1. ขั้นตอนการสร้างวัด
นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐

            การสร้างวัด มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ตามข้อ ๕ ข้อ ๖ ข้อ ๗ และ ข้อ ๘ แห่งกฏกระทรวงว่าด้วย การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ออกตามความมในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๓๒ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ดังนี้

         ข้อ ๕ วัดที่จะสร้างขึ้นต้องประกอบด้วยหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
               (๑) ที่ดินที่ใช้เป็นสถานที่สร้างวัดต้องมีเนื้อที่ไม่น้อยกว่าหกไร่
               (๒) เป็นสถานที่ที่สมควรเป็นที่พํานักของพระภิกษุสงฆ์และการประกอบศาสนกิจ
               (๓) เป็นประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่นไม่น้อยกว่าหนึ่งพันคน
               (๔) มีเหตุผลที่สนับสนุนได้ว่า เมื่อตั้งวัดขึ้นแล้วจะได้รับการทํานุบํารุงส่งเสริมจากประชาชน
               (๕) ตั้งอยู่ห่างจากวัดอื่นไม่น้อยกว่าสองกิโลเมตร
               (๖) จํานวนเงินและสัมภาระที่จะใช้ในการสร้างวัดรวมกันต้องไม่น้อยกว่าสองแสนบาท
ในกรณีที่มีความจําเป็นตามสภาพแห่ งท้องที่ ผู้ขออนุ ญาตสร้ างวัดจะขอยกเว้ นหลั กเกณฑ์ตาม (๑) (๓) หรือ (๕) ก็ได้ โดยต้องระบุเหตุผล ความจําเป็น และประโยชน์ที่ประชาชนในท้องถิ่นจะได้รับจากการสร้างวัดนั้นประกอบไว้กับคําขอสร้างวัดด้วย

         ข้อ ๖ ผู้ ใดประสงค์จะสร้างวัดในที่ดินที่ มี กรรมสิทธิ์หรื อมี สิ ทธิ ครอบครอง ให้ ยื่นคําขอสร้างวัดต่อผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดในจังหวัดที่ที่ดิ นนั้นตั้ งอยู่ พร้อมด้วยเอกสารดังต่อไปนี้
               (๑) หนังสือแสดงสิทธิในที่ดิน
                     (ก) หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดิ นที่จะใช้สร้างวัด และหนังสือสัญญาที่ ผู้มีกรรมสิ ทธิ์หรือมีสิทธิ ครอบครองที่ดินนั้นได้ ทําไว้ กับสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ซึ่งแสดงเจตนาว่าจะยกที่ดินนั้นให้แก่วัดที่ขออนุญาตสร้าง หรือ
                     (ข) หนังสืออนุญาตให้ใช้ที่ ดินเพื่อสร้างวัดจากส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ที่ดินที่จะใช้สร้างวัดเป็นที่ดินที่ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐดูแลรักษา
               (๒) แผนที่ แสดงที่ ตั้ งสถานที่ ที่ ขออนุ ญาตสร้ างวั ด วั ดและสถานที่ ใกล้ เคี ยงโดยรอบและเส้นทางคมนาคมโดยสังเขป
               (๓) แผนผังแสดงเขตที่ดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้างภายในที่ดินที่จะใช้สร้างวัด โดยให้นําแผนผังตามแบบ ก. แบบ ข. หรือแบบ ค. ท้ายกฎกระทรวงนี้ มาเป็นแนวทางในการสร้างวัดเท่าที่จะทําได้
หนังสือสัญญาตาม (๑) (ก) ให้เป็นไปตามแบบที่ ผู้ อํ านวยการสํ านักงานพระพุ ทธศาสนาแห่งชาติกําหนด

         ข้อ ๗ เมื่อผู้อํานวยการสํานั กงานพระพุทธศาสนาจังหวั ดได้รับคํ าขอสร้างวัดตามข้อ ๖ แล้วให้ตรวจสอบความถูกต้ องครบถ้วนของคําขอและเอกสารประกอบคํ าขอ ถ้าเห็นว่าคําขอหรือเอกสารประกอบคําขอไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้แจ้งให้ผู้ยื่นคําขอแก้ไขให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาที่กําหนด หากผู้ยื่นคําขอไม่ดําเนินการแก้ไข ให้คําขอสร้างวัดนั้นตกไป

         ในกรณี ที่ คํ าขอและเอกสารประกอบคํ าขอถู กต้ องครบถ้ วนตามหลั กเกณฑ์ ที่ กํ าหนดในกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้อํ านวยการสํานักงานพระพุ ทธศาสนาจังหวัดขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ นายอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้อง แล้วเสนอเรื่องพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

         เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นสมควรให้สร้างวัดได้ ให้อนุ ญาตเป็นหนังสื อตามแบบ ว. ๑ ท้ ายกฎกระทรวงนี้ และแจ้งให้ผู้ ยื่นคํ าขอสร้างวัดทราบ แล้วให้ ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด รายงานผู้ อํ านวยการสํ านั กงานพระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติ เพื่ อรายงานให้นายกรั ฐมนตรี และมหาเถรสมาคมทราบต่อไป

         ข้อ ๘ ในกรณีที่ ผู้ได้ รั บอนุ ญาตให้สร้างวัดมิได้ดํ าเนินการก่อสร้ างวั ดให้ เป็นไปตามคําขอสร้างวั ดและแผนผังที่ได้รับอนุญาตตามกฎกระทรวงนี้ ให้ผู้ว่าราชการจั งหวัดมี อํานาจสั่งแก้ ไขหรือระงับการสร้างวัดทั้งหมดหรือบางส่วนได้ตามที่เห็นสมควร

เอกสารหลักฐานประกอบการขออนุญาตสร้างวัด
       ๑.คำขออนุญาตสร้างวัด
       ๒.สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขออนุญาต
       ๓.กรณีขอสร้างวัดในที่ดินของเอกชน ต้องแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
              - สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองที่ดินที่จะยกให้สร้างวัด
              - หนังสือสัญญาตกลงยกที่ดินให้สร้างวัด
              - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ยกที่ดินให้สร้างวัด กรณีผู้ยกที่ดินให้สร้างวัดมีคู่สมรส ต้องแนบหนังสือยินยอม พร้อมด้วยสำเนาทะเบียนสมรส สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของคู่สมรส กรณีหม้ายเนื่องจากหย่า ต้องแนบหนังสือสำคัญการหย่า กรณีคู่สมรสเสียชีวิตต้องแนบสำเนาทะเบียนสมรส และใบมรณะบัตรของคู่สมรส
       ๔.กรณีขอสร้างวัดในที่ดินของทางราชการ ต้องแนบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อสร้างวัด และเอกสารประกอบที่ส่วนราชการผู้ดูแลรักษาที่ดินนั้นออกให้
       ๕.แผนที่ตั้งวัด
       ๖.แผนผังอาคารสิ่งปลูกสร้าง


>> โหลด กฏกระทรวงว่าด้วย การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐
>> โหลด แบบรายงานขออนุญาตสร้างวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)

ที่มา.-กฏกระทรวงว่าด้วย การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

*******************