แบบบัตรประจำตัวพระวินยาธิการ เพื่อให้พระวินยาธิการติดแสดงตัวขณะปฏิบัติหน้าที่
(ออกบัตรให้คู่กับคำสั่งเจ้าคณะจังหวัด)
แบบบัตรนี้ ออกแบบมาเพื่อเป็นตัวอย่างเท่านั้น
นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ป.ธ.๕,นธ.เอก,ศษ.บ.,MPA.(นิด้า) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

*******************