การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย
หลักสูตร ๔๕ วัน/๕๖๐ ชั่วโมง
ในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๖ (ชุมพร-นครศรี-สุราษฎร์ธานี)

นำเสนอโดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล ป.ธ.๕,นธ.เอก,ศษ.บ.,MPA. วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี

*************

Image          พระวิปัสสนาจารย์ คือพระภิกษุผู้สอนการปฏิบัติกรรมฐานตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา โดยที่พระวิปัสสนาจารย์ต้องมีคุณสมบัติ ๑.เป็นผู้ที่มีศรัทธา สมัครใจ และได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโดยผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด ๒.ผ่านการอบรมหลักสูตรพระวิปัสสนาจารย์ หลักสูตร ๔๕ วัน (๕๖๐ ชั่วโมง) ทั้งภาควิชาการ วิธีการ และปฏิบัติการ ทั้งนี้ เพื่อมุ่งส่งเสริมพระภิกษุให้ทำหน้าที่เป็นพระวิปัสสนาจารย์ หรือเผยแผ่พระพุทธศาสนาด้านการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน ตามแนวสติปัฏฐาน ๔ ตามนโยบายของมหาเถรสมาคม

         หน้าที่หลักของพระวิปัสสนาจารย์ คือนอกจากจะประพฤติดีปฏิบัติชอบเป็นการส่วนตนแล้ว ยังเป็นผู้ที่แนะนำ สั่งสอน อธิบายให้ผู้ปฏิบัติได้รู้จักและปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานอย่างถูกต้อง ตามความเป็นจริง คือการตามดู ตามรู้ ตามเห็น สภาวธรรม หรือธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิต ๓ ประการ ได้แก่ ๑.อนิจจัง ความไม่เที่ยง เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ๒.ทุกขัง ความไม่สมหวัง ๓.อนัตตา ความไม่มีตัวตนของกายและจิต

        วิปัสสนากรรมฐานเป็นการปฏิบัติเพื่อพัฒนาให้เกิดสติที่จดจ่อ เฉียบคม การพากเพียรกำหนดรู้สภาวะธรรมทางกายและทางจิตที่เกิดขึ้นในแต่ละขณะในตัวเรา จะก่อให้เกิดปัญญาหยั่งรู้ในธรรมชาติที่แท้จริงของชีวิต ปัญญาญาณนี้เองที่ช่วยให้เราดำรงชีวิตได้อย่างเป็นอิสระ และข้องเกี่ยวกับโลกรอบตัวได้อย่างยึดมั่นถือมั่นน้อยลง กลัวและสับสนน้อยลง ทั้งยังช่วยให้เราดำเนินชีวิตไปพร้อมกับความคิดที่สุขุมถูกต้อง มีความกรุณา และมีปัญญาเป็นตัวกำกับมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นพระวิปัสสนาจารย์ที่เชี่ยวชาญจะมีเทคนิคในการสอบอารมณ์ มีความเฉียบคม จับสภาวะของผู้ฝึกได้แม่นยำ และช่วยแก้ไขแต่งอินทรีย์ให้เราได้อย่างถูกต้องตรงตามสภาวะที่เป็นจริงในขณะนั้น ประหนึ่งบุคคลหงายของที่คว่ำ เปิดของที่ปิด บอกทางแก่คนหลงทาง ตามประทีปในที่มืด(ให้แสงสว่างในที่มืด)

Image          สืบเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งเป็นกองทุน เพื่อถวายความอุปถัมภ์การศึกษาแก่พระภิษุสามเณร โดยตั้งชื่อว่า "ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย" โดยมีกรรมการคณะหนึ่งเป็นผู้บริหารทุนนี้ ซึ่งท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ คณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง เจ้าอาวาสวัดชนะสงคราม เป็นที่ปรึกษา มีฯพณฯ พลอากาศเอกกำธน สินธวานนท์ องค์มนตรี เป็นประธาน วัดถุประสงค์ของโครงการ ได้แก่

        ๑. เพื่อสนองพระราชดำริและมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงโปรดฯ พระราชทานทุนฯ สมดังที่ทรงดำรงอยู่ในองค์อัครศาสนูปถัมภกและทรงเป็นพุทธมามกะ
          ๒.เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล/แด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เนื่องในวโรกาสที่ทรงครงอราชย์เป็นร่มโพธิ์ทองอำนวยความสุขและร่มเย็นปก เกล้าฯ แก่ชาวไทยมาเป็นเวลาอันยาวนาน
          ๓.เพื่อผลิตพระวิปัสสนาจารย์ผู้รู้ ธรรมและทรงธรรม สามารถเสริมสร้างศรัทะแก่ปวนและทำหน้าที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาทั้งในการสอนและ นำปฏิบัติ ตามหลักพระไตรปิฏก
          ๔.เพื่อสร้างศาสนทายาทสืบสานพระพุทธศาสนา
          ๕.เพื่อความธำรงมั่นแห่งพระพุทธศาสนา
ทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทยนี้ ได้เริ่มมอบทุน ตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๔๗ เป็นต้นมา


          ดังนั้น คณะสงฆ์หนใต้ ซึ่งมีเจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธาน ได้มีมติร่วม กันเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๓ กำหนดให้มีการฝึกอบรมพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะ เป็นพระวิปัสสนาจารย์ (รุ่น ๑/๒๕๕๔) ตามหลักสูตรการ ปฏิบัติวิปัสสนาภาวนาในอุปถัมภ์โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตปกครองคณะสงฆ์ ภาค ๑๖ มี พระพรหมจริยาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนใต้ เป็นประธานอำนวยการฝึกอบรม พระเทพสุธี เจ้าคณะภาค ๑๖ เป็นผู้อำนวยการฝึกอบรม และ พระเทพญาณโมลี เจ้าคณะจังหวัดชุมพร (ปัจจุบันคือ พระธรรมโกศาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะจังหวัดชุมพร) เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม โดยเจ้าคณะภาค ๑๖ ได้แจ้งให้เจ้าคณะจังหวัดชุมพร สุรษษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช ดำเนินการ คัดเลือกพระสังฆาธิการ ผู้มีคุณสมบัติดังกล่าว ที่มีความพร้อมและศรัทธา ส่งไปเข้ารับการฝึกอบรม ตามวัน เวลา และ ณ สถานที่ วัดเอราวัณนันทิยาราม ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร โดยขอให้ไปรายงานตัว เวลา ๐๘.๐๐ น. ของวันแรกในการฝึกอบรม และส่งบัญชีรายชื่อตามแบบบัญชีที่แนบ พร้อมแผ่น CD บันทึกข้อมูล ไปยังภาค ภายใน ๒๐ วันก่อนวันฝึกอบรม ในการจัดฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ ทั้ง ๖ รุ่น มีข้อมูลที่น่าสนใจดังนี้

การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๑/๒๕๕๔
          จัดให้มีการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ขึ้นที่ วัดเอราวัณนันทิยาราม ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ - ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔ โดยกำหนดเอาพระสังฆาธิการผู้บริหารระดับเจ้าคณะอำเภอ หรือหากเจ้าคณะอำเภอนั้น ๆ ไม่สะดวกด้วยประการใด ก็ "มอบสิทธิแก่เจ้าคณะอำเภอในการคัดเลือก เจ้าคณะตำบลในเขตปกครองของตน ไปเข้ารับการฝึกอบรมแทนได้" แต่ห้ามตำแหน่งที่ต่ำกว่านี้

             พิธีเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์
             
บัญชีรายนามพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ ๑/๒๕๕๔
             
บัญชีรายชื่อพระภิกษุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ภาค ๑๖ รุ่นที่ ๑
             ภาพถ่ายกิจกรรมการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๑/๒๕๕๔
             ภาพถ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๑/๒๕๕๔

             พิธีปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔

การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๒/๒๕๕๕

         จัดให้มีการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ขึ้นแก่พระภิกษุผู้ที่มีศรัทธา สมัครใจ และได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโดยผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด โดยจัดขึ้นที่ วัดวาลุการาม ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระหว่าง วันที่ ๒๐ มีนาคม - ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๕
             พิธีเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์
             
บัญชีรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ ๒/๒๕๕๕
             
บัญชีรายชื่อพระภิกษุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ภาค ๑๖ รุ่นที่ ๒
             ภาพถ่ายกิจกรรมการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๒/๒๕๕๕
             ภาพถ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๒/๒๕๕๕
             พิธีปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์

การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๓/๒๕๕๖

         จัดให้มีการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ขึ้นแก่พระภิกษุผู้ที่มีศรัทธา สมัครใจ และได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโดยผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด โดยจัดขึ้นที่วัดวาลุการาม ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระหว่าง วันที่ ๒๐ เมษายน - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๖
             พิธีเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์
             
บัญชีรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ ๓/๒๕๕๖
             
บัญชีรายชื่อพระภิกษุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ภาค ๑๖ รุ่นที่ ๓
             ภาพถ่ายกิจกรรมการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๓/๒๕๕๖
             ภาพถ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๓/๒๕๕๖
             พิธีปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์

การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๔/๒๕๕๗

         จัดให้มีการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ขึ้นแก่พระภิกษุผู้ที่มีศรัทธา สมัครใจ และได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโดยผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด โดยจัดขึ้นที่ วัดวาลุการาม ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระหว่าง วันที่ ๒๐ เมษายน - ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗
             พิธีเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์
             
บัญชีรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ ๔/๒๕๕๗
             
บัญชีรายชื่อพระภิกษุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ภาค ๑๖ รุ่นที่ ๔
             ภาพถ่ายกิจกรรมการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๔/๒๕๕๗
             ภาพถ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๔/๒๕๕๗
             พิธีปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์

การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๕/๒๕๕๘

         จัดให้มีการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ขึ้นแก่พระภิกษุผู้ที่มีศรัทธา สมัครใจ และได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโดยผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด โดยจัดขึ้นที่ วัดวาลุการาม ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๕๘
             พิธีเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์
             
บัญชีรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ ๕/๒๕๕๘
             
บัญชีรายชื่อพระภิกษุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ภาค ๑๖ รุ่นที่ ๕
             ภาพถ่ายกิจกรรมการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๕/๒๕๕๘
             ภาพถ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๕/๒๕๕๘
             พิธีปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์

การฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๖/๒๕๕๙

         จัดให้มีการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ขึ้นแก่พระภิกษุผู้ที่มีศรัทธา สมัครใจ และได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการอบรมโดยผู้บังคับบัญชาระดับจังหวัด โดยจัดขึ้นที่ วัดวาลุการาม ตำบลแหลมทราย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๐ เมษายน - ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลทรงครองราชสมบัติครบ ๗๐ ปี วันที่ ๙ มถุนายน ๒๕๕๙
             พิธีเปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์
             บัญชีรายนามผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ ๖/๒๕๕๙
             
บัญชีรายชื่อพระภิกษุในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ ภาค ๑๖ รุ่นที่ ๖
             ภาพถ่ายกิจกรรมการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๖/๒๕๕๙
             ภาพถ่ายผู้เข้ารับการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ในเขตปกครองของคณะสงฆ์ภาค ๑๖ รุ่น ๖/๒๕๕๙
             พิธีปิดการฝึกอบรมพระวิปัสสนาจารย์ วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๙

หนังสือเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ควรอ่าน.-
              วิปัสสนานัย เล่ม ๑ (วิปัสสนานัย เล่ม 1) โดย..พระโสภณมหาเถระ(มหาสีสยาดอ)อัครมหาบัณฑิต
              วิปัสสนานัย เล่ม ๒ (วิปัสสนานัย เล่ม 2) โดย..พระโสภณมหาเถระ(มหาสีสยาดอ)อัครมหาบัณฑิต
              รออัปโหลด
              รออัปโหลด
              รออัปโหลด
              รออัปโหลด
              รออัปโหลด

 

หมายเหตุ.-ข้อมูล ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๕๙


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี