วิธียกเจ้าคณะและรองเจ้าคณะเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ
นำเสนอโดย... โดย พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐
**********************************************************************************************

               ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ พ.ศ. ๒๕๐๕ มาตรา ๒๑ และ ๒๒ บัญญัติว่า การปกครองคณะสงฆ์ส่วนภูมิภาค ให้จัดแบ่งเขตปกครองเป็น ภาค จังหวัด อำเภอ และตำบล และการกำหนดเขตปกครองดังกล่าว ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม พร้อมกับบัญญัติให้มีพระภิกษุผู้ปกครองตามชั้นตามลำดับ คือ เจ้าคณะภาค เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะตำบล
               และเมื่อมหาเถรสมาคมเห็นสมควรจะจัดให้มีรองเจ้าคณะชั้นนั้น ๆ เป็นผู้ช่วยเจ้าคณะก็ได้ และในมาตรา ๒๓ บัญญัติว่า "การแต่งตั้งถอดถอนพระอุปัชฌาย์ เจ้าอาวาส รองเจ้าอาวาส ผู้ช่วยเจ้าอาวาส พระภิกษุอันเกี่ยวกับตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์ตำแหน่งอื่น ๆ และไวยาวัจกรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎมหาเถรสมาคม"
               ดังนั้น เมื่อตรากฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยระเบียบการปกครองคณะสงฆ์ และกฎมหาเถรสมาคม ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ ได้กำหนดให้มีรองเจ้าคณะชั้นต่าง ๆ เลขานุการเจ้าคณะ เลขานุการรองเจ้าคณะและที่ปรึกษาเจ้าคณะ พร้อมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งพระภิกษุให้ดำรงตำแหน่งที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติคณะสงฆ์ และตำแหน่งที่บัญญัติเสริมเข้า เพราะตำแหน่งเลขานุการและตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะ เป็นตำแหน่งพระภิกษุอันเกี่ยวกับตำแหน่งปกครองคณะสงฆ์รายรอบตำแหน่งอื่น ๆ นับเป็นตำแหน่งอุปถัมภ์การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าคณะและรองเจ้าคณะโดยแท้ ตำแหน่งเลขานุการเป็นตำแหน่งที่ทำหน้าที่การเลขานุการ ได้กล่าวไว้ในตอนที่ ๒ แล้ว ในตอนนี้จะกล่าวถึงรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งที่ปรึกษาเจ้าคณะ ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์ ให้มี
               (๑) ปรึกษาเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค
               (๒) เพื่อยกย่องเชิดชูเจ้าคณะและรองเจ้าคณะ
               (๓) เพื่อมีหน้าที่ให้คำปรึกษาแก่เจ้าคณะชั้นนั้น ๆ
๒. คุณสมบัติ
               (๑) เป็นเจ้าคณะหรือรองเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค หรือ
               (๒) เคยเป็นเจ้าคณะหรือรองเจ้าคณะในส่วนภูมิภาค และ
               (๓) ได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยเรียบร้อยจนมีอายุครบ ๘๐ ปีบริบูรณ์ และ
               (๔) ไม่ทุพพลภาพหรือ พิการ
               (๕) หรือผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นสมควร
๓. วิธีการแต่งตั้ง
               (๑) ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเสนอตามลำดับจนถึงมหาเถรสมาคม
               (๒) มหาเถรสมาคมพิจารณาลงมติ
               (๓) สมเด็จพระสังฆราชมีพระบัญชาแต่งตั้งตามมติมหาเถรสมาคม

 

ข้อบังคับที่ควรตระหนัก
               ในเมื่อมีอายุครบ ๘๐ ปีบริบูรณ์แล้ว ให้ผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดดำเนินการเพื่อยกย่องเป็นที่ปรึกษา เว้นแต่ทุพพลภาพหรือพิการ

ข้อผ่อนผัน
               ๑) ยังมีความเหมาะสม หรือ
               ๒) หาผู้ดำรงตำแหน่งนั้นไม่ได้ หรือ
               ๓) หาได้แต่ไม่เหมาะสม
ในกรณีเช่นนี้ มหาเถรสมาคมจะพิจารณาให้ดำรงตำแหน่งเดิมต่อไปอีกไม่เกิน ๓ ปี เฉพาะกรณี

               อนึ่ง แม้อายุยังไม่ครบ ๘๐ ปี ก็ดำเนินการยกย่องได้ ถ้าผู้บังคับบัญชาใกล้ชิดเห็นเป็นการเหมาะสม ตามกฎมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๘ (พ.ศ.๒๕๔๖) แก้ไขเพิ่มเติมกฏมหาเถรสมาคม ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๑) ว่าด้วยการแต่งตั้งถอดถอนพระสังฆาธิการ เป็นหลักดำเนินการ

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ควรทราบ
        แบบเอกสารรายงานเพื่อขอยกเจ้าคณะและรองเจ้าคณะเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะ

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี