ่งควาย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เขาโร ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
306
กะโสมใต้ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
307
กะโสมเหนือ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
308
บ้านพูน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
309
อินทาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.กะปาง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
310
ก้างปลา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
311
ควนชม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
312
โคกกะฐิน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
313
ชายคลองที่วัง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
314
ธรรมเผด็จ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ที่วัง ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
315
น้ำตก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.น้ำตก ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
316
ไตรวิทยาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
317
ถ้ำใหญ่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ถ้ำใหญ่ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
318
ควนสุทธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.นาโพธิ์ ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
319
เขาตาว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
320
นิคมคีรี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
321
สหกรณ์นิคมทุ่งสง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.เขาขาว ทุ่งสง นครศรีธรรมราช
80110
322
คลองกุย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๒ คลองกุย ต.นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80220
323
เทวสิทธิ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80220
324
พิกุลชัยภูมิ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80220
325
พิศิษฎ์อรรถาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80220
326
อัมพวัน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.นาบอน นาบอน นครศรีธรรมราช
80220
327
ทุ่งยวน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช
80220
328
หนองดี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ทุ่งสง นาบอน นครศรีธรรมราช
80220
329
เกาะสระ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
80220
330
มณีเจริญ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.แก้วแสน นาบอน นครศรีธรรมราช
80220
331
ท่ายาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่ายาง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
332
ภูเขาลำทัง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
333
ภูเขาหลัก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
334
ยูงทอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
335
สระเภา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ทุ่งสัง ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
336
ขนาน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
337
ควนลัง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๖ ควนลัง ต.ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
338
มะเฟืองใต้ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
339
ใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
340
อุ่ตะเภา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ทุ่งใหญ่ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
341
คงคาเลียบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
342
ภูเขาดิน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๕ ภูเขาดิน ต.กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
343
เสม็ดจวน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.กุแหระ ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
344
ควนอุโบสถ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ปริก ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
345
บางวงศ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
346
ประดิษฐาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
347
หน้าเขารูป วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.บางรูป ทุ่งใหญ่ นครศรีธรรมราช
80240
348
กัลยานฤมิต วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๕ ต.คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80330
349
คลองน้อย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
350
บางจาก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๑ ต.คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80330
351
ปิยาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80330
352
ศรีสุวรรณาราม (เปียะ) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.คลองน้อย ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80330
353
ป่าระกำใต้ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
354
ป่าระกำเหนือ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
355
เหมก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๑ ต.ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
356
อัฑฒศาสนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ป่าระกำ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
357
ชมพูประดิษฐ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80330
358
ไตรสุวรรณาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80330
359
มัชฌิมเขตชลาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ชะเมา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80330
360
ตรงบน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
361
บ้านงาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
362
ฝ่าพระบาทราษฎร์บำรุง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
363
มหิสสราราม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑๐ ต.คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
364
สามแพรก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
365
สุขุม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.คลองกระบือ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
366
เกาะจาก วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๒ ต.เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
367
บางบูชาชนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
368
โบสถ์ธาราวดี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.เกาะทวด ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
369
เทพสิทธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
370
บ้านใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
371
สระน้ำขาว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
372
สุวรรณภูมิวิหาร (บางคุระ) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.บ้านใหม่ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
373
สองพี่น้อง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
374
สุวรรณาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.หูล่อง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
375
สุเทพธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
376
แหลมตะลุมพุก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.แหลมตะลุมพุก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
377
คงคาสวัสดิ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
378
นาควารี วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
379
ศรีสมบูรณ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
380
สระแก้ว วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
381
สุชาโต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
382
อุทัยรัตนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ปากพนังฝั่งตะวันตก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
383
นิโครธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
384
บางเข็ม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
385
บางศาลา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.บางศาลา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
386
กาญจนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.บางพระ ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
387
คงคาวดี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
388
หงส์แก้ว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
389
หรงบน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.บางตะพง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80120
390
เขมวงศาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
391
ไทยมังคลาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
392
นันทาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
393
บางฉนาก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
394
พิบูลยาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
395
รัตนาราม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๒ ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
396
รามประดิษฐ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
397
เสาธงทอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ปากพนังฝั่งตะวันออก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
398
แจ้ง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
399
ท่าพญา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
400
มุขธาราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.บ้านเพิง ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
401
สระ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ท่าพญา ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
402
บางด้วน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
403
บางพระ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๓ ต.ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
404
ปากแพรก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
405
หอยกัน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ปากแพรก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
406
ขนาบนาก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
407
โคกมะม่วง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๗ ต.ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
408
บางอุดม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๖ ต.ขนาบนาก ปากพนัง นครศรีธรรมราช
80140
409
เขาน้อย วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๗ ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
410
จีบประดิษฐ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๒ ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
411
เทพนมเชือด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
412
เนกขัมมาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๔ ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
413
พรหมราช วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๔ ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
414
พิศาลนฤมิตร วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
415
มัชฌิมภูผา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
416
ร่อนนา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
417
วิเชียรรังสฤษดิ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
418
สุวรรณรังษี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๐ ต.ร่อนพิบูลย์ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
419
คีรีรัตนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80350
420
ถลุงทอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80350
421
ท่าไทร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๒ ท่าไทร ต.หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80350
422
ศรีพิบูลย์ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๔ ต.หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80350
423
สามัคยาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.หินตก ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80350
424
โคกคราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80350
425
เจริญธรรมมาราม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๖ ต.เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80350
426
ธงทอง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม.๖ เสาธง ต.เสาธง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80350
427
ควนเกย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
428
เทพมงคล วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
429
โพธิวงศาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
430
ศรีอาชา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
431
สมควร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ควนเกย ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
432
กุลธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
433
ประชุมชน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
434
สโมสรศรัทธาวาส วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
435
สุวรรณโฆษิต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ควนพัง ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
436
ทุ่งหล่อ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
437
เทพนิมิตร (วัวหลุง) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
438
หนองแค (โสมาราม) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ควนชุม ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
439
สำนักขัน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.สามตำบล ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
440
สหธรรมิการาม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๒ ต.ทางพูน ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80290
441
เจริญบุญญเขต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นาหมอบุญ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
442
ดอนอินทนิน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.นาหมอบุญ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
443
สุกการาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.นาหมอบุญ ร่อนพิบูลย์ นครศรีธรรมราช
80130
444
เขาตาสัก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๑ ต.สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80120
445
เขาพนมไตย์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80120
446
จอมทอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80120
447
ดอนศาลา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๐ ต.สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80120
448
ประทุมทายการาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80120
449
สุชน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.สิชล สิชล นครศรีธรรมราช
80120
450
คุมแป วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80120
451
ชนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80120
452
ดอนนนท์ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๔ ต.ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80120
453
ถ้ำเทียนถวาย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80120
454
บัญณาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๒ ต.ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80120
455
มณีประสิทธิ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๓ ต.ทุ่งปรัง สิชล นครศรีธรรมราช
80120
456
กลาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๑ ต.ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80120
457
คงคาเลียบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80120
458
เจดีย์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80140
459
เบิก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80120
460
สุธรรมาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ฉลอง สิชล นครศรีธรรมราช
80120
461
ขรัวช่วย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๕ ต.เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80340
462
คงคาวดี วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๒ ต.เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80340
463
ปากด่าน วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๓ ต.เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80140
464
สโมสรสันนิบาต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๒ ต.เสาเภา สิชล นครศรีธรรมราช
80340
465
ชนสังขรณพิจิตร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
80120
466
วังหลวง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
80120
467
ศิลาชลเขต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๐ ต.เปลี่ยน สิชล นครศรีธรรมราช
80120
468
เกล็ตแรต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๐ ต.สี่ขีด สิชล นครศรีธรรมราช
80120
469
เทพราช วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.เทพราช สิชล นครศรีธรรมราช
80340
470
เขาน้อย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑ ต.เขาน้อย สิชล นครศรีธรรมราช
80120
471
กระดังงา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80210
472
เขาขนอม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๐ ต.ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80210
473
สุวรรณบรรพต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ขนอม ขนอม นครศรีธรรมราช
80210
474
เจดีย์หลวง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80210
475
บางคู วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ควนทอง ขนอม นครศรีธรรมราช
80210
476
จันทร์ธาตุทาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท้องเนียน ขนอม นครศรีธรรมราช
80210
477
ทะเลปัง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
478
ศาลาแก้ว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
479
หัวไทร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
480
หัวลำภู วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
481
อมรานุยุตต์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.หัวไทร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
482
ฉิมหลา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
483
ปากระวะ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
484
หน้าสตน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.หน้าสตน หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
485
โคกพิกุล วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
486
โคกยาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
487
หัวค่าย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
488
อู่แก้ว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ทรายขาว หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
489
โคกสูง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
490
ศิลาล้อน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
491
แหลม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.แหลม หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
492
คีรีอัศจรรย์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
493
บางตะพาน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
494
บุรณาวาส วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
495
สว่างอารมณ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.เขาพังไกร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
496
บ่อโพง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.บ้านราม หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
497
บ้านราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บ้านราม หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
498
นพคุณ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ บ้านบางนบ ต.บางนบ หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
499
บ้านด่าน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
500
พัทธสีมา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
501
เสาธง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ท่าซอม หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
502
ควนชะลิก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ควรชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
503
คีรีน้อย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๒ ควนนุ้ย ต.ควรชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
504
ปากเหมือง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม.๓ ต.ควรชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
505
ผาสุการาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ควรชะลิก หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
506
คลองแตน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.รามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
507
รามแก้ว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.รามแก้ว หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
508
เกาะเพ็ชร วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๖ ต.เกาะเพชร หัวไทร นครศรีธรรมราช
80170
509
ต้นไทร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑ ปากแพรก ต.บางขัน บางขัน นครศรีธรรมราช
80110
510
ลำนาว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๔ ต.บ้านลำนาว บางขัน นครศรีธรรมราช
80360
511
วังหิน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
80360
512
หนองเจ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑๐ หนองเจ ต.วังหิน บางขัน นครศรีธรรมราช
80360
513
ควนหัวไทร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ควนหัวไทร ต.บ้านนิคม บางขัน นครศรีธรรมราช
80360
514
ควนกอ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ถ้ำพรรณรา กิ่ง อ.ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
80260
515
ถ้ำทองพรรณรา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.ถ้ำพรรณรา กิ่ง อ.ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
80260
516
มุขธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.ถ้ำพรรณรา กิ่ง อ.ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
80260
517
เศียรดุสิต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ดุสิต กิ่ง อ.ถ้ำพรรณรา นครศรีธรรมราช
80260
518
ป่าห้วยพระ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๕ ห้วยพระ ต.นาพรุ พระพรหม นครศรีธรรมราช
519
โพเตมีย์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๗ นาป่า ต.กะหรอ กิ่ง อ.นบพิตำ นครศรีธรรมราช
520
มะนาวหวาน พระอารามหลวง มหานิกาย ม.๔ ต.ช้างกลาง กิ่ง อ.ช้างกลาง นครศรีธรรมราช
521
กลาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
522
ไตรธรรมาราม พระอารามหลวง มหานิกาย ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
523
ไทร วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
524
ธรรมบูชา พระอารามหลวง ธรรมยุต ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
525
พระโยค วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
526
พัฒนาราม พระอารามหลวง มหานิกาย ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
527
โพธาวาส วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.ตลาด เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
528
กลางใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๒  ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
529
นิคมธรรมาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
530
สามัคคีผดุงพันธุ์ วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม.๔ ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
531
สารวนาราม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๕ ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
532
หน้าเมือง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
533
บ้านใหม่พัฒนา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
534
มะปริง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
535
สมหวัง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๘ สมหวัง ต.วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
536
สุนทรนิวาส วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
537
ควนยูง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
538
ซอย ๑๐ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๕ ต.ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
539
ท่าอู่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
540
ศานติไมตรี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ บ้านซอย 8 ต.ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
541
บางใบไม้ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.บางใบไม้ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
542
บางขยาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บางชนะ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
543
ประสิทธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บางชนะ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
544
ธาราวดี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.คลองน้อย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
545
บุญบันเทิง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.คลองน้อย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
546
ชลธาร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บางไทร เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
547
บางกล้วย วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๓ ต.บางไทร เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
548
โชติการาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บางโพธิ์ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
549
ท่าทองใหม่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
550
โพธิ์นิมิต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
551
โพหวาย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.บางกุ้ง เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
552
แหลมทอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.คลองฉนาก เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
553
ภูธรอุทิศสิทธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.8  ต.ขุนทะเล เมือง สุราษฎร์ธานี
84100
554
โพธิ์ปักษ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.6  ต.วัดประดู่ เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
555
พุทธบูชา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.7  ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
556
วิภาวดีกาญจนา วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม.4  ต.มะขามเตี้ย เมือง สุราษฎร์ธานี
84000
557
ท่าไทร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่าทองใหม่ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84290
558
เขาพระนิ่ม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
559
จันทาวาส วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
560
ดอนยาง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
561
ดอนสน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๔ ดอนสน ต.ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
562
ประสพ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่าทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
563
กรวด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๘ หนองสวน ต.กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
564
กาญจนาราม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๑ ต.กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
565
ดอนยา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
566
ถนนสุวรรณประดิษฐ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
567
สนธิ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.กะแดะ กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
568
เขาแก้ว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84290
569
เขาชานาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84290
570
ทุ่งกง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ทุ่งกง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84290
571
เขานางเภา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
572
สำนักไฟ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.กรูด กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
573
กงตาก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
574
ปากคู วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑ ต.ช้างซ้าย กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
575
พ่วง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๕ ต.พลายวาส กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
576
คงคาล้อม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
577
วังไทร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ป่าร่อน กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
578
นิกรประสาท วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๒ ต.ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
579
วชิรประดิษฐ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
580
แสงประดิษฐ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ตะเคียนทอง กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
581
เขากุมแป วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม. ๖ ต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
582
คูหา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
583
ยางหมู่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
584
หัวหมาก วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม.๕ ต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
585
เขาถ้ำธรรมอุทัย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
586
บ้านใน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
587
พระพุทธบาทศรีสุราษฎร์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
588
นางห้า วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.1 ต.ช้างขวา กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
589
อุทยาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่าอุแท กาญจนดิษฐ์ สุราษฎร์ธานี
84160
590
เขาสุวรรณประดิษฐ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
591
ดอนสัก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
592
ท้องอ่าว วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
593
นางกำ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๐ ต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
594
นาตาดี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑ นาตาดี ต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
595
วิสุทธิชลาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.ดอนสัก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
596
ชลคราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
597
นทีวัฒนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
598
เนาวรัตนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ชลคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
599
นอก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
600
สุคนธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ไชยคราม ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
601
คีรีวง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
602
คอกช้าง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.5  ต.ปากแพรก ดอนสัก สุราษฎร์ธานี
84220
603
คงคาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
604
แจ้ง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
605
ศรีทวีป วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
606
นาราเจริญสุข วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
607
สมุทราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ลิปะน้อย เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
608
คีรีมาส วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
609
คีรีวงการาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
610
สระเกศ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
611
สันติวราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ตลิ่งงาม เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
612
คุณาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
613
ประเดิม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.หน้าเมือง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
614
ละไม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
615
สำเร็จ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.มะเร็ต เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
616
บ่อพุทธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84320
617
บางรักษ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๔ บางรักษ์ ต.บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84320
618
บุณฑริการาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84320
619
สว่างอารมณ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84320
620
แหลมสุวรรณาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.บ่อผุด เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84320
621
ภูเขาทอง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
622
หน้าพลาน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๔ ดอนทราย ต.แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
623
วัดราชธรรมาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.มะเร็ด (วัดก่อน พ.ศ.๒๔๘๔) เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
624
น้ำตกหินลาด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.2  ต.อ่างทอง เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
625
ศรีสุวรรณาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.5  ต.แม่น้ำ เกาะสมุย สุราษฎร์ธานี
84140
626
โฉลกหลำ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
627
ป่าแสงธรรม วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม.๗ โฉลกหลำ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
628
มธุวราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
629
ราษฎร์เจริญ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
630
ศรีธนู วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
631
สมัยคงคา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
632
อัมพวัน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.เกาะพะงัน เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
633
เขาถ้ำ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑ หน้าทับ ต.บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
634
โพธิ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บ้านใต้ เกาะพะงัน สุราษฎร์ธานี
84280
635
ชยาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
636
ท่าโพธิ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
637
โลการาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
638
เวียง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
639
ใหม่ลานทะเล วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๓ ลานทะเล ต.ตลาดไชยา ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
640
ตระพังจิก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
641
พุมเรียง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
642
โพธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
643
ศักดิ์คุณาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
644
สมุหนิมิต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.พุมเรียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
645
ธารน้ำไหล(สวนโมกข์) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
646
ปาลิไลยก์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
647
รัตนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
648
สโมสร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.เลม็ด ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
649
พระบรมธาตุไชยา พระอารามหลวง มหานิกาย ม. ๓ ต.เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
650
วชิราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
651
ศรีเวียง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เวียง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
652
จำปา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
653
ชมพูพนัส วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
654
ไตรรัตนากร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
655
พระประสพ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
656
เขาพนมแบก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
657
เดิมเจ้า วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
658
เววน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ป่าเว ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
659
ตะกรบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๒ ต.ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
660
วิชิตธาราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ตะกรบ ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
661
สุทธาวาส วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.โมถ่าย ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
662
วิโรจนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ปากหมาก ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
663
ควนเจดีย์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.4  ต.ทุ่ง ไชยา สุราษฎร์ธานี
84110
664
ชัยธาราวาส วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
665
วิชิตดิตถาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
666
สุมังคลาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท่าชนะ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
667
ศรีสุวรรณ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.สมอทอง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
668
กาฬสินธุ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
669
มหาถูปาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
670
มัชฌิมาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
671
สังขประดิษฐ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
672
สามัคคีวัฒนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.คันธุลี ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
673
ขจรบำรุง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
674
ถ้ำศิลาเตียบ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
675
ถ้ำใหญ่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
676
อัมพาวาส วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.วัง ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
677
ศรีพนมพลาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.4  ต.ประสงค์ ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
678
เขากอม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑ เขากอบ ต.คลองพา ท่าชนะ สุราษฎร์ธานี
84170
679
ปราการ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๒ ต.ท่าขนอน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
680
นิลาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๙ ต.บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
681
วนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
682
เสริมนิมิต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๒ ปากหาร ต.บ้านยาง คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
683
น้ำหัก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.น้ำหัก คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
684
โกศาวาส วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
685
อินทราวาส (ย่านมะปราง) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.กะเปา คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
686
เกษตราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
687
ดิตถาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่ากระดาน คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
688
ฑีฆาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๔ ปากยัน ต.ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
689
สถิตย์คีรีรมย์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
690
ถ้ำสิงขร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ถ้ำสิงขร คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
691
ฑีฆาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.4  ต.ย่านยาว คีรีรัฐนิคม สุราษฎร์ธานี
84180
692
ตาขุน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๔ ต.เขาวง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84230
693
พะแสง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.พระแสง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84230
694
พรุศรี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.พรุไทย บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84230
695
ไกรสร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84230
696
เขาพัง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เขาพัง บ้านตาขุน สุราษฎร์ธานี
84230
697
พนม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.พนม พนม สุราษฎร์ธานี
84250
698
ปากตรัง(ปากน้ำ) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
84250
699
ถ้ำพันธุรัตน์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๖ ศก ต.คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี
84250
700
ถ้ำวราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี
84250
701
สองพี่น้อง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.คลองศก พนม สุราษฎร์ธานี
84250
702
ธัญญาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.พลูเถื่อน พนม สุราษฎร์ธานี
84250
703
พังกาญจน์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.พังกาญจน์ พนม สุราษฎร์ธานี
84250
704
ต้นยวน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.บางเตย พนม สุราษฎร์ธานี
84250
705
ป่าเคียนพิง วัดราษฎร์ ธรรมยุต ม.9  ต.ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
84250
706
ถ้ำพระสีสุก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.7  ต.คลองชะอุ่น พนม สุราษฎร์ธานี
84250
707
ปากเตลิด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.10  ต.ต้นยวน พนม สุราษฎร์ธานี
84250
708
จันทาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
709
บ่อมะปริง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
710
มูลเหล็ก วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
711
สันติธรรมาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑ ต.ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
712
อินทาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่าฉาง ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
713
ท่าแซะ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑๐ ท่าแซะ ต.ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
714
นันทาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
715
พระพรหม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าเคย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
716
อัมพาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.คลองไทร ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
717
น้ำพุ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
718
บางน้ำจืด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.เขาถ่าน ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
719
ท่าเสวียด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
720
ประตูใหญ่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
721
ศรีน้อย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.เสวียด ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
722
บางคราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๒ ต.ปากฉลุย ท่าฉาง สุราษฎร์ธานี
84150
723
นาสาร วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
724
สว่างประชารมณ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
725
อภัยเขตตาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
726
สุคนธาวาส วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.พรุพี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84270
727
คลองขนุน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
728
วิเวการาม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ทุ่งเตา บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
729
กันตาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ กอบแกบ ต.ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
730
โฉลกศิลาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ลำพูน บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
731
ท่าเจริญ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
732
ควนศรี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ควนศรี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84270
733
ควนสุบรรณ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
734
บ้านไทร วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ควนสุบรรณ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
735
วารีวงก์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.น้ำพุ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
736
คลองปราบกัลยาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
737
อนุสรณ์สังฆาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ต.นาสาร บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
738
ชัยศรีรัตนธรรมาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.6  ต.ท่าชี บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
739
ถ้ำขรม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๑ ถ้ำขรม ต.คลองปราบ บ้านนาสาร สุราษฎร์ธานี
84120
740
ทองประธาน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
741
ห้วยใหญ่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บ้านนา บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
742
ปัฎนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่าเรือ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
743
ควนท่าแร่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
744
ควนพระ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ทรัพย์ทวี บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
745
ชโลตมาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
746
บ้านนา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.นาใต้ บ้านนาเดิม สุราษฎร์ธานี
84240
747
ดอนพยอม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๓ ต.เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
84260
748
เพ็งประดิษฐาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เคียนซา เคียนซา สุราษฎร์ธานี
84260
749
อรัญคามวารี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.อรัญคามวารี เคียนซา สุราษฎร์ธานี
84260
750
คลองตาล วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
751
เวียงสระ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.เวียงสระ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
752
บ้านส้อง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๕ ต.บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
753
วิกรมประชาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๒ ต.บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
754
กัลปนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
755
ทุ่งหลวง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๖ ต.ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
756
โสภณประชาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑๒ ต.ทุ่งหลวง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
757
เกษตรสามัคคี วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
758
เขานิพันธ์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.เขานิพันธ์ เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
759
วิภาวดีรังสิต วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.7  ต.บ้านส้อง เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
760
คลองฉนวน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๔ ต.คลองฉนวน เวียงสระ สุราษฎร์ธานี
84190
761
ย่านดินแดง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
762
กันหลา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.สินปุน พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
763
บางสวรรค์ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.บางสวรรค์ พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
764
สามพัน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
765
แสงสะท้อน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๖ ไสท้อน ต.ไทรขึง พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
766
โคกตะไคร้ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๘ ต.สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
767
บางกำยาน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
768
เมธาวนาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.สินเจริญ พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
769
บางหยด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.3  ต.อิปัน พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
770
บางภาวนาราม (บางพา) วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ไทรโสภา พระแสง สุราษฎร์ธานี
84210
771
กุศลศรัทธาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
772
ดอนกะถิน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
773
ดอนมะลิ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๗ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
774
ตรณาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
775
ท่าข้าม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
776
ท่าตลิ่งชัน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
777
รัตนธรรมาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๔ ต.ท่าข้าม พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
778
ท่าสท้อน วัดราษฎร์ มหานิกาย ม.๓  ต.ท่าสะท้อน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
779
ตรีธาราราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๖ ต.ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
780
บางพลา วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๕ ต.ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
781
บางใหญ่ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ลีเล็ด พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
782
บางมะเดื่อ วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
783
หาดน้อย วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.บางมะเดื่อ พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
784
จันทร์ประดิษฐาราม วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๒ ต.บางเดือน พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
785
ท่าโรงช้าง วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๓ ต.ท่าโรงช้าง พุนพิน สุราษฎร์ธานี
84130
786
ทุ่งเชียด วัดราษฎร์ มหานิกาย ม. ๑ ต.ท่าโรงช้าง