วิธีให้พระสังฆาธิการออกจากตำแหน่งหน้าที่
นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐


              วิธีให้พระสังฆาธิการออกจากตำแหน่งหน้าที่ ใช้ในกรณีที่พระสังฆาธิการ "หย่อนความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่" เพราะเหตุใด ๆ ข้อนี้ บัญญัติเพื่อป้องกันมิให้การคณะสงฆ์และการพระพุทธศาสนาเสียหาย เพราะบางกรณี พระสังฆาธิการหย่อนความสามารถด้วยเหตุใด ๆ ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะยกเป็นกิตติมศักดิ์ หรือที่จะถอดถอน เพราะเป็นเพียงหย่อนความสามารถ หากให้ดำรงตำแหน่งต่อไป งานในหน้าที่อาจเสียหาย
              ในกรณีเช่นนี้ ได้บัญญัติให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งสั่งให้พ้นจากตำแหน่งหน้าที่ โดยวิธีให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่ การให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่ เป็นการให้ออกเพราะหย่อนความสามารถ มิใช่เป็นการลงโทษฐานละเมิดจริยา ผู้ถูกให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่จะร้องทุกข์มิได้ แม้ให้ออกจากตำแหน่งหน้าที่แล้ว ภายหลังมีความแข็งแกร่งในการปฏิบัติหน้าที่พระสังฆาธิการตำแหน่งที่ยังอยู่เป็นพิเศษ ก็อาจได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งเดิม หรือตำแหน่งอื่นเท่าเดิมหรือสูงกว่าได้
              โดยวิธีปฏิบัตินั้น ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดจะรายงานต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้ง เพื่อพิจารณาสั่งการ หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณาสั่งการเองก็ได้ เพราะในข้อ ๔๑ แห่งกฎ ๒๔ บัญญัติไว้กว้าง ๆ แต่ถ้าผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณาสั่งการเอง ต้องบันทึกเหตุผลประกอบเก็บรวมเรื่องไว้ด้วย

(ดูตัวอย่างประกอบ)
              >> แบบเอกสารเพื่อให้พระสังฆาธิการออกจากตำแหน่งหน้าที่

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี