"ไม่เพ่งโทษ ไม่ถือสา"

ไม่เที่ยวเสาะหาความเลวของใคร
เป็นการสร้างพลังใจให้เปี่ยมสุข
โดย แม่น้ำ ลักขิตะ
**************
พฤติกรรมเพ่งโทษจับผิดคนอื่น ส่วนมากเกิดจากใจที่ไม่สร้างสรร และจัดอยู่ในสายพันธุ์มองโลกในแง่ร้าย
ชอบติมากกว่าชมในผลงานคนอื่น ความผิดเขาเล็กน้อย มองเป็นใหญ่โตราวภูเขาเลากา ส่วนความดีเขามาก
สักปานใดไม่เคยอยู่ในสายตา
บุคคลเช่นนี้ มีชีวิตอยู่อย่างหมองหม่นเสียส่วนใหญ่ เพราะจิตใจพอกพูนด้วยอกุศล มิอาจเข้าถึงความสุข
สงบภายในตนได้ อีกทั้งวิญญาณยังสัมผัสบาปมโนทุจริต
ความสุขในชีวิตเราสูญหายไปกว่าครึ่ง เพราะการเสาะหาความเลวของใคร ๆ และเพ่งโทษถือสากับเรื่อง
เล็กน้อยหยุมหยิมที่ต้องเจออยู่ทุกวัน อาทิเช่น ถูกขับรถปาดหน้า เพื่อนร่วมงานแสดงกิริยาทรามใส่เรา ฯลฯ
หากเราไม่เก็บมาถือสาเคืองขุ่น คิดมองโลกในแง่ดี... คนขับรถปาดหน้า เขาอาจไม่มีเจตนาก็ได้ หรือเขาอาจ
มีกิจที่เร่งด่วนมาก พ่อใกล้สิ้นใจ เมียกำลังจะคลอด ฯลฯ มากมายเหตุผลที่เราจะสรรหา เพื่อมิให้คิดมองโลกในแง่ร้าย
อย่างเพื่อนร่วมงานที่แสดงกิริยาทรามใส่เรา เขาอาจมีเรื่องทุกข์ใจมากมายอัดแน่นอกมาจากที่อื่น และเผอิญ
จุดเดือดอารมณ์เขามันมาประจวบเหมาะเอากับเราพอดี... คิดเสียว่า ช่วยให้เขาได้ระบายขยะอารมณ์ออกจากใจ มอง
คนในแง่ดี ไม่มีใครอยากทำตนให้คนเกลียดชังหรอก เมื่อเป็นสามัญชนธรรมดา หาใช่พระอรหันต์ไม่ ย่อมแสดงกิริยา
ทรามยามคุมอารมณ์ไม่อยู่เป็นธรรมดา
ดวงใจจะเอิบอาบความสุข เมื่อเรามองโลกในแง่ดี...
ทำให้ความคิดสร้างสรรมีพลังเต็มที่...
เพราะคนมองโลกในแง่ดี ไม่ต้องเสียพลังความคิดไปกับการจับผิด เพ่งโทษใคร ๆ สามารถทุ่มเทพัฒนา
ศักยภาพตนได้อย่างสมบูรณ์ ประกายความคิดเจิดจ้า ดุจแสงสุริยาที่ไร้เมฆาบดบัง สว่างไสวทุกทิศ นำพาชีวิตบรรลุเป้า
หมายได้อย่างผาสุก
มิตรสหายทักเคารพ... คนมองโลกในแง่ดี ย่อมมีการตัดสินใจที่เป็นกลาง ไม่ลำเอียงเพราะชังด้วยอกุศลจิต
ใครก็อยากจะคบหากับคนเช่นนี้ ให้ความเคารพยำเกรง และไว้วางใจ... มีเพื่อนมาก ด้วยไม่คอยเพ่งโทษจับผิดเขา ไม่
ทำให้ใครเสียความรู้สึกว่า ถูกมองในแง่ลบ
ไม่สร้างศัตรูคู่แค้น... ปรกติคนมองโลกในแง่ร้าย ศัตรูจะรายรอบ เพราะเที่ยวจับผิดคนอื่นเขาไปทั่ว ก่อความ
ไม่ชอบใจและความเคียดแค้นชิงชังให้คนอื่น เขาย่อมจะจ้องทำลาย ทำร้ายคืนเช่นกัน
หากเรามองโลกในแง่ดีเข้าไว้ แม้ศัตรูก็อาจกลายเป็นมิตรได้ กรรมใดใครทำไม่ดีนั้นเป็นส่วนของเขา ส่วน
ใจเราอย่าให้สัมผัสบาปด้วยการเพ่งโทษถือสา ก่อเป็นอกุศลจิตภายใน ทุกข์ใจเสียเปล่า
  มองคนอย่างเข้าใจ เห็นใจ ในส่วนที่เขายังบกพร่อง แล้วดวงจิตของเราจะเข้าถึงความสุข
สงบอันจริงแท้...!
***************************************
 

HOME / กลับไปหน้าแรก
ไป Web วัดท่าไทร