มติมหาเถรสมาคม
ครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๕
สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม
*************************

มติที่ ๓๒๔/๒๕๔๕
เรื่อง การขึ้นทะเบียนพระภิกษุสามเณรในโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า

 ในการประชุมมหาเถรสมาคมครั้งที่ ๒๐/๒๕๔๕ เมื่อวันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๔๕ เลขาธิการมหาเถรสมาคมเสนอว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีหนังสือ ที่ สธ ๐๒๒๓.๐๗/๒๗๒๖ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๕ แจ้งกรมการศาสนาว่า สำนักงานประกันสุขภาพได้เสนอความก้าวหน้าในการดำเนินการทำบัตรประกันสุขภาพของพระภิกษุและสามเณร ตามโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้า แก่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีทราบ ดังนี้ว่า


 สำนักงานประกันสุขภาพได้ประสานกับสำนักการแพทย์ เพื่อนำข้อมูลพระภิกษุสามเณรในเขตกรุงเทพมหานครมาปรับปรุงฐานข้อมูลกลาง และจะแจ้งให้โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานครนำไปออกเป็นบัตรทองถวายแก่พระภิกษุสามเณร แต่พบว่า พระภิกษุสามเณรจำนวนมาก ไม่มีเลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก ทำให้โรงพยาบาลไม่สามารถออกบัตรทองให้ได้ และเป็นเหตุให้สำนักงานประกันสุขภาพไม่สามารถจัดสรรงบประมาณสนับสนุนได้ เนื่องจากไม่มีหลักฐานการเป็นประชาชนไทย (เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๑๓) นอกจากนี้ยังพบว่า ข้อมูลที่สำนักงานประกันสุขภาพได้มาเป็นชื่อและฉายาตามระเบียบของคณะสงฆ์ไม่เป็นชื่อและนามสกุลตามทะเบียนบ้าน จึงไม่สามารถสืบค้นเลขประจำตัวประชาชนให้ได้เพราะกฎหมายยกเว้นให้พระภิกษุสามเณรไม่ต้องมีบัตรประชาชนเหมือนบุคคลทั่วไป สำนักงานประกีนสุขภาพจึงเสนอแนวทางในการแก้ไขปัญหาการขึ้นทะเบียนบัตรทองแก่พระภิกษุสามเณรดังนี้


๑. กรณีพระภิกษุสามเณรที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานประกันสุขภาพจะส่งข้อมูลดังกล่าวให้โรงพยาบาลที่ใกล้วัดนั้นเพื่ออกบัตรทองต่อไป เมื่อต้องการใช้บริการที่โรงพยาบาลใด ให้นำหนังสือสุทธิและบัตรทองประกอบกันในการรับบริการ

๒. กรณีพระภิกษุสามเณรที่ไม่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน สำนักงานประกันสุขภาพขอให้กรมการศาสนาประสานงานกับสำนักบริหารการทะเบียน เพื่อหาแนวทางแก้ไขที่เหมาะสมต่อไป

๓. ขณะอยู่ระหว่างการปรับโครงการประกันสุขภาพทั่วหน้า พระภิกษุสามเณรที่อาพาธสามารถเข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลสงฆ์ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่ไม่อยู่ในโครงการ ๓๐ บาท ได้ โดยใช้หนังสือสุทธิเพียงอย่างเดียว

ขณะนี้ กรมการศาสนาได้มีหนังสือประสานไปยังกรมการปกครอง เพื่อขอเลขประจำตัวประชาชนให้แก่พระภิกษุสามเณรที่ยังไม่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมกับมีหนังสือนมัสการเจ้าอาวาสวัดต้นสังกัดของพระภิกษุสามเณรในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อขอข้อมูลพระภิกษุสามเณรที่ยังไม่มีชื่อ-นามสกุล (เดิม) เลขที่บัตรประชาชน และที่อยู่ที่ชัดเจน เพื่อแจ้งกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการออกบัตรประกันสุขภาพหรือบัตรทอง

 ดังนั้น เพื่อให้การอุปถัมภ์ในด้านการประกันสุขภาพและสิทธิประโยชน์ในการรักษาพยาบาลของพระภิกษุสามเณรเป็นไปอย่างทั่วถึงทุกจังหวัด กรมการศาสนาจึงเห็นสมควรแจ้งเจ้าคณะจังหวัดทุกจังหวัดเพื่อสำรวจข้อมูลพระภิกษุสามเณรที่ยังไม่มีบัตรทอง เพื่อกรมการศาสนาจะได้ประสานกับกระทรวงสาธารณสุขดำเนินการต่อไป

 ที่ประชุมรับทราบ และให้กรมการศาสนาประสานกรมการปกครองเพื่อเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อพระภิกษุสามเณรในวัดต่างๆ ให้ตรงกับสถานภาพปัจจุบันด้วย

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามมติมหาเถรสมาคมต่อไป

นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
(นายสุทธิวงศ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมการศาสนา

 

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี