ขั้นตอนและวิธีการในการขออนุญาตจัดงานวัด
โดย...พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐

 

                การขออนุญาตจัดงานวัด มีขั้นตอนและวิธีดำเนินการตามที่ได้กำหนดไว้ในระเบียบมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการจัดงานวัด พ.ศ. ๒๕๓๗ ออกตามความในมาตรา ๑๕ ตรี แห่งพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ.๒๕๐๕ แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ (ฉบับที่๒ ) พ.ศ.๒๕๓๕ มหาเถรสมาคมวางระเบียบไว้ โดยสรุปดังต่อไปนี้ (ขอให้อ่านระเบียบให้เข้าใจก่อนดำเนินการ)

งานวัดตามระเบียบนี้ มี ๓ ประเภท (ระเบียบข้อ ๕) ได้แก่
                (๑) งานเทศกาล ได้แก่งานนมัสการปูชนียวัตถุ ปูชนียสถาน หรืองานประเพณีที่มีการออกร้านและมหรสพซึ่งเป็นงานประจำปี
                (๒) งานมหรสพ ได้แก่งานฉลอง หรืองานกุศลที่มีการออกร้านและมหรสพ ซึ่งจัดขึ้นเป็นการครั้งคราว
                
(๓) งานชุมนุม ได้แก่งานที่วัดจัดขึ้นเองหรือมีผู้ขอจัดขึ้นภายในวัด

ข้อควรตระหนัก (ระเบียบข้อ ๖ ).-
                
การจัดงานวัดทุกประเภท จะต้องให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่ขัดต่อพระธรรมวินัย ศีลธรรม กฎหมาย และระเบียบหรือคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

ข้อห้ามมิให้มีในงานดังกล่าว (ระเบียบข้อ ๗).- การจัดงานวัดทุกประเภท ห้ามมิให้มี
                (๑) การแสดงใด ๆ อันเป็นการลบหลู่ดูหมิ่นพระพุทธ พระธรรมหรือพระสงฆ์
                (๒) การพนัน และการหารายได้โดยวิธีเสี่ยงโชคเลียนแบบการพนัน
                (๓) การเต้นรำ รำวง และการแสดงภาพนิ่งหรือภาพยนตร์ลามกอนาจาร
                (๔) การแสดงระบำหรือการแสดงอย่างอื่น ที่เป็นการยั่วยุกามารมณ์
                (๕) การแข่งขันมวย การทรมานสัตว์ เช่น กัดปลา ชนไก่ ชนโค เป็นต้น
                (๖) การจำหน่ายสุราเมรัย และการเลี้ยงสุราเมรัย
                (๗) การประกวดสาวงามและการแสดงการแต่งกายที่ขัดต่อศีลธรรมและวัฒนธรรม

ผู้บังคับบัญชาที่เจ้าอาวาสควรยื่นเอกสารขออนุญาตจัดงาน ให้เจ้าอาวาสเสนอโครงการจัดงานเทศกาล ขออนุญาตต่อผู้บังคับบัญชาดังนี้
                (ก) งานมีกำหนดตั้งแต่ ๓ วันขึ้นไป ให้ขออนุญาตต่อเจ้าคณะอำเภอ
                (ข) งานมีกำหนดตังแต่ ๕ วันขึ้นไป ให้ขออนุญาตต่อเจ้าคณะจังหวัด
                (ค) งานมีกำหนดตั้งแต่ ๗ วันขึ้นไป ให้ขออนุญาตต่อเจ้าคณะภาค

เขียนโครงการจัดงาน (ระเบียบข้อ ๑๐) ในโครงการจัดงานเทศกาลดังกล่าว โดยให้ระบุ.-
                (๑) รายนามกรรมการจัดงาน
                (๒) วัตถุประสงค์ของการจัดงาน
                (๓) กำหนดวันเวลาที่จัดงาน
                (๔) ประเภทมหรสพที่วัดจะจัดให้มาแสดงในงาน
                (๕) ประเภทการแสดงที่วัดจะนำออกแสดงในงาน
                (๖) ประเภทการประกวดแข่งขันที่วัดจะจัดขึ้นในงาน
                (๗) ประเภทผลประโยชน์ที่วัดจะได้จากการจัดงาน
                (๘) รายการอื่นที่สมควรจะรายงานให้ทราบ เช่น หลักการและเหตุผล ขั้นตอนในการดำเนินงาน งบประมาณดำเนินงาน แหล่งงบประมาณ (ห้ามยืมเงินมาจัดงาน) สถานที่จัดงาน ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน (โดยต้องระบุ "เจ้าอาวาส เป็นผู้ดำเนินงาน" และห้ามเอกชนผูกขาดการจัดงาน หรือเหมางาน ทั้งหมดหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง ตามระเบียบข้อ ๑๒) และผลที่คาดว่าจะได้รับ

ขั้นตอนในการดำเนินการ

            ๑. เจ้าอาวาสจัดทำเอกสาร จำนวน ๕ ชุด แล้วยื่นเอกสารเพื่อขออนุญาตจัดงานต่อเจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด หรือภาค ตามสมควรแก่กรณี เพื่อพิจารณาลงนามแล้วเก็บเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐานชั้นละ ๑ ชุด จนถึงผู้ปกครองระดับสุดท้าย (ตามระเบียบข้อ ๑๑)

            ๒. เมื่อเจ้าคณะระดับต่าง ๆ เห็นสมควรก็จะพิจารณาลงนาม แล้วเสนอเรื่องและความเห็นไปยังเจ้าคณะผู้มีอำนาจอนุญาตตามระเบียบข้อ ๑๑

            ๓. เมื่อเจ้าคณะผู้มีอำนาจอนุญาต พิจารณาเห็นสมควรแล้ว จะลงนามอนุญาต และเก็บเอกสารไว้เพื่อเป็นหลักฐาน ๑ ชุด แล้วจะคืนต้นฉบับ ให้แก่เจ้าอาวาสที่ขออนุญาตจัดงานเพื่อเป็นหลักฐาน

            ๔. เมื่อได้รับอนุญาตให้จัดงานแล้ว จึงสมควรขึ้นป้ายโฆษณาการจัดงาน และดำเนินการในส่วนอื่น ๆ ได้

            ๕. เมื่อเสร็จงานเทศกาลแล้ว ให้ทำรายงานผล พร้อมด้วยบัญชีแสดงประเภทรายได้รายจ่าย เสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ จนถึงเจ้าคณะผู้อนุญาตให้จัดงานเทศกาลนั้นภายใน ๖๐ วัน

เอกสารประกอบการพิจารณาในการขออนุญาตจัดงานวัด

            ๑.หนังสือขออนุญาตจัดงาน (ใช้แบบหนังสือภายนอก) โดยมีข้อมูลแสดงความเห็นของเจ้าคณะทุกระดับชั้น ไปจนถึงผู้มีอำนาจอนุญาต ตามระเบียบข้อ ๑๑

            ๒.โครงการจัดงาน ตามระเบียบข้อ ๑๐

            ๓.คำสั่งแต่งตั้งกรรมการจัดงาน (ตามระเบียบข้อ ๘ และข้อ ๙)

            ๔.เอกสารประกอบอื่น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา

            ๕.หากเป็นการจัดงานปิดทองฝังลูกนิมิตและผูกพัทธสีมา จะต้องแนบสำเนา ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานวิสุงคามสีมา (ของวัดนั้น) โดยให้เจ้าอาวาสลงนามรับรองสำเนาถูกต้องไปด้วย

หมายเหตุ.- การจัดทำแบบรายงานขออนุญาตจัดงาน ขอให้จัดทำ ๕ ชุด (ในกรณีจัดงาน ๗ วันขึ้นไป) ดังนี้
            ๑.สำเนาไว้ที่เก็บไว้สำนักงานเจ้าคณะตำบลเพื่อเป็นหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด
            ๒.สำเนาเก็บไว้สำนักงานเจ้าคณะอำเภอ เพื่อเป็นหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด
            ๒.สำเนาเก็บไว้สำนักงานเจ้าคณะจังหวัด เพื่อเป็นหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด
            ๓.สำเนาเก็บไว้สำนักงานเจ้าคณะภาค เพื่อเป็นหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด
            ๔.เจ้าคณะผู้มีอำนาจลงนามอนุญาต เมื่อพิจารณาลงนามอนุญาตแล้ว จะคืนต้นฉบับ ให้แก่วัดเพื่อเป็นหลักฐาน จำนวน ๑ ชุด


(ตัวอย่างหนังสือเพื่อขออนุนุญาตจัดงานวัด-เหตุการณ์สมมมติ)

*******************

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี