วันโกน วันพระ เป็นวันสำคัญของชาวพุทธ
 
  วันโกนวันพระ เป็นของชาวพุทธ
ควรหยุดทำงาน ทั้งการศึกษา
เข้าวัดรับศีล หมั่นภาวนา
เป็นมหากุศล มีผลอนันต์
  เขาว่าชาวพุทธ เข้ารีดหมดแล้ว
ไม่พ้นคลาดแคล้ว ถูกเขาเย้ยหยัย
วันพระของตน เห็นไม่สำคัญ
ไพล่ไปหยุดวัน เสาร์อาทิตย์แทน
  วันโกนวันพระ สมบัติล้ำค่า
ปู่ย่าของเรา ท่านเฝ้าหวงแหน
ลูกหลายทั้งหลาย ใยมาดูแคลน
ปู่แค้นย่าเคือง เป็นเรื่องไม่งาม