ผู้ดูแลระบบ/Webmaster.-

      พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (บุญโฮม ไชยฤทธิ์)
        ป.ธ.๕, น.ธ.เอก,ศษ.บ.,MPA.(นิด้า)

ตำแหน่งปัจจุบัน
     -  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐
     -  พระวินยาธิการ (ส่วนกลาง) จ.สุราษฎร์ธานี
     - พระธรรมทูต อ.กาญจนดิษฐ์ สายที่ ๘ (รุ่นที่ ๕๒ ของคณะสงฆ์ไทย)


วุฒิการศึกษาทางคณะสงฆ์/ศาสนา
          ป.ธ.๕, น.ธ.เอก

วุฒิการศึกษา.-
       -   ปริญญาตรี ศษ.บ. (มสธ.) และเรียน นิติศาสตร์ มสธ.นิดหน่อย
       -   ปริญญาโท / MPA. รุ่น ๒๒ นิด้า ศูนย์ฯ สุราษฎร์ธานี

การศึกษา/อบรม พิเศษ :
     -  พิมพ์ดีด (การใช้งานและซ่อม ดูแลรักษา)
     -  คอมพิวเตอร์ (ใช้งานโปรแกรมต่าง ๆ และช่างเทคนิคคอม ประกอบ ซ่อม อัปเกด และเครือข่าย)
     -  งานช่างศิลป์ งานซิลค์สกรีน
     -  ผ่านการอบรมหลักสูตรครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลีของคณะสงฆ์ (หลักสูตร ๒ เดือน)
     -  ครูสอนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์
     - ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรพระธรรมทูต รุ่น ๕๒ ของคณะสงฆ์ไทย (หลักสูตร ๑๕ วัน)
     -  ผ่านการฝึกอบรม “รายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรม” ของสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งฃาติ
     -  ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมแบบสังเคราะห์ความถี่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
     -  ผ่านการอบรมถวายความรู้ตามโครงการฝึกอบรมพระกรรมวาจาจารย์ พระอนุสาวนาจารย์โดยฝ่ายปกครองคณะสงฆ์หนใต้
     -  ผ่านการฝึกอบรมเป็นพระนักเทศน์ ตามโครงการฝึกอบรมของมหาเถรสมาคม ประจำปี ๒๕๔๔
     -  ผ่านการอบรมหลักสูตรพระนักเทศน์ ตามโครงการของคณะสงฆ์หนใต้ ประจำปี ๒๕๕๑
     -  ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ (หลักสูตร ๔๕ วัน/๕๖๐ ชั่วโมง)ของคณะสงภาค ๑๖ ประจำปี ๒๕๕๙
     -  ผ่านการอบรมภาคปฏิบัติการทำยาสมุนไพร โครงการสวนสมุนไพรในวัด สำนักงานพุทธมณฑล สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
     -  ผ่านการอบรมการแจ้งข่าวอาชญากรรมสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี ( ๒๕๔๓)
     -  ฯลฯ

 

ตำแหน่งในอดีต.-
       ๑.นายทะเบียนโรงเรียนประปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษา
       ๒.ครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดกรวด (แผนกสามัญศึกษา)
       ๓.พระเปรียญและพระบัณฑิตอาสาพัฒนาประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี
       ๔.เลขานุการรองเจ้าคณะภาค ๑๖ (ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช)
       ๕.เลขานุการเจ้าคณะภาค ๑๖ (ชุมพร-สุราษฎร์ธานี-นครศรีธรรมราช)
       ๖.ครูสอน โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ (๒๕๒๖-๒๕๓๔)
       ๗.ครูสอน ม.๑-๒-๓ ร.ร.พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา (๒๕๒๖-๒๕๔๗)
       ๘.ครูสอนพระปริยัติธรรม แผนกบาลี (๒๕๒๖-ปัจจุบัน)
       ๙.พระธรรมทูตเฉพาะกิจ (พระนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาในถิ่นทุรกันดาร)
       ๑๐.ครูสอนธรรมศึกษาตรี โท เอก แก่นักเรียนในโรงเรียนหลายแห่ง (๒๕๒๖-ปัจจุบัน)
       ๑๑.ผู้สอนพิมพ์ดีดและคอมพิวเตอร์ (ทั้งโปรแกรม และช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์) เป็นเวลา ๑๒ ปี (๒๕๓๕-๒๕๔๗)
       ฯลฯ
.
ประสบการณ์-ผลงาน.-
     -  สอนนักธรรมแด่พระภิกษุสามเณร (ตั้งแต่ พ.ศ.2525-ปัจจุบัน)
     -  สอนธรรมศึกษานักเรียน/นักศึกษาในวัดและสถานศึกษา ต่างๆ (ตั้งแต่ พ.ศ.2525-ปัจจุบัน)
     -  สอนวิชาสร้างเสริมลักษณะนิสัย แก่นักเรียนระดับประถมศึกษาหลายแห่ง หลายปี
     -  เป็นวิทยากรอบรมนักธรรม ธรรมศึกษา และบาลีก่อนสอบ ของคณะสงฆ์จังหวัดสุราษฎร์ธานี
     -   เปิดสอนพิมพ์ดีดและคิมพิวเตอร์ฟรี(ด้วยเงินส่วนตัว) แก่พระภิกษุ สามเณร ข้าราชการ ประชาชน และเยาวชน ๑๒ ปี
     -  เปิดและดำเนินการสถานีวิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่ FM 107.25 MHz. "คลื่นแห่งข้อมูล ข่าวสาร สาระ ธรรมะ และความบันเทิง" (โดยใช้เงินส่วนตัว) ไม่มีธุรกิจ ไม่มีโฆษณา เป็นเวลา ๕ ปี (๒๕๔๗-๒๕๕๒)
     -  เปิดและดำเนินการสถานีวิทยุกระจายเสียงพระพุทธศาสนาแห่งชาติและสังคมวัดท่าไทร (โดยใช้เงินส่วนตัว) ไม่มีธุรกิจ ไม่มีโฆษณา เป็นเวลา ๓ ปี (๒๕๔๙-๒๕๕๒)
     -  เป็นนักจัดรายการวิทยุและเป็นนักจัดรายการวิทยุเครือข่ายวัฒนธรรม
     -  จัดฝึกอบรมนักจัดรายการวิทยุ
     -  เป็นผู้สื่อข่าว
     -  เป็นผู้สื่อข่าวพิเศษทีวี และเคเบิ้ลทีวี
     -  เป็นที่ปรึกษาสื่อมวลชนทั้งทีวี เคเบิ้ลทีวี วิทยุ หนังสือพิมพ์
     -  เป็นนักวิทยุอาสามัคร
     -  เป็นนักวิทยุเครือข่ายเฝ้าระวังและช่วยเหลือผู้ประสบภัย (ทั้งย่านสมัครเล่น สังเคราะห์ความถี่ประเภท ๒ และย่านความถี่ประชาชน ๒๔๕ MHz) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐-ปัจจุบัน
     -  เป็นเว็บมาสเตอร์(เขียนเว็บไซต์) ของคณะสงฆ์ทั้งระดับวัด อำเภอ จังหวัดและภาค ยาวนานกว่า ๑๓ ปี
     -  เว็บมาสเตอร์และฝึกเจ้าหน้าที่รับผิดชอบเว็บไซต์ของหน่วยงานราชการ และองค์กรสาธารณประโยชน์ ยาวนานกว่า ๑๓ ปี
     -  เจ้าของโครงการ/จัดตั้ง "คลังยาสามัญประจำบ้านเพื่อพยาบาลพระภิกษุสามเณรอาพาธวัดท่าไทร ฟรี" (โดยใช้เงินส่วนตัว) ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๔๐-ปัจจุบัน
     -  ฯลฯ
.
ประสบการ/ผลงานด้านการเขียนหนังสือ.-
     -  คู่มือมือเรียนนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรี มีสถิติการพิมพ์ ๑๕ ครั้ง
     -  คู่มือมือเรียนนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นโท มีสถิติการพิมพ์ ๖ ครั้ง
     -  คู่มือมือเรียนนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นเอก มีสถิติการพิมพ์ ๕ ครั้ง
     -  คู่มือเจ้านาควัดท่าไทร มีสถิติการพิมพ์ ๑๙ ครั้ง
     -  คู่มืออุบาสกอุบาสิกาวัดท่าไทร มีสถิติการพิมพ์ ๔ ครั้ง
     -  วิทยุชุมชนสื่อเพื่อคนในชุมชน มีสถิติการตีพิมพ์มากกว่า ๖ ครั้ง
     -  ประวัติหลวงพ่อชม วัดท่าไทร มีสถิติการพิมพ์ ๕ ครั้ง
     - คู่มือเรียนพิมพ์ดีดภาษาไท๑ ๒-2 (๑=เบื้องต้น แล ๒=งานสารบรรณ / วิชาเลขานุการ)
     -  คู่มือประกอบการฝึกอบรมเชงปฏิบัติการหลักสูตรช่างคอมพิวเตอร์ สำหรับข้าราชการและบุคคลทั่วไป (หนา ๒๕๐ หน้า) มีสถิติการพิมพ์ ๑๐ ครั้ง
    - ปัญหาและเฉลยสำหรับนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นตรี มีสถิติการพิมพ์ ๑๐ ครั้ง
    - ปัญหาและเฉลยสำหรับนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นโท มีสถิติการพิมพ์ ๕ ครั้ง
    - ปัญหาและเฉลยสำหรับนักธรรม และธรรมศึกษาชั้นเอก มีสถิติการพิมพ์ ๕ ครั้ง


     ฯลฯ

ประสบการณ์ด้านงานวิจัย.-
     การมีส่วนร่วมของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)ในงานสาธารณสุข กรณีศึกษา:โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลท่าทองใหม่ (วิจัยเมื่อ 2557)
.
นโยบายการทำเว็บไซต์ -
     เพื่อกิจกรรมส่วนรวม เผยแผ่สาระธรรม หรือข้อมูลเกี่ยวกับการคณะสงฆ์ วัดท่าไทร และอื่นๆ ที่ประกอบไปด้วยประโยชน์เพื่อส่วนรวม มีผู้ดูแลหลายคนที่ช่วยกันทำงาน (มิใช่มีไว้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว) และขอยินดีต้อนรับทุกท่านที่จะเข้าร่วมเป็นเพื่อนกันในโลกออนไลน์แห่งนี้ (เพื่อร่วมสร้างสรรค์สาระดีๆ ให้เกิดขึ้น)
.
สถานะวัดท่าไทร.-
----> เป็นวัดซึ่งอุทิศแก่พระสงฆ์ผู้จาริกมาจากทิศทั้ง ๔
----> เป็นวัดพระพุทธศาสนา (ไม่เป็นวัดป่า หรือวัดบ้าน)
----> เป็นวัดสายของพระพุทธเจ้า (ไม่เป็นวัดสายของอาจารย์ใดทั้งสิ้น)
----> เป็นวัดที่เจริญรอยตามคำสั่งสอนของพระพุทธองค์..ดำเนินการเพื่อประโยชน์และความสุขแก่มหาชน

นโยบายการมีส่วนร่วม.-
     ท่านที่มีจิตศรัทธาประสงค์จะสนับสนุนงานเผยแพร่ธรรมะของคณะสงฆ์ส่วนนี้ สามารถโอนเงินเข้า “ธนาคารกรุงไทย สาขาสุราษฎร์ธานี บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ ๘๐๗-๐-๑๐๒๑๔-๔ ชื่อบัญชี พระมหาบุญโฮม ปริปุณณสีโล” ก็จะเป็นบุญกุศลและเป็นที่น่าอนุโมทนาอย่างยิ่ง และหลังจากโอนแล้ว ขอความกรุณาแจ้งมาให้ทราบด้วย เพื่อเป็นข้อมูลต่อไป ที่E-mail : watthasai@gmail.com


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี