วิธียกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์
นำเสนอโดย... โดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐
********************************************************************************************

                ตำแหน่งกิตติมศักดิ์เป็นตำแหน่งที่บัญญัติขึ้น เพื่อถวายเกียรติแก่พระสังฆาธิการ โดยกำหนดหลักเกณฑ์ไว้ดังนี้.-

๑.คุณสมบัติ

                (๑) ดำรงตำแหน่งหน้าที่โดยเรียบร้อยมาตลอดจนถึงชราทุพพลภาพ หรือพิการ และ
                (๒) สมควรได้รับการปลดเปลื้องภาระให้พักผ่อนหรือรักษาตัว
๒.ผู้เสนอขอให้ยก

                (๑) ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิด หรือผู้มีอำนาจแต่งตั้งพิจารณาเอง
                (๒) ผู้ดำรงตำแหน่งนั้นลาออกตามปกติ แต่ผู้บังคับบัญชาเห็นสมควรยกเป็นกิตติมศักดิ์

๓. ผู้มีอำนาจยก - ผู้มีอำนาจแต่งตั้ง

                วิธีปฏิบัติ ให้ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดพิจารณา ถ้าเห็นสมควรยกพระสังฆาธิการรูปใดเป็นกิตติมศักดิ์ ให้รายงานเหตุผลที่ควรยกไปยังผู้มีอำนาจแต่งตั้ง หรือเมื่อพระสังฆาธิการลาออกจากตำแหน่ง หากเห็นสมควรยกเป็นกิตติมศักดิ์ ก็ให้รายงานเหตุผลเพื่อยกเป็นกิตติมศักดิ์ แต่เพราะบทบัญญัติให้อำนาจไว้กว้าง ๆ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งอาจพิจารณายกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์ได้เอง โดยบันทึกเหตุผลประกอบคำสั่งโดยละเอียดรวมกับเรื่องไว้


ข้อมูลตัวอย่างที่ควรดูเพิ่มเติม
             >> แบบเอกสารเกี่ยวกับการขอยกพระสังฆาธิการเป็นกิตติมศักดิ์

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี