บัญชีสถิติจำนวนวัด ที่พักสงฆ์/สำนักสงฆ์ ตำบล ในเขตปกครองคณะสงฆ์ภาค ๑๗
ประจำปี ๒๕๕๑

นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐

ลำดับที่

ตำแหน่ง

ชื่อ

จังหวัด

จำนวน

หมายเหตุ

ตำบล

วัด

สำนักสงฆ์

ที่พักสงฆ์

จอ.เมืองภูเก็ต

พระครูเมตตาภิรม

ภูเก็ต

๑๕

จอ.ถลาง

พระครูสุนทรปริยัติธาดา

ภูเก็ต

๑๑

จอ.กะทู้

พระมหาพงษ์ศักดิ์

ภูเก็ต

จอ.เมืองตรัง

พระครูศรีปัญญาภรณ์

ตรัง

๔๒

จอ.ห้วยยอด

พระครูสิริรัตนากร

ตรัง

๒๗

จอ.ย่านตาขาว

พระครูอาทรกิตยานุกูล

ตรัง

๒๒

จอ.สิเกา

พระมหาโอทก

ตรัง

จอ.กันตัง

พระครูถาวรศีลวัฒน์

ตรัง

๑๐

๑๑

จอ.ปะเหลียน

พระครูธรรมจักรศีลคุณ

ตรัง

๑๒

๑๒

๑๐

จอ.วังวิเศษ

พระครูสุกิจวิธาน

ตรัง

๑๐

๑๑

จอ.นาโยง

พระครูโอภาสธรรมวิมล

ตรัง

๑๒

จอ.รัษฏา

พระครูรัษฏาเขตคณารักษ์

ตรัง

๑๓

จอ.เมืองกระบี่

พระครูศรีธรรมาวุธ

กระบี่

๑๒

๑๔

จอ.อ่าวลึก

พระครูสุวิมลธรรมนุกูล

กระบี่

๑๑

๑๕

จอ.คลองท่อม

พระศรีรัตนสุธี

กระบี่

๑๖

จอ.ลำทับ

พระครูบริหารธรรมวุธ

กระบี่

๑๗

จอ.ปลายพระยา

พระครูไพศาลพัฒนานุยุต

กระบี่

๑๐

๑๘

รก.จอ.เขาพนม

พระครูพิจิตรศุภการ

กระบี่

๑๑

๑๙

จอ.เหนือคลอง

พระครูปริยัติธรรมาวุธ

กระบี่

๑๐

๒๐

จอ.เมืองพังงา

พระครูมงคลกิตติคุณ

พังงา

๒๑

จอ.ทับปุด

พระครูบวรกิจจานุรักษ์

พังงา

๒๒

จอ.ตะกั่วทุ่ง

พระครูวรดิตถ์พิทักษ์

พังงา

๑๒

๒๓

จอ.ท้ายเหมือง

พระครูวิสิฐศาสนการ

พังงา

๑๓

๒๔

จอ.ตะกั่วป่า

พระครูศรีปริยัตยากร

พังงา

๒๕

จอ.กะปง

พระครูวรดิตถ์คณาภิบาล

พังงา

๒๖

จอ.คุระบุรี

พระครูสุวัตถิธรรมรัต

พังงา

๒๗

จอ.เมืองระนอง

พระครูระณังค์คณารักษ์

ระนอง

๑๔

๑๔

๒๘

จอ.ละอุ่น

พระครูโกวิทปริยัติคุณ

ระนอง

๒๙

จอ.กระบุรี

พระครูสุวรรณวิมลกิจ

ระนอง

๑๓

๓๐

จอ.กะเปอร์

พระครูอุปนันทโสภณ

ระนอง

รวมทั้งสิ้น
๖๐
๓๑๗
๑๔๙
ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑
กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี