สีขาว แห่งธงไตรรงค์ หมายถึง "พระพุทธศาสนา"
***************


                 'ไทยเรามีวัฒนธรรมที่เป็นหลักอยู่มากมายไม่น่าจะไปรับวัฒนธรรมตะวันตกบางอย่างที่ ไม่ดีกว่าของไทยเรามาใช้ให้เป็นที่เสื่อมเสียศักดิ์ศรีแห่งชนชาติไทยเรื่องพระพุทธศาสนากับความ เปลี่ยนแปลงของสังคม ความเปลี่ยนแปลงอย่างหนึ่งที่น่าวิตกก็คือทุกวันนี้ ความคิดอ่านและความประพฤติหลายๆ อย่าง ซึ่งแต่ก่อนถือว่าเป็นความชั่วความผิด ได้กลายเป็นสิ่งที่คนในสังคมยอมรับ แล้วพากันประพฤติปฏิบัติโดยไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือน จนทำให้เกิดปัญหา และทำให้วิถีชีวิตของแต่ละคนมืดมนลงไป
                 ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นหน้าที่ของชาวพุทธ จะต้องแก้ไขปัญหานี้อย่างจริงจัง แต่ละท่าน แต่ละฝ่ายต้องยึดหลักการให้มั่นคง ที่จะไม่ทำสิ้งใดๆ ที่ชั่ว ที่เสื่อม ต้องกล้าและบากบั่นที่จะทำสิ่ง
ที่เป็นความดี เป็นความถูกต้อง และเป็นธรรม เพื่อให้ผลความประพฤติดีปฏิบัติชอบบังเกิดเพิ่มพูนขึ้น และค้ำจุนส่วนรวมไว้มิให้เสื่อมทรุดลง หากให้กลับฟื้นคืนดีขึ้นได้เป็นลำดับ..."

' พระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ