พระราชาคณะ
ผู้มีวิทยฐานะ เปรียญธรรม ๙ ประโยค

นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐

ที่

สมณศักดิ์ในปัจจุบัน

วัด

ปีที่สอบได้

1

สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก

บวรนิเวศวิหาร

2485

2

สมเด็จพระพุฒาจารย์

สระเกศ

2497

3

สมเด็จพระมหาธีราจารย์

ชนะสงคราม

2498

4

สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์

ปากน้ำ

2497

5

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์

สัมพันธวงศาราม

2499

6

พระวิสุทธาธิบดี

สุทัศนเทพวราราม

2504

7

พระพรหมมุนี

บวรนิเวศวิหาร

2515

8

พระพรหมเวที

ไตรมิตรวิทยาราม

2519

9

พระพรหมคุณาภรณ์

ญาณเวศกวัน

2504

10

พระพรหมเมธาจารย์

บุรณศิริมาตยาราม

2513

     11

พระพรหมโมลี

พิชยญาติการาม

2519

12

พระวิสุทธิวงศาจารย์

ปากน้ำ

2516

13

พระธรรมกิตติวงศ์

ราชโอรสาราม

2515

14

พระธรรมปริยัติโมลี

ทินกรนิมิตร

2515

15

พระธรรมวิสุทธิกวี

โสมนัสวิหาร

2517

16

พระธรรมวรมุนี

คูหาสวรรค์

2522

17

พระธรรมเจดีย์

วัดกัลยาณมิตร

2519

18

พระธรรมปัญญาภรณ์

ปากน้ำ

2519

19

พระธรรมคุณาภรณ์

วัดสามพระยา

2523

20

พระธรรมปริยัติเวที

วัดพระปฐมเจดีย์

2525

21

พระธรรมปิฎก

วัดพระพุทธบาท

2523

22

พระธรรมโมลี

วัดศาลาลอย

2513

23

พระธรรมรัตนดิลก

วัดสุทัสนเทพวนาราม

2523

24

พระธรรมโกษาจารย์

วัดประยูรวงศาวาส

2519

25

พระธรรมดิลก

วัดป่าแสงอรุณ

2517

26

พระเทพสิทธิเมธี

ระฆังโฆสิตาราม

2514

27

พระเทพสารสุธี

จันทาราม

2518

28

พระเทพวราจารย์

ธรรมบูชา

2520

29

พระเทพปริยัติสุธี

บพิตรพิมุข

2529

30

พระเทพปริยัติเมธี

ชลประทานรังสฤษฏ์

2523

31

พระเทพเวที

อนงคาราม

2524

32

พระเทพญาณโมลี

ขันเงิน

2517

33

พระเทพวิสุทธิกวี

ราชาธิวาส

2531

34

พระเทพปริยัติมุนี

ทองนพคุณ

2518

35

พระเทพสุธี

ไตรธรรมาราม

2528

36

พระเทพมุนี

ไตรมิตรวิทยาราม

2528

37

พระเทพรัตนโมลี

หงส์รัตนาราม

2508

38

พระเทพปัญญาเมธี

ปิตุลาธิราชรังสฤษฏิ์

2531

39

พระเทพเมธี

อรุณราชวราราม

2525

40

พระเทพโสภณ

ราชบูรณะ

2528

41

พระเทพปริยัติเวที

สุทัศเทพวนาราม

2526

42

พระราชสุธรรมเมธี

พระบรมธาตุไชยา

2513

43

พระราชวิสุทธิเมธี

โคศุภราช

2526

44

พระราชธรรมเวที

วัดราชโอรสาราม

2518

45

พระราชวชิราภรณ์

พระเชตุพน

2521

46

พระราชวชิรโมลี

สวนพลู

2523

47

พระราชปริยัติดิลก

ประยูรวงศาวาส

2523

48

พระราชเมธี

ราชนัดดา

2532

49

พระราชโมลี

จักรวรรดิราชาวาส

2525

50

พระราชปริยัติ

นครสวรรค์

2532

51

พระราชวรมุนี

ดุสิตาราม

2523

52

พระราชวิสุทธิโมลี

มหาธาตุ

2526

53

พระราชกิตติเมธี

พระนอนจักรสีห์

2533

54

พระราชสิทธิเวที

เจษฐาราม

2537

55

พระราชวรเมธี

เทพธิดาราม/กทม

2525

56

พระราชสุธี

เทวราชกุญชร/กทม

2536

57

พระราชรัตนมุนี

พระปฐมเจดีย์

2515

58

พระราชกิตติโสภณ

เบญจมบพิตรดุสิตวนาราม

2537

59

พระราชปัญญาสุธี

ประชุมโยธี/พังงา

2535

60

พระราชกวี

บวรนิเวศวิหาร/กทม

2520

61

พระราชปัญญาภรณ์

นางชี/กทม

2533

62

พระราชธีราภรณ์

ศรีชมชื่น/หนองคาย

2516

63

พระราชปริยัติโมลี

พระงาม/นครปฐม

2528

64

พระราชปริยัติเวที

พระพิเรนทร์/กทม

2518

65

พระราชปัญญาเมธี

จันทาราม/กทม

2524

66

พระราชธรรมาภรณ์

กลางวรวิหาร/สมุทรปราการ

2531

67

พระราชสิทธิมุนี

มหาธาตุ/กทม

2528

68

พระราชเวที

พระเชตุพน/กทม

2535

69

พระราชรัตนวิสุทธิ์

ด่านประชากร/ชุมพร

2515

70

พระราชสุตาลังการ

นิมานรดี/กทม.

2528

71

พระราชปัญญาเวที

ตากฟ้า/นครสวรรค์

2537

72

พระราชวิสุทธิโสภณ

ราชสิทธาราม/กทม

2515

73

พระราชวิมลโมลี

พายัพ/นครราชสีมา

2519

74

พระราชศาสนโมลี

โพธิ์เงิน/สิงห์บุรี

2524

75

พระราชวิสุทธิดิลก

สามพระยา/กทม

2524

76

พระราชวรเวที

ราชคฤห์/กทม.

2536

77

พระราชปฏิภาณโสภณ

ราชโอรสาราม/กทม.

2520

78

พระราชวชิรดิลก

เพชรสมุทรวรวิหาร/สมุทรสงคราม

2537

79

พระราชสุตกวี

มหรรณพาราม/กทม.

2541

80

พระราชปริยัติโกศล

ใหม่พิเรนทร์/กทม.

2534

81

พระราชวิสุทธิเมธี

ไชยชุมพลฯ/กาญจนบุรี

2536

82

พระราชวิมลเมธี

ราษฏร์ศรัทธาธรรม/สุโขทัย

2527

83

พระปริยัติโสภณ

 หิรัญรูจี/กรุงเทพ

2508

84

พระศรีวิสุทธิมุนี

 สุทัศเทพวนาราม

2518 

85

พระศรีวิสุทธิโมลี

 ที่พักสงฆ์วังสะท้อน/เลย

 2520

86

พระศรีปริยัติสุธีรณ์

 อรุณราชวราราม

2520 

87

พระศรีปริยัติโกศล

 ป่าเลย์ไลยก์

2525 

88

พระเมธีรัตนดิลก

 อรุณราชวราราม

2516 

89

พระศรีสัจญาณมุนี

โสธรวราราม 

2531 

90

พระศรีญาณโสภณ

พระราม9 

2530 

91

พระศรีญาณวงศ์

มงคลชัยพัฒนา 

2528 

92

 พระกวีวงศ์

ราชสิทธาราม 

2524 

93

 พระศรีกิตติโมลี

นนทบุรี

2530 

94

 พระเมธีธรรมานันท์

ดอนหวาย 

2520 

95

พระศรีภัทรมุนี

 ทองนพคุณ

2534 

96

พระปริยัติเมธาภรณ์

 ราชโอรสาราม

2527 

97

พระศรีสุธรรมเมธี

 เมืองยะลา

2530 

98

พระศรีรัชมงคลบัณฑิต

สัมพันธวงศาราม 

2536 

99

.พระศรีปริยัติมุนี

ราษฏร์บูรณะ

2526 

100

พระศรีรัชมงคลเมธี

 อาวุธวิกสิตาราม

2535 

101

พระเมธีธรรมาภรณ์

 สุทัศเทพวนาราม

2527 

102

พระสุธีวราลังการ

 ราชโอรสาราม

2536 

103

 พระศรีปริยัติบดี

 มุมป้อม

2533 

104

พระปริยัติเวที

 สุทัศเทพวนาราม

2531

105

 พระศรีรัตนมุนี

โพธินิมิตรสถิตมหาสีมาราม

 2523

106

พระเมธีวราลังการ

ทองนพคุณ

2528 

107

 พระศรีสุธรรมโมลี

 โมลีโลกยาราม

 2537

108

 พระศรีมงคลเมธี

 จันทร์กระพ้อ

 2542

109

 พระเมธีกิตตยาภรณ์

 คูหาสวรรค์

2527

110

 พระศรีวิสุทธิเมธี

 สุวรรณภูมิ

 2515

111

 พระศรีวรเมธี

มหาวนาราม

2532 

112

พระเมธีวราภรณ์

เขาวัง

2540 

113

พระเมธีวรคณาจารย์

จักรวรรดิราชาวาส 

2528 

114

 พระศรีปริยัติบัณฑิต

 ชนะสงคราม

2527 

115

 พระศรีสุธรรมเวที

พระปฐมเจดีย์

2519 

116

 พระศรีวราภรณ์

 ปทุมคงคา

2527 

117

 พระศรีวชิราภรณ์

 พระบรมธาตุ

2533 

118

พระศรีกิตติเมธี

เทพนิมิต

2542

119

 พระศรีธรรมนาถมุนี

มหาพุทธาราม

2522 

120

 พระศรีวิสุทธิคุณ

ศาลาลอย

2536 

121

 พระศรีปทุมเมธี

เขียนเขต

2541 

122

พระปริยัติกวี

 ปากน้ำ

2535 

123

 พระศรีธีรวงศ์

 พระประโทณเจดีย์

2545 

124

 พระศรีธวัชเมธี

 ราชบุรณะ

2525 

125

 พระศรีสิทธิเมธี

 ท่าตอน

2537 

126

 พระศรีวิสุทธิดิลก

วิเศษการ

2521 

127

 พระศรีปริยัตยาภรณ์

พัฒนาราม

2526 

128

พระศรีปริยัติวงศ์

ราชนัดดาราม

2533 

129

พระเมธีปริยัติวิบูล

สามพระยา

2546 

130

พระศรีธรรมโสภณ

พระธาตุหริภุญชัย

2540 

131

พระศรีปริยัติเมธี

คลองวาฬ

2542 

132

พระสุธีธรรมานุวัตร

พระเชตุพน

2530 

133

พระเมธีวราลงกรณ์

ชนะสงคราม

2529 

134

พระสุธีวราภรณ์

พระพุทธบาทฉาย

2530 

135

พระศรีธีรพงษ์

พญาภู

2533

136

พระศรีธรรมบัณฑิต

อรุณราชวราราม

2530

137

พระศรีวิสุทธาภรณ์

บรมนิวาส

2543 

138

 พระศรีวิสุทธิมุนี

 สังเวชวิศยาราม

2530 

139

 พระปิฏกโกศล

 ปากน้ำ

2530 

140

 พระเมธีปริยัติโยดม

สร้อยทอง

2540 

141

 พระสุธีรัตนาภรณ์

สุทัศเทพวนาราม

2533 

142

 พระศรีปริยัติญาณ

รวกบางบำหรุ

2513 

143

พระศรีวชิรโมลี

มหาชัย

2527 

144

พระศรีวิสุทธิพงษ์

 ศรีสุธรรมาราม

2535

145

พระศรีปริยัติโมลี

 ราชนัดดา

2537 

146

.พระศรีปริยัติวิมล

 คลองโพธิ์

2540 

147

พระศรีรัตนโมลี

ราชสิทธาราม

2537

148

พระศรีวิสุทธิวงศ์

 เทวราชกุญชร

2543 

149

พระเมธีธรรมประนารถ

 ท่าหลวง

2537 

150

พระศรีสุทธิเมธี

 ศรีโคมคำ

2536 

151

 พระศรีวรญาณ

 ป่าหนองคู

2524 

152

พระศรีกิตติโสภณ

 จักรพรรดิราชาวาส

2528 

153

พระศรีศาสนวงศ์

 อรุณราชวราราม

2540 

154

 พระศรีปริยัติเวที

 พระพุทธบาท

2543 

155

พระศรีรัตนสุธี

 แก้วนิโครธ

2542 

156

 พระศรีวิสุทธิญาณ

 ราชาธิวาส

2545 

157

 พระเมธีวชิรภูษิต

 พระบรมธาตุ

2535 

158

 พระเมธีสุตาภรณ์

คีรีวันต์ 

 2526

159

พระศรีรัตนเมธี

 กิ่งแก้ว

2543 

160

 พระศรีวิสุทธินายก

 สนามพราหมณ์

2545 

161

 พระศรีธรรมเมธี

หิรัญรูจี

2519

162

พระศรีวิสุทธิโกศล

 ราชคฤห์

2544 

163

พระศรีรัตนวิมล

 วัดโคกสมานคุณ

 2542

164

พระโสภณปริยัติเวที

 ชนะสงคราม

2550 

165

พระศรีวราภรณ์

 ไตรมิตรวิทยาราม

2544 

166

 พระเมธีวรญาณ

 มหาธาตุ

2544 

167

 พระศรีปริยัติโยดม

 พระนอนจักรสีห์

2542 

หมายเหตุ.-ข้อมูล ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๒

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี