บัญชีสถิติจำนวนวัด ที่พักสงฆ์/สำนักสงฆ์ ตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๖
ประจำปี ๒๕๕๑
นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐

ที่

ตำแหน่ง

ชื่อ

จังหวัด

จำนวน

หมายเหตุ

ตำบล

วัด

สำนัก/ที่พักสงฆ์

จอ.เมืองชุมพร

พระครูบุญญาภิวัฒน์

ชุมพร

๑๑

๕๖

๑๖

จอ.หลังสวน

พระครูอดุลวีรวัฒน์

ชุมพร

๓๔

จอ.สวี

พระครูศรีธรรมนิเทศก์

ชุมพร

๒๓

๓๓

จอ.ท่าแซะ

พระมหาปรีชา

ชุมพร

๒๕

๔๓

จอ.ปะทิว

พระครูบรรพตเจติยาภรณ์

ชุมพร

๒๑

๒๙

.จอ.ละแม

พระครูสิริวัฒนาภรณ์

ชุมพร

๑๐

จอ.ทุ่งตะโก

พระครูสุนทรกรณีย์

ชุมพร

จอ.พะโต๊ะ

พระครูสุพัฒนโกศล

ชุมพร

จอ.เมืองนครศรีธรรมราช

พระครูปริยัติคุณาสัย

นครศรีธรรมราช

๑๑

๖๘

๑๐

จอ.ขนอม

พระครูพิพัฒนสีลานุกูล

นครศรีธรรมราช

๑๑

จอ.จุฬาภรณ์

พระครูสุตธรรมสุนทร

นครศรีธรรมราช

๑๐

๑๒

จอ.ฉวาง

พระครูวรเขตคณารักษ์

นครศรีธรรมราช

๓๑

๑๓

จอ.เฉลิมพระเกียรติ

พระครูปริยัติวุฒิธาดา

นครศรีธรรมราช

๑๔

จอ.ชะอวด

พระครูปุสวโรภาส

นครศรีธรรมราช

๓๔

๑๔

๑๕

จอ.เชียรใหญ่

พระครูปัญญาธรานุวัตร

นครศรีธรรมราช

๒๖

๑๖

จอ.ถ้ำพรรณรา

พระครูสุวรรณคูหาพิทักษ์

นครศรีธรรมราช

๑๗

จอ.ท่าศาลา

พระครูวรดิษถานุรักษ์

นครศรีธรรมราช

๕๗

๑๑

๑๘

จอ.ทุ่งสง

พระครูจารุวรรณโสภิต

นครศรีธรรมราช

๓๘

๑๔

๑๙

จอ.นาบอน

พระครูศุภเขตคณารักษ์

นครศรีธรรมราช

๑๐

๒๐

จอ.ปากพนัง

พระครูพินิตธรรมสุนทร

นครศรีธรรมราช

๕๒

๒๑

จอ.พิปูน

พระครูสันติธรรมธัช

นครศรีธรรมราช

๑๑

๒๒

จอ.พรหมคีรี

พระครูบรรหารวุฒิชัย

นครศรีธรรมราช

๑๖

๒๓

จอ.พระพรหม

พระครูพรหมเขตคณารักษ์

นครศรีธรรมราช

๑๖

๒๔

จอ.ร่อนพิบูลย์

พระศรีปริยัติบดี

นครศรีธรรมราช

๒๕

รก.จอ.ลานสกา

พระมหามัชฌิมา

นครศรีธรรมราช

๒๑

๒๖

จอ.สิชล

พระครูอินทวัชรคุณ

นครศรีธรรมราช

๒๔

๒๗

จอ.หัวไทร

พระครูอุดมวิริยคุณ

นครศรีธรรมราช

๓๐

๒๘

จอ.บางขัน

พระครูนิคมคณารักษ์

นครศรีธรรมราช

๑๓

๒๙

จอ.ทุ่งใหญ่

พระครูพิศาลเขตคณารักษ์

นครศรีธรรมราช

๒๕

๓๐

จอ.เมืองสุราษฎร์ธานี

พระครูสุตธรรมวาที

สุราษฎร์ธานี

๓๑

๓๑

จอ.ไชยา

พระครูศรีปริยัติชยาภรณ์

สุราษฎร์ธานี

๒๙

๓๒

จอ.บ้านนาสาร

พระครูปัญญาสารวิสิฐ

สุราษฎร์ธานี

๑๘

๓๓

จอ.พุนพิน

พระครูสุวิมลสังฆกิจ

สุราษฎร์ธานี

๔๓

๑๐

๓๔

รก.จอ.เกาะสมุย

พระมหานุกูล ญาณคุโณ

สุราษฎร์ธานี

๒๓

๓๕

จอ.ท่าฉาง

พระครูปิยธรรมาธาร

สุราษฎร์ธานี

๑๕

๑๒

๓๖

จอ.กาญจนดิษฐ์

พระครูวิบูลธรรมรักษ์

สุราษฎร์ธานี

๒๙

๑๙

๓๗

จอ.ท่าชนะ

พระครูวรกิจโกศล

สุราษฎร์ธานี

๑๖

๑๘

๓๘

จอ.คีรีรัฐนิคม

พระครูจารุวรรณวิสุทธิ์

สุราษฎร์ธานี

๑๕

๒๓

๓๙

จอ.เวียงสระ

พระวัตตจารีศีลสุนทร

สุราษฎร์ธานี

๑๑

๔๐

รก.จอ.พระแสง

พระครูสิริธรรมาทร

สุราษฎร์ธานี

๑๗

๒๓

๔๑

จอ.ดอนสัก

พระศรีปริยัตยาภรณ์

สุราษฎร์ธานี

๑๓

๔๒

จอ.บ้านตาขุน

พระครูคีรีเขตคณารักษ์

สุราษฎร์ธานี

๔๓

จอ.บ้านนาเดิม

พระครูกิตติวรรณวิมล

สุราษฎร์ธานี

๔๔

จอ.พนม

พระครูอินทธรรมวงศ์

สุราษฎร์ธานี

๑๐

๒๐

๔๕

รก.จอ.เคียนซา

พระมหาณรงค์

สุราษฎร์ธานี

๒๐

๔๖

รก.จอ.เกาะพะงัน

พระครูประภาตธรรมคุณ

สุราษฎร์ธานี

รวมทั้งสิ้น

๑๗๕

๙๖๐

๔๒๕

ปรับรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี