พระเทพสิทธิมงคล นักพัฒนาการศึกษา
ผู้เขียน: วิมล หนูแก้ว

 

            "พระเทพสิทธิมงคล" (เสนอ สิริปัญโญ) เป็นพระเถระรูปหนึ่งแห่งเมืองระนอง จังหวัดแรกของภาคใต้ที่ตั้งอยู่ริมฝั่งทะเลอันดามัน

            ปัจจุบันสิริ อายุ 79 พรรษา 59 ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดระนอง (มหานิกาย) และเจ้าอาวาสวัดตโปทาราม หรือวัดบ่อน้ำร้อน หมู่ที่ 2 ต.หาดส้มแป้น อ.เมือง จ.ระนอง

            อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า เสนอ เจริญรักษ์ เกิดเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2474 ที่หมู่บ้านปลายคลองสวัสดิ์ ต.มะมุ อ.กระบุรี จ.ระนอง โยมบิดา-มารดาชื่อนายเหี้ยนและนางถนอม

            ในช่วงวัย เยาว์ ภายหลังจบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดมัชฌิมเขต (ปัจจุ บันเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมัชฌิมวิทยา) ใกล้บ้านเกิด แล้วมาช่วยครอบครัวทำสวนเป็นเวลา 3 ปี ก่อนเข้าพิธีบรรพชาเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2490 ณ วัดมัชฌิมเขต ต.มะมุ อ.กระบุรี

            ด้วยความเป็นผู้ที่ รักการเรียน ชอบอ่านหนังสือทั้งทางโลกและทางธรรม จึงสำเร็จนักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับ ณ สำนักเรียนวัดสุวรรณคีรีวิหาร ต.เขานิเวศน์ อ.เมือง จ.ระนอง

            นอกจากนี้ ในขณะที่เป็นสามเณรนั้น ท่านยังได้ช่วยเหลือทางราชการด้วยการเป็นครูสอนหนังสือนักเรียนสายสามัญ เนื่องจากในสมัยก่อนขาดแคลนครูผู้สอน เพราะเงินเดือนครูน้อยมาก แค่เพียงเดือนละ 12 บาท ทำให้ไม่ค่อยมีใครอยากเป็นครู

            กระทั่งอายุค รบ 20 ปีบริบูรณ์จึงเข้าพิธีอุปสมบท เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2494 ณ วัดอุปนันทาราม อ.เมือง จ.ระนอง โดยมีพระรณังควินัยมุนีวงศ์ (พลอย ธัมมโชโต) เป็นพระอุปัชฌาย์ ได้รับฉายา สิริปัญโญ

            หลังอุปสมบท ท่านได้สร้างผลงานมากมาย ท่านได้ช่วยเหลือทางราชการ เป็นผู้ริเริ่มก่อสร้างโรงเรียนสายสามัญในถิ่นทุรกันดารในจังหวัดระนองหลาย แห่ง เช่น โรงเรียนบ้านทุ่งคา โรงเรียนบ้านแหลมสน โรงเรียนบ้านเกาะพยาม โรงเรียนบ้านคลองของ โรงเรียนบ้านขจัดภัย โรงเรียนบ้านรังแตน เป็นต้น

            ท่าน ได้เล็งเห็นว่าการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญในการสร้างอนาคตของคน จึงได้ริเริ่มก่อตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรมจังหวัดระนอง แผนกสามัญ ในวัดตโปทาราม เมื่อปีพ.ศ.2506 เพื่อให้เด็กตามชนบทที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาได้มาบวชเรียน

            ต่อมาได้ เปิดสอนแผนกบาลีด้วย พร้อมทั้งได้ตั้งมูลนิธิของวัดขึ้นเพื่อนำดอกผลมามอบเป็นทุนการศึกษาแก่ สามเณรที่บวชเรียน และจัดหาทุนภายนอกซึ่งได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิร่วมจิตต์น้อมเกล้าฯ เพื่อเยาวชนเป็นประจำทุกปีมาจนถึงปัจจุบัน ซึ่งพระอาจารย์ยังเป็นผู้สอนวิชาศีลธรรมในโรงเรียนต่างๆ ตั้งแต่ประถมจนถึงระดับอาชีวศึกษาและผู้ต้องขังในเรือนจำด้วย

            การ บำเพ็ญสาธารณภัยและสาธารณประ โยชน์ พ.ศ.2532 ร่วมกับภิกษุ-สามเณร และชาวระนอง นำข้าวสาร อาหารแห้ง ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากพายุเกย์ ต.ปากจั่น อ.กระบุรี จ.ระนอง จำนวน 500 ถุง และอ.ท่าแซะ จ.ชุมพร 1,000 ถุง

            พ.ศ.2533 ได้ร่วมกับพระธรรมทูต จ.ชุมพร สร้างโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารหมู่ที่ 2 ต.ปากทรง กิ่งอ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

            พ.ศ.2534 ได้นำคณะอุบาสกอุบาสิการ่วมทอดผ้าป่าช่วยเหลือผู้ประสบเคราะห์กรรมจากการ ระเบิดที่บ้านทุ่งมะพร้าว อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

            พ.ศ.2536 ร่วมกับประชาชนและผู้มีจิตศรัทธาสร้างอาคารพยาบาลพระครูประจักษ์สารธรรม ให้โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร

ลำดับงานปกครอง
            พ.ศ.2517 เป็นพระครูประจักษ์สารธรรม ตำแหน่งเจ้าคณะตำบลกะเปอร์ เจ้าคณะอำเภอชั้นโท

            พ.ศ.2529 เป็นเจ้าคณะอำเภอกระบุรี เจ้าคณะอำเภอชั้นเอก พ.ศ.2540 เป็นเจ้าคณะจังหวัดระนอง

ลำดับสมณศักดิ์
            พ.ศ.2541 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ พระรณังคธรรมคณี
            พ.ศ.2547 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ พระราชรณังคมุนี และ
ล่าสุด
            พ.ศ.2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นเทพที่ พระเทพสิทธิมงคล

            ถึง แม้ว่าปัจจุบันจะล่วงเลยเข้าสู่วัยชราแล้ว แต่หาได้หยุดนิ่งในการแสวงหาความรู้เพิ่มเติม ได้ศึกษาหาความรู้นำสืบทอดพุทธศาสนาและพัฒนาการศึกษาให้เยาวชน จนสำเร็จการศึกษาปริญญาพุทธศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะพุทธศาสตร์ สาขาศาสนา จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช รุ่นที่ 48/2546

            พระเทพสิทธิมงคล มีหลักธรรมคำสอนประจำตัว คือ "งานคือชีวิต ชีวิตคืองานบันดาลความสุข ทำงานให้สนุก เป็นสุขเมื่อทำงาน ชีวิตคือการต่อสู้ ศัตรูคือยาชูกำลัง อุปสรรคคือความสำเร็จ และจงทำอย่างฉันทำ และจงทำอย่างฉันพูดคือ พูดจริง ทำจริง"

ที่มา: นสพ.ข่าวสด

*******************

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี