พระธรรมทูต รุ่น ๕๒ ของคณะสงฆ์ไทย
นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ป.ธ.๕,นธ.เอก,ศษ.บ.,MPA.(นิด้า) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี
เฟชบุ้ค
https://www.facebook.com/mahabunhome E-mail:watthasai@gmail.com

Image         พระธรรมทูต (อ่านว่า -ทำมะทูด) พระธรรมจาริก หมายถึงภิกษุที่เดินทางไปแสดงธรรมในที่ต่างๆ ทำหน้าที่เหมือนทูตทางธรรมหรือทูตของพระศาสนา
       พระธรรมทูตเริ่มมีครั้งแรกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมจนมีพระสาวกมากรูปแล้วจึงส่งพระสาวกเหล่านั้นไปประกาศธรรมในทิศต่างๆ โดยตรัสว่า "เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชุมชน เพื่ออนุเคราะห์แก่ประชุมชน" ดังนี้เป็นต้น
       พระธรรมจาริก มีความหมายเดียวเช่นเดียวกันกับพระธรรมทูต แต่เป็นคำบัญญัติที่เกิดที่หลังคำว่าพระธรรมทูต
       ปัจจุบันแบ่งพระธรรมทูตออกเป็น ๒ ประเภทคือ พระธรรมทูตในประเทศ กับ พระธรรมทูตต่างประเทศ (
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต(สมณศักดิ์ปัจจุบันคือ พระมหาโพธิวงศาจารย์),พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. ๒๕๔๘)

 

 

 

 

 

Image       พระพุทธเจ้า ทรงตรัสสั่งมอบภารกิจให้พระสงฆ์อย่างแจ้งชัดว่า "มุตฺตาหํ ภิกฺขเว สพฺพปาเสหิ เย ทิพฺพา เย จ มานุสฺสา, ตุมฺเหปิ ภิกฺขเว มุตฺตา สพฺพปาเสหิ, เย ทิพฺพา จ เย มานุสฺสา. จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตาย สุขาย เทวมนุสฺสานํ. มา เอเกน เทฺว อคมิตฺถ, เทเสถ ธมฺมํ อาทิกลฺยาณํ มชฺเฌกลฺยาณํ ปริโยสานกลฺยาณํ, สาตฺถํ สพฺยญฺชนํ เกวลปริปุณฺณํ ปริสุทฺธํ พฺรหฺมจริยํ ปกาเสถ, สนฺติ สตฺตา อปฺปรชกฺข ชาติกา อสฺสวนฺตา ธมฺมสฺส ปริหายนฺติ, ภวิสฺสนฺติ ธมฺมสฺส อญฺญาตาโร, อหมฺปิ ภิกฺขเว, เยน อุรุเวลา เสนานิคโม เตนุปสงฺกมิสฺสามิ ธมฺมเทสนายาติ.

      "ภิกษุทั้งหลาย เราตถาคตพ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวง ทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์ แม้เธอทั้งหลายก็พ้นแล้วจากบ่วงทั้งปวงทั้งที่เป็นของทิพย์และของมนุษย์เช่นกัน เธอทั้งหลาย จงจาริกไป เพื่อประโยชน์และความสุขแก่คนหมู่มาก เพื่ออนุเคราะห์โลก เพื่อประโยชน์เกื้อกูลและความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์ ขอจงอย่าได้ไปรวมทางเดียวกันสองรูป จงแสดงธรรมงามในเบื้องต้น งามในท่ามกลาง งามในที่สุด จงประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถทั้งพยัญชนะ ครบ บริสุทธิ์บริบูรณ์ สัตว์ทั้งหลายจำพวกที่มีธุลีคือกิเลสในจักษุน้อยมีอยู่ เพราะไม่ได้ฟังธรรมย่อมเสื่อม ผู้รู้ทั่วถึงธรรมจักมี ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย แม้เราก็จักไปยังตำบลอุรุเวลาเสนานิคม เพื่อแสดงธรรม" (ปรากฎใน.-มหาวรรค วินัย พระไตรปิฎกเล่ม ๔ ข้อ ๓๙)

     ดังนั้น วัดและพระสงฆ์ทั่วโลก จึงได้ปฏิบัติตามพระพุทธดำรัสดังกล่าวด้วยจิตอาสามีเมตตากรุณาและถือประโยชน์ส่วรวมเป็นที่ตั้ง ซึ่งนอกจาก "ให้คำแนะนำ สั่งสอน อบรมประชาชนให้เป็นลูกที่ดีข้องพ่อแม่ เพื่อนที่ดีของเพื่อน ศิษย์ดีสถาบันการศึกษา เป็นประชากรที่ดีของชาติ และเป็นศาสนิกที่ดีของศาสนา" แล้ว ยังได้ทำประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันเป็นเวลาเกือบ ๓,๐๐๐ ปี "ทั้งในยามปกติ ยามประเทศชาติประสบปัญหา และยามประชาชนเดือดร้อน" ถึงแม้ส่วนมากจะไม่เป็นข่าว เพราะสังคมไม่ชอบบริโภคข่าวที่ดี แต่ถึงกระนั้นก็ไม่มีใครสามารถปิดท้องฟ้าด้วยฝ่ามือได้ ผลงานของวัดและพระสงฆ์จึงหลุดรอดมาให้เห็นโดยตลอด หากเราเปิดใจย่อมทราบเป็นอย่างดี


พระธรรมทูตในประเทศแบ่งพื้นที่ความรับผิดชอบเป็น ๙ สายดังนี้
       สายที่ ๑ รับผิดชอบในเขตภาค ๑ และภาค ๑๔ (นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ นครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี สมุทรสาคร)
       สายที่ ๒ รับผิดชอบในเขตภาค ๒ และภาค ๓ (พระนครศรีอยุธยา อ่างทอง สระบุรี ลพบุรี สิงห์บุรี ชัยนาท อุทัยธานี)
       สายที่ ๓ รับผิดชอบในเขตภาค ๔ และภาค ๕ (กำแพงเพชร พิจิตร เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ พิษณุโลก สุโขทัย ตาก อุตรดิตถ์)
       สายที่ ๔ รับผิดชอบในเขตภาค ๖ และภาค ๗ (ลำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ น่าน เชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน)
       สายที่ ๕ รับผิดชอบในเขตภาค ๘ และภาค ๙ (อุดรธานี หนองคาย เลย สกลนคร หนองบัวลำภู บึงกาฬ ขอนแก่น มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด)
       สายที่ ๖ รับผิดชอบในเขตภาค ๑๐ และภาค ๑๑ (อุบลราชธานี ยโสธร มุกดาหาร ศรีสะเกษ นครพนม อำนาจเจริญ นครราชสีมา ชัยภูมิ สุรินทร์ บุรีรัมย์)
       สายที่ ๗ รับผิดชอบในเขตภาค ๑๒ และภาค ๑๓ (ปราจีนบุรี นครนายก ฉะเชิงเทรา สระแก้ว ชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด)
       สายที่ ๘ รับผิดชอบในเขตภาค ๑๕ และภาค ๑๖๗ (ราชบุรี เพชรบุรี สมุทรสงคราม ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช)
       สายที่ ๙ รับผิดชอบในเขตภาค ๑๗ และภาค ๑๘ (ภูเก็ต ตรัง กระบี่ พังงา ระนอง พัทลุง สงขลา สตูล ปัตตานี ยะลา นราธิวาส)

ิข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรทราบ.-
      สถิติพระธรรมทูตในประเทศ ฝ่ายปฏิบัติการ ทั้ง ๙ สาย ทั่วประเทศไทย
     รายชื่อพระธรรมทูตในประเทศ ฝ่ายปฏิบัติการทั่วประเทศ

พระธรรมฑูต รุ่น ๕๒/๒๕๕๙ ของคณะสงฆ์ไทย

          ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ เป็นต้นมา สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ได้พิจารณาเห็นถึงความซ้ำซ้อนของหน่วยงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จึงได้แจ้งให้กองงานพระธรรมทูตรับพระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนา เข้าเป็นเนื้อเดียวกับพระธรรมทูต ตามหลักเกณฑ์และวิธีการของกองงานพระธรรมทูต ซึ่งกองงานพระธรรมทูตได้ดำเนินการเป็นลำดับมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๕๓ ได้เปิดการฝึกอบรมพระนักเผยแผ่ฯ เป็นพระธรรมทูต โดยเรียกตัวมาเข้ารับการฝึกอบรมจนถึงลำดับสุดท้าย ตามบัญชีที่สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติได้มอบถวายไว้ ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ว่า ให้มีพระธรรมทูตฝ่ายปฏิบัติการประจำอำเภอ ปฏิบัติงานอยู่ในตำบลนั้นๆ ซึ่งพระภิกษุที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกจะต้องเป็นผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะปฏิบัติหน้าที่ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา โดยฐานะแห่งพระธรรมทูต ได้ระบุชั้นความรู้ตั้งแต่นักธรรมเอกขึ้นไป ส่งมาเข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต

          สำหรับในปี ๒๕๕๙ นี้ ได้จัดการฝึกอบรมพระธรรมทูต ซึ่งกำหนดอัตราไว้ ๒๐๐ รูป เป็นรุ่นที่ ๕๒/๒๕๕๙ และดำเนินการฝึกอบรมตั้งแต่วันที่ ๑๑-๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๙ รวม ๑๕ วัน ภายใต้ความอุปถัมภ์ของสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และผู้ผ่านการฝึกอบรมแล้ว จะได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพระธรรมทูตประจำการ ขึ้นทะเบียนไว้ที่กองงานพระธรรมทูต มีชื่อเรียกว่า "พระธรรมทูตประจำหน่วยปฏิบัติการงานพระธรรมทูตอำเภอ"

      โอวาทกถา สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (ช่วง วรปุญฺญมหาเถร ป.ธ.๙)
      เว็บเพจพระธรรมทูต รุ่น ๕๒/๒๕๕๙
      บัญชีรายชื่อผู้เข้าอบรมพระธรรมทูต รุ่น๕๒/๒๕๕๙
      รายชื่อคณะกรรมการรุ่น ของผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒/๒๕๕๙
      รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๑ ของพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒/๒๕๕๙
      รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๒ ของพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒/๒๕๕๙
      รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๓ ของพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒/๒๕๕๙
      รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๔ ของพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒/๒๕๕๙
      รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๕ ของพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒/๒๕๕๙
      รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๖ ของพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒/๒๕๕๙
      รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๗ ของพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒/๒๕๕๙
      รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๘ ของพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒/๒๕๕๙
      รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๙ ของพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒/๒๕๕๙
      รายชื่อสมาชิกกลุ่มที่ ๑๐ ของพระภิกษุผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒/๒๕๕๙
      คำกล่าวถวายรายงาน โดย นายพนม ศรศิลป์ ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
      ประวัติพระธรรมทูต (รวมถึง งานพระธรรมทูตในประเทศไทย กองงานพระธรรมทูต ฯลฯ องค์สมบัติพระธรรมทูต)
      วิวัฒนาการงานพระธรรมทูต
      งานพระธรรมทูต โดย ทวี วรคุณ
      ชีวิตนักเผยแผ่ โดย สมเด็จพระธีรญาณมุนี (สนิท เขมจารีเถร ป.ธ.๙)
      เทคนิคการอบรมชาวบ้าน โดย พระธรรมวโรดม (บุญมา คุณสมฺปนฺโน ป.ธ.๙)
      พระพุทธศาสนากับสังคมไทย โดย พระมหาโพธิวงศาจารย์ (ทองดี สุรเตโช ป.ธ.๙ ราชบัณฑิต)
      เทคนิคการอบรมชาวบ้าน โดย พระเทพกวี (พงศ์สันต์ ธมฺมเสฏฺโฐ ป.ธ.๙)
      วิธีเทศนา โดย พระราชปฏิภาณมุนี (บุญมา อาคมปญฺโญ ป.ธ.๘)
      ตัวอย่างการอนุโมทนาภาษาไทย โดย พระวิสุทธิวงศาจารย์ (วิเชียร อโนมคุโณ ป.ธ.๙)
      หลักการพูด โดย พระโสภณธรรมวาที (ภิรมย์ อคฺคาภิรโม)
      เช้าวันที่ ๒๒มิ.ย.๔๙ เจ้าประคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช เมตตาร่วมถ่ายรูปกับพระธรรมทูต รุ่นที่ ๕๒
     ภาพพิธีซ้อมรับใบตราตั้งพระธรรมทูต. โดย พระเดชพระคุณ พระพรหมโมลี เมตตาถวายคำเเนะนำขั้นตอนพิธีรับฯ
     พิธีปิดการฝึกอบรม โดย เจ้าประคุณสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ เป็นประธานมอบตราตั้ง วุฒิบัตร บัตรประจำตัวพระธรรมทูต เเละหนังสือรายงานตัว

ประมวลข้อมูล สาระ ข่าวสาร เหตุการณ์สำคัญที่ควรทราบเกี่ยวกับพระธรรมทูต
      งานพระธรรมทูต
      ระเบียบกองงานพระธรรมทูต (ไฟล์ PDF)
      ระเบียบกองงานพระธรรมทูต (ไฟล์ .Doc / word)
      ผังงานพระธรรมทูต (ไฟล์ PDF)
      พระธรรมทูตในประเทศ
      พระสมณทูตผู้นำพระพุทธศาสนาสู่'สุวรรณภูมิ'
     
พระธรรมทูตต้องอดทน
      งานวิจัยเรื่องบทบาทของพระธรรมทูตที่มีต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนา
      บทบาท และหน้าที่พระธรรมทูตไทยในต่างแดน ข้อมูลและภาพ โดย Dr.Handy http://t-dhamma.org/
      พระธรรมทูตในต่างแดน - สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
      แนวทางการเผยแผ พระพุทธศาสนาของพระธรรมทูตสายต่างประเทศในทศวรรษหน้า(2551-2560) โดย พระมหามนตรี ศรีบุญสุง
      เข้าถึง เข้าใจ และพัฒนา การเผยแผ่พระพุทธศาสนา สู่แดนพุทธภูมิ
      เตือนพระธรรมทูตอย่าใช้ตำแหน่งหาลาภสักการะ
      งานพระธรรมทูต วัดไทยลุมพินี ประเทศเนปาล
      ชีวิต...!! "พระไทย พระธรรมทูต" ในต่างแดน
      งานพระธรรมทูตสายต่างประเทศ รุ่นที่ ๑๕
      Ex-Buddhist Missionary monk | อดีตพระธรรมทูตต่างประเทศ การเผยแพร่พระธรรม
      ร่งอรุณแห่งพระธรรมทูตไทย โดย พระครูโฆสิตพุทธศาสตร์ รก.ผอ. กองวิเทศสัมพันธ์ มจร.
      ปรับบทบาทพระธรรมทูตเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้เข้าถึงทุกกลุ่ม
      ศาสตราจารย์ ดร. พระชาตรี เหพนโธ เจ้าอาวาสวัดพุทธวิหาร พระธรรมทูตไทยคนเดียว ในรัสเซียที่มอบตัวให้กับพระพุทธศาสนา นานถึง 31 ปี
      ต้นแบบพระธรรมทูต การเสียสละที่ยิ่งใหญ่ โดย พระอาจารย์ชลินทร์ ปิ่นวัฒนะ
      ร้อยวาทะ ธรรมะปิดทอง
เกล็ดมณีแห่งวาทะ ธรรมะจากแดนพุทธองค์ โดย พระราชรัตนรังษี (ว.ป.วีรยุทฺโธ)
      ไว้อาลัยพระธรรมทูต - หนังสือพิมพ์ไทยต่างแดน
      งานฟื้นฟูพระพุทธศาสนาคืนสู่พุทธภูมิ ขยายงานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา สู่นครสาวัตถี
      ยกระดับสำนักงานกำกับพระธรรมทูต เป็นองค์กรตามกฎหมาย โดย...สมาน สุดโต
      คณะธรรมทูตไทย - Thai Missionary Society
      พระธรรมทูตไทยในอินเดียและเนปาลช่วยสร้าง "ความนิยมไทย"
      'แบก-แจก-หาม'พระธรรมทูตรับบทหนักช่วยเนปาล - MindfulNews
      เตือน ‘พระธรรมทูต’ อย่ามองภัยศาสนาเป็นภัยเงียบ – เสรีชน : เสรีธรรม
      บทบาทพระธรรมทูตไทย ศูนย์รวมใจชาวพุทธต่างแดน
      พระพรหมวชิรญาณชี้ พระธรรมทูตคือผู้แทนคณะสงฆ์ไทยในต่างแดน
      พระธรรมทูต:ทูตแห่งธรรม - สำนักฝึกอบรมพระธรรมทูตไปต่างประเทศ
      บทบาทพระธรรมทูตในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในอ าเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี โดย พระธีรนิติ์ ธีรธมฺโม (เฮงประเสริฐ)
      ประสิทธิภาพการเผยแผ่พระพทุ ธศาสนาของพระธรรมทูตในสถานศึกษาอำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม โดย พระครูใบฎีกาชิต วสัส ธวชชฺ โย (ทนนาน)
      สกู๊ป:ตามรอยพระธรรมทูต(5) โดย พุธทรัพย์ มณีศรี puthsup@gmail.com
      ประวัติพระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดีย-เนปาล
      'สันติภาพ ณ พุทธภูมิ'ในทัศนะหัวหน้าพระธรรมทูตอินเดีย-เนปาล
      พระพุทธ ศาสนา ใน ประเทศไทย สมัย ปัจจุบัน - มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
      แนะใช้ไอทียกระดับพระธรรมทูตไทยสู่เวทีโลก คณะสงฆ์ ภาครัฐ โดยเฉพาะสถานทูตจับมือสนับสนุน
      เสียงครวญ!พระธรรมทูตไทยในต่างแดน
      วิสัยทัศน์การเผยแผ่ในแดนพุทธภูมิ...พระราชรัตนรังษี
--------------------------------------

 

*******************