วิธีการกรอกข้อมูลลงใน
แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและต่ออายุหนังสือเดินทาง
สำหรับพระภิกษุสามเณร

****************************************************************

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี