สามประสาน ร.ร.วิถีพุทธร่วมใจเป็นกัลยาณมิตร
พร้อมจัดค่ายเยาวชน-ผู้บริหาร-ครู วิถีพุทธ

 

 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2548 เวลาประมาณ 16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 6 โรงเรียนทอสี ได้มีการประชุมร่วมกันระหว่างผู้บริหารของ 3 โรงเรียนวิถีพุทธ คือ โรงเรียนรุ่งอรุณ โรงเรียนทอสี และ โรงเรียนอนุบาลหนูน้อย ซึ่งการประชุมดังกล่าวเป็นการประชุมร่วมกันตามปกติของทั้งสามโรงเรียนมาต่อเนื่องโดยตลอด ทุก 1-2 เดือน ภาพการประชุมจะเป็นกระบวนการเรียนรู้และทำงานร่วมกันทั้งฝ่ายบ้าน-วัด-โรงเรียน โดยในครั้งนี้ ได้รับความเมตตาจาก พระมหาพงศ์นรินทร์ ฐิตวํโส เป็นประธานดำเนินการประชุม ผู้บริหาร และคณะครูทีมงานของแต่ละโรงเรียนก็ได้มาเข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง รวมทั้ง มีผู้สังเกตการณ์พิเศษให้เกียรติร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย คือ ดร.บรรเจอดพร สู่แสนสุข ผู้ประสานงานโครงการโรงเรียนวิถีพุทธ กระทรวงศึกษาธิการ และมีคณาจารย์ จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เข้าร่วมให้ความเห็นในที่ประชุมด้วย

 การประชุมในครั้งนี้ ได้มีวาระพิเศษ เป็นสำคัญ คือการจัดค่ายอบรมเยาวชนที่ ดร.สิริกร มณีรินทร์ ได้เคยร้องขอให้ทาง 3 โรงเรียนได้จัดให้กับอุทยานการเรียนรู้ในช่วงต้นเดือนพฤษภาคม และยังมีการพูดคุยหาแนวทางการร่วมมือกันกับทางกระทรวงศึกษาธิการ ที่จะจัดค่ายอบรมผู้บริหาร-ครู โรงเรียนวิถีพุทธที่มีความมุ่งมั่นสนใจเป็นพิเศษ ที่ต้องการจะพัฒนาโรงเรียนของตนเองอย่างต่อเนื่องให้เป็นโรงเรียนนำร่อง-แกนนำ-และต้นแบบวิถีพุทธ ตามหลักไตรสิกขาอย่างชัดเจน รวมทั้งการเตรียมจัดงานสัปดาห์วันวิสาขบูชาทั้งในส่วนการร่วมขบวนอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ และการจัดนิทรรศการที่ท้องสนามหลวง และที่พุทธมณฑล และยังจะมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันภายในระหว่าง 3 โรงเรียน พร้อม ๆ กับการอาราธนานิมนต์ครูบาอาจารย์มาให้หลักธรรมและข้อคิดเห็นเพิ่มเติมแก่บุคลากรทั้งสามโรงเรียนด้วย ซึ่งในเบื้องต้นคาดว่าจะจัดให้มีขึ้นประมาณต้นเดือนพฤษภาคม ศกนี้

 ก็จะเห็นได้ว่า มีกิจกรรมและการงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงเรียนวิถีพุทธอย่างมากมาย ซึ่งก็จะต้องใช้ความวิริยะ อุตสาหะ ตั้งใจ เสียสละและร่วมใจสามัคคีกันทำงาน จากบุคลากรทั้งสามโรงเรียนมาโดยตลอดในลักษณะช่วยเหลือแบบให้เปล่าไม่หวังผลตอบแทนทางวัตถุ ซึ่งเป็นบทบาทกัลยาณมิตรที่ทั้งสามโรงเรียนได้มีให้กับโครงการโรงเรียนวิถีพุทธมาโดยตลอด เสมอต้นเสมอปลาย ก็ต้องขออนุโมทนาให้กำลังใจ และขอให้ประสบความสำเร็จในกิจกรรมการงานต่าง ๆ ที่ได้ร่วมกันคิดร่วมกันทำโดยสวัสดี

ที่มา : พระไทยเน็ต 9 มี.ค.48

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี