"สมเด็จพระพุฒาจารย์" สอนให้นำหลักธรรม ๔ ข้อมาดำเนินชีวิต

          "สมเด็จเกี่ยว"ขอให้คนไทย นำคุณธรรม ๔ ประการตามหลักพระพุทธศาสนามาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตให้มั่นคงตลอดปีใหม่นี้
          สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวว่า ขอให้คนไทยร่วมกันตั้งจิตอธิษฐาน ถวายพระพรแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงพระเจริญ-ยิ่งยืนนาน และอวยพรส่งความปรารถนาดีให้แก่บิดามารดา ผู้มีพระคุณ ญาติมิตร และคนทั่วไป ขอให้มีความสุขกายสุขใจ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขสวัสดี ทั้งในประเทศและทั่วโลก
           โดยขอให้พุทธศาสนิกชนน้อมนำคุณธรรม 4 ประการ ของพระพุทธเจ้า คือ  มี ปัญญา มีความขยันหมั่นเพียร มีสติระมัดระวัง และเสียสละ มาใช้ดำเนินชีวิต ซึ่งไม่มีอะไรจะผาสุขสวัสดีเกินไปกว่าการมี ๔ หลักธรรมนี้ ประกอบด้วยปัญญา คือการอยู่กันด้วยเหตุผล และต้องใช้กับคนมีเหตุผล ซึ่งต้องสร้างให้มีมากกว่าคนไม่มีเหตุผล เพราะคนไม่มีเหตุผลตามหลักพระพุทธศาสนา คือคนที่ถูกอันตรายสำคัญ 3 ประการ คือความโลภ ความโกรธ และความหลง คอยทำลายอย่างไม่รู้ตัว
           สำหรับความขยันหมั่นเพียร คือความตั้งใจแน่วแน่ ที่จะทำให้สำเร็จตามเหตุผลที่ถูกต้อง ส่วน สติ คือการระมัดระวัง และเตือนตนเองอยู่เสมอ ไม่ปล่อยให้สิ่งที่จะเกิดขึ้นมาทำอันตรายแก่ตัวเองได้ และ ความเสียสละ ซึ่งจะทำให้คนเราอยู่กันได้ เช่น บิดา มารดา พึงเสียสละให้แก่บุตร-ธิดา เจริญก้าวหน้า.

ที่มา: ข่าวสด
ข้อมูลที่ควคดูเพิ่มเติม.-
      >>>สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสณมหาเถระ) เปี่ยมด้วยเมตตาและภักดีต่อสถาบันหลัก

*******************

นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐
****************************************************************************************************