พระอารามหลวง
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๖
จังหวัด
ชื่อวัด
สังกัดนิกาย
ตำบล
อำเภอ
ชั้น
ชนิด
หมายเหตุ
นครศรีธรรมราช ๑.พระมหาธาตุ
ธรรมยุต
ในเมือง เมือง
เอก
วรมหาวิหาร  
  ๒.ท่าโพธิ์
ธรรมยุต
ท่าวัง เมือง
ตรี
สามัญ  
  ๓.แจ้ง
มหานิกาย
ปากพูน เมือง
ตรี
สามัญ  
  ๔.มะนาวหวาน
มหานิกาย
ช้างกลาง กิ่ง ช้างกลาง
ตรี
สามัญ  
สุราษฎร์ธานี ๑.พระบรมธาตุไชยา
มหานิกาย
เวียง ไชยา
เอก
ราชวรวิหาร  
  ๒.ธรรมบูชา
ธรรมยุต
ตลาด เมือง
ตรี
สามัญ  
  ๓.ไตรธรรมาราม
มหานิกาย
ตลาด เมือง
ตรี
สามัญ  
๔.พัฒนาราม
มหานิกาย
ตลาด เมือง
ตรี
สามัญ
ชุมพร ๑.ชุมพรรังสรรค์
มหานิกาย
นาทุ่ง เมือง
ตรี
สามัญ  
  ๒.ขันเงิน
มหานิกาย
วังตะกอ หลังสวน
ตรี
สามัญ  
๓.ราษฎร์บูรณาราม มหานิกาย ท่ามะพลา หลังสวน ตรี สามัญ


รับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 01/ตค/2551
โดย สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
Email: pak16@yahoo.com