บทบาทของวัดวาอารามในอุดมคติ

 

พระธรรมปิฏก (ป.อ.ประยุทธ์) ได้รวบรวมบทบาทของวัดในอดีตไว้ ๑๑ ข้อ คือ
               ๑. เป็นสถานสงเคราะห์ให้บุตรหลานชาวบ้านได้เข้ามารับการศึกษา
               ๒. เป็นสถานสงเคราะห์บุตรหลานชาวบ้านของคนยากจน รวมทั้งผู้ใหญ่ เข้ามาอาศัยเลี้ยงชีพ
               ๓. เป็นสถานพยาบาลตามภูมิรู้ท้องถิ่น
               ๔. เป็นที่พักคนเดินทาง
               ๕. เป็นสโมสรพบปะสังสรรค์ของชาวบ้าน
               ๖. เป็นสถานบันเทิงจัดงานมหรสพ
               ๗. เป็นที่ไกล่เกลี่ยกรณีพิพาท แก้ปัญหาชีวิต
               ๘. เป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรม
               ๙. เป็นคลังพัสดุเครื่องใช้ให้ชาวบ้านหยิบยืม
               ๑๐. เป็นที่ประกอบพิธีกรรมอันเป็นเรื่องผูกพันกับชีวิต
               ๑๑. เป็นศูนย์กลางการบริหาร ที่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และนักปกครอง ใช้จัดชุมนุมลูกบ้านลุถึงปี ๒๕๔๑ ยุค ไอเอ็มเอฟ ยึดครอง มีผู้เห็นว่าวัดมีบทบาทเพิ่มขึ้นแม้จะไม่ทุกวัด เช่น
               ๑๒. เป็นที่จอดรถยนต์ส่วนบุคคล และรับจ้าง
               ๑๓. เป็นที่ปลดทุกข์ของคนเดินทาง ทั้งหนักและเบา
               ๑๔. เป็นอุทยานการศึกษา
               ๑๕. เป็นสวนสมุนไพร
               ๑๖. เป็นที่ปลูกไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้ยืนต้น
               ๑๗. เป็นแหล่งน้ำ แหล่งท่องเที่ยว
               ๑๘. เป็นสถานรักษาเอดส์ และยาเสพติด
               ๑๙. เป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน
แล้วท่านล่ะ อยากจะเห็นวัดในอุดมคติ เป็นอย่างไร

 
 
กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี