วิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์
นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐


             ได้กล่าวไว้ในตอนที่ ๑ ว่า "ในมาตรา ๒๓ และมาตรา ๓๙ ได้บัญญัติให้การแต่งตั้ง
เจ้าอาวาสและผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม จะเป็นไปโดยประการอื่นมิได้" และได้แยกกล่าวถึงวิธีแต่งตั้งเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวง (วัดราษฎร์) ไว้โดยละเอียดในตอนที่ ๑ นั้น

             ในตอนนี้ จะกล่าววิธีแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสนอกจากพระอารามหลวง (วัดราษฎร์) พอให้ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติงานคณะสงฆ์ได้โดยถูกต้อง โดยจะยึดหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน กฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๑๙ (พ.ศ.๒๕๓๖) ว่าด้วยการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ซึ่งสาระในกฎมหาเถรสมาคมดังกล่าวนั้น ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาส ทั้งวัดราษฎร์และพระอารามหลวง แต่จะยกมากล่าวเฉพาะวัดราษฎร์เท่านั้น คือ

๑. หลักเกณฑ์ แยกเป็นกรณี
             ๑) กรณีที่ไม่มีเจ้าอาวาสและจะแต่งตั้งทันทีมิได้ (ข้อ ๔)
             ๒) กรณีที่เจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้เพราะเหตุใดเหตุหนึ่ง (ข้อ ๕)
             ๓) กรณีเจ้าอาวาสอาพาธจนไม่อาจเสนอชื่อผู้ควรรักษาการแทนได้ (ข้อ ๖)
             ๔) กรณีเจ้าอาวาสไม่อยู่และไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ชั่วครั้งชั่วคราว (ข้อ ๗)

๒. ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง
             ๑) กรณีที่ ๑ เจ้าคณะตำบล
             ๒) กรณีที่ ๒ เจ้าคณะตำบลโดยความเห็นชอบของเจ้าคณะอำเภอตามข้อเสนอของเจ้าอาวาส
             ๓) กรณีที่ ๓ เจ้าคณะตำบล โดยความเห็นชอบของเจ้าคณะอำเภอ
             ๔) กรณีที่ ๔ เจ้าอาวาส

๓. ข้อกำหนดการแต่งตั้ง
             ๑) ในกรณีที่ ๑ และ ๓ ให้แต่งตั้งรองเจ้าอาวาส ถ้าไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งผู้ช่วยเจ้าอาวาส ถ้าผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้แต่งตั้งพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งที่เห็นสมควร ถ้ารองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสมีหลายรูป ให้แต่งตั้งรูปใดรูปหนึ่ง
             ๒) ในกรณีที่ ๒ และ ๔ จะแต่งตั้งรองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสหรือพระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งก็ได้

๔. การแต่งตั้ง
             ๑) ต้องทำหนังสือแต่งตั้งคือคำสั่งแต่งตั้ง อย่าแต่งตั้งด้วยวาจา
             ๒) แต่งตั้งแล้วต้องรายงานตามลำดับจนถึงเจ้าคณะจังหวัดพร้อมสำเนาคำสั่ง

๕. การรายงาน
             ๑) ในกรณีที่ ๑ และ ๓ ต้องรายงานโดยเร่งด่วน
             ๒) ในกรณีที่ ๒ และ ๔ รายงานตามปกติ
             ๓) แม้แต่งตั้งต่ำกว่า ๓๐ วัน ก็ต้องรายงานด้วย

๖. ข้อพิเศษ
             ๑) ในกรณีที่ ๑ และ ๓ ถ้ารองเจ้าอาวาสหรือผู้ช่วยเจ้าอาวาสไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ต้องบันทึกเหตุที่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ไว้ให้ชัดเจน ลงนามและวันเดือนปีกำกับ และเก็บรวมไว้ในเรื่องการแต่งตั้งด้วย
             ๒) ในกรณีที่ ๑ เมื่อได้แต่งตั้งผู้รักษาการแทนแล้ว ต้องสั่งให้มีการมอบงานแก่ผู้รักษาการแทนด้วย อย่าแต่งตั้งลอย ๆ

การใช้ตำแหน่งในหนังสือภายนอก

             ๑. ถ้าผู้รับแต่งตั้งเป็น รองเจ้าอาวาส ใช้ว่า

"รองเจ้าอาวาส รักษาการแทน
เจ้าอาวาสวัด………………….."

             ๒. ถ้าผู้รับแต่งตั้งเป็น ผู้ช่วยเจ้าอาวาส ใช้ว่า

"ผู้ช่วยเจ้าอาวาส รักษาการแทน
เจ้าอาวาสวัด………………….."

             ๓. ถ้าผู้รับแต่งตั้งเป็น พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ใช้ว่า "ผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัด……."

 

ข้อมูลที่ควรดูเพิ่มเติม

           แบบเอกสารเพื่อรายงานขอแต่งตั้งผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดราษฎร์

 

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี