สมเด็จพระพุฒาจารย์ แนะใช้เทคโนโลยีช่วยเผยแผ่ธรรมะ


สมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กล่าวในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร นักเผยแพร่ธรรมมะทางวิทยุกระจายเสียง รุ่นที่ 12 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์ ว่า

หลักพระธรรมทางศาสนา เปรียบเสมือนทองคำแท้ แต่การทำให้ทองคำแท้มีประโยชน์ตามลักษณะ ต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ซึ่งพระธรรมคำสั่งสอนก็เช่นกัน โดยเฉพาะการเผยแพร่พระพุทธศาสนา การนำเสนอต่อสังคมถือเป็นเรื่องสำคัญ ประกอบกับเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีความทันสมัยมากขึ้น การฝึกอบรมบุคลากรให้ใช้เทคโนโลยีเป็น ทำให้การเผยแพร่ธรรมะทำได้ง่ายขึ้น ทั้งนี้ ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาจะต้องคำนึงอยู่เสมอว่า ไม่ได้พูดให้แค่คนไทยฟังเท่านั้น แต่มีคนที่จะรับฟังอยู่ทั่วโลก เพราะในภาวะปัจจุบันคนทั่วโลกอยากที่จะศึกษาธรรมะของพระพุทธองค์มากขึ้น

ด้าน พระเทพโสภณ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย (มจร.) กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมนักเผยแพร่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียง ครั้งนี้มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 44 รูป / คน มีทั้งฝ่ายสงฆ์และฝ่ายคฤหัสถ์ แบ่งเป็นบุคลากรของ มจร.จำนวน 25 รูป/คน และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 19 รูป/คน โดยใช้ระยะเวลาการอบรมทั้งสิ้น 15 วัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทางกรมประชาสัมพันธ์ ช่วยให้การอบรมครั้งนี้ประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี

“โครงการดังกล่าวทางมจร.ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2542 จนถึงปัจจุบันทำให้มีผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้วทั้งสิ้น 380 รูป/คน เพื่อฝึกอบรมให้บุคลกรของมหาวิทยาลัยและพระสงฆ์ให้มีความรู้ในหลักประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้อง รวมถึงวางแนวทางในการเผยแพร่หลักธรรมเข้าสู่จิตใจประชาชน โดยใช้สื่อเป็นตัวสนับสนุน และพัฒนาทักษะการเผยแพร่ธรรมะทางวิทยุกระจายเสียงให้ถูกต้องตามหลักที่เหมาะสม นอกจากนี้ยังมีการอบรมหลักสูตรผู้บริหารโครงการนักเผยแพร่ รุ่นที่ 1 สำหรับพระภิกษุและคฤหัสถ์ ซึ่งทำหน้าที่เผยแพร่ธรรมะขึ้น โดยการอบรมครั้งหน้านี้รับผู้เข้าอบรม 40 รูป/คน ซึ่งจะจัดขึ้นที่สถาบันการประชาสัมพันธ์ในเดือนกันยายนนี้ เพื่อเพิ่มบุคลากรผู้ทำหน้าที่เผยแพร่ธรรมะต่อไป” อธิการมจร.กล่าว

ที่มา : นสพ.ผู้จัดการ 29 ส.ค.48

 

นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐
****************************************************************************************************