วิธีให้พระสังฆาธิการพักและปลดจากตำแหน่งหน้าที่
นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐


                การให้พระสังฆาธิการพักจากตำแหน่งหน้าที่ และการปลดพระสังฆาธิการออกจากตำแหน่งหน้าที่ เป็นบทบัญญัติเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นแก่การคณะสงฆ์ มีข้อที่ควรศึกษาดังนี้.-

                ๑. ผู้ที่จะถูกสั่งให้พักได้ ต้องมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่ง
                ๑) ต้องอธิกรณ์และอยู่ในระหว่างพิจารณาวินิจฉัย
                ๒) ถูกฟ้องเป็นจำเลยในคดีอาญา และอยู่ในระหว่างพิจารณาวินิจฉัย
                ๓) ต้องหาว่าละเมิดจริยาอย่างร้ายแรง และอยู่ในระหว่างสอบสวน
                ๒. เหตุผลประกอบ หากให้คงอยู่ในตำแหน่งหน้าที่ในระหว่างนั้น จะเป็นการเสียหายแก่การคณะสงฆ์
                ๓. ผู้มีอำนาจสั่งพัก ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด
                ๔. ระยะเวลาให้พัก ตลอดเวลาพิจารณาหรือสอบสวน
                ๕. สั่งให้กลับดำรงตำแหน่งเดิม เพราะปรากฏว่าไม่มีความผิดและมลทินแห่งความผิดเลย

                วิธีการสั่งให้พักนั้น ต้องพิจารณาหลักเกณฑ์ให้รอบคอบ และต้องทำโดยปราศจากอคติและยึดหลักพรหมวิหารธรรมเป็นที่ตั้ง เมื่อได้สั่งให้พักแล้ว ต้องสั่งแต่งตั้งผู้รักษาการแทนตำแหน่งนั้นด้วย และเมื่อเสร็จการพิจารณาหรือสอบสวนแล้ว ถ้าได้ความชัดว่า ไม่มีความผิดและไม่มีมลทินแห่งความผิดเลย ต้องสั่งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งเดิม

                ส่วนการปลดจากตำแหน่งหน้าที่ ให้ทำได้ในกรณีที่เมื่อพิจารณาหรือสอบสวนแล้ว ไม่ปรากฏว่า ได้กระทำความผิด แต่มีมลทินหรือมัวหมอง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณาดู ถ้าจะให้ดำรงตำแหน่งเดิมอีก อาจเสียหายแก่การคณะสงฆ์ ก็ให้สั่งปลดจากตำแหน่งหน้าที่ได้ ถึงแม้มิได้สั่งให้พ้นจากหน้าที่ไว้ก่อน

                ถ้าได้พิจารณาหรือสอบสวนแล้ว ปรากฏว่ามีลักษณะดังกล่าว ก็อาจสั่งปลดจากตำแหน่งหน้าที่ได้ เพราะบทบัญญัติข้อ ๕๖ วรรค ๔ มุ่งป้องกันความเสียหายแก่การคณะสงฆ์เป็นสำคัญ หรือถ้าแม้ปรากฏว่า ได้กระทำความผิด แต่ไม่ร้ายแรงถึงกับต้องถอดถอนและอาจเกิดความเสียหายแก่คณะสงฆ์ ก็อาจสั่งปลดจากตำแหน่งหน้าที่ได้

ข้อมูลหรือแบบพิมพ์ที่ควรดูเพิ่มเติม
                >> แบบเอกสารเกี่ยวกับการให้พระสังฆาธิการพักหรือปลดออกจากตำแหน่งหน้าที่

 

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี