3. ขั้นตอนการรวมวัด
นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ป.ธ.๕,นธ.เอก,ศษ.บ.,MPA.(นิด้า) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐

            การรวมวัด มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ ตามข้อ ๑๒ ข้อ ๑๓ และ ข้อ ๑๔ แห่งกฏกระทรวงว่าด้วย การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐ ออกตามความมในมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๓๒ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ และมาตรา ๓๒ ทวิ วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ นายกรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ดังนี้

          ข้อ ๑๒ ในกรณี ที่มีวัดตั้งแต่ สองวัดขึ้นไปอยู่ใกล้กันหรือติดต่อกัน และการรวมวัดเป็นวัดเดียวจะเป็นประโยชน์ในการทํานุบํารุงวัดให้เจริญยิ่งขึ้นหรือเป็นประโยชน์ในการปกครองคณะสงฆ์ ให้เจ้าอาวาสรายงานการขอรวมวัดไปยังผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

          เมื่อผู้อํานวยการสํานั กงานพระพุทธศาสนาจังหวัดได้รับรายงานการขอรวมวัดตามวรรคหนึ่งให้ขอความเห็นจากเจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอําเภอ นายอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่เกี่ยวข้องแล้วเสนอรายงานการขอรวมวัดพร้อมความเห็นต่อผู้ว่าราชการจังหวัด

          ในกรณีที่ ผู้ว่าราชการจังหวั ดพิจารณาเห็นสมควรให้รวมวัดได้ ให้เสนอรายงานการขอรวมวัดพร้อมความเห็นไปยังเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ ที่ เกี่ยวข้อง และผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเพื่อพิจารณาตามลําดับ

          เมื่อเจ้าคณะภาค เจ้าคณะใหญ่ และผู้อํานวยการสํานั กงานพระพุทธศาสนาแห่ งชาติเห็นสมควรให้รวมวัดได้ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุ ทธศาสนาแห่งชาติเสนอรายงานการขอรวมวัด พร้อมความเห็นต่อมหาเถรสมาคมเพื่อพิจารณา

          เมื่อมหาเถรสมาคมพิจารณาเห็นชอบแล้ว ให้ผู้อํ านวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศรวมวัดนั้นตามแบบ ว. ๓ ท้ายกฎกระทรวงนี้ แล้วแจ้งให้ผู้ ว่ าราชการจังหวัด เจ้าคณะภาคและเจ้าคณะใหญ่ทราบ และให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งการรวมวัดให้ ผู้ขอรวมวัดและเจ้าคณะจังหวัดทราบและให้ผู้อํานวยการสํานักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประกาศเรื่องการรวมวัดนั้นในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

          ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ การรวมกั นเป็นวั ดเดียวตามข้อ ๑๒ เป็นการรวมวั ดที่ มิใช่ วัดร้างให้ ผู้อํานวยการสํานั กงานพระพุ ทธศาสนาจังหวัดขอความเห็นจากเจ้ าอาวาส เจ้าคณะตําบล เจ้าคณะอํ าเภอ นายอําเภอ และเจ้าคณะจังหวัด ที่ เกี่ ยวข้องก่ อน เมื่ อทุกฝ่ายเห็นสมควรรวมกันเป็นวัดเดียวแล้ว ให้เสนอรายงานการขอรวมวัดต่อผู้มีอํานาจพิจารณาตามข้อ ๑๒ ต่อไป

          ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ที่ ดินที่ ตั้งวัดตามข้ อ ๑๒ วรรคหนึ่ง เป็นที่ ดิ นตามข้อ ๖ (๑) (ข)ให้สํานักงานพระพุ ทธศาสนาแห่ งชาติแจ้งการประกาศรวมวัดให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ได้ออกหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินทราบต่อไป

โหลด แบบรายงานขอรวมวัด (แบบของ สนง.พระพุทธศาสนาแห่งชาติ)


ที่มา.-
กฏกระทรวงว่าด้วย การสร้าง การตั้ง การรวม การย้าย และการยุบเลิกวัด การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา และการยกวัดร้างขึ้นเป็นวัดมีพระภิกษุอยู่จำพรรษา พ.ศ.๒๕๕๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๑๒ ก วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๐

 

*******************