บทความที่น่าสนใจเว็บไซต์ในเครือซึ่งจัดทำและบริหารงานโดย
พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) ป.ธ.๕, น.ธ.เอก, ศษ.บ.
E-mail :watthasai@gmail.com,watthasai@hotmail.co.th,fm107.25mhz@gmail.com
****************************************

โปรดคลิ๊กเลือกหัวข้อของบทความที่ท่านสนใจเพื่อเรียกดูข้อมูล
(หากรายการใดเสีย หรือเรียกใช้ไม่ได้ ขอความกรุณาแจ้ง
E-mail : watthasai@gmail.com,watthasai@hotmail.co.th,fm107.25mhz@gmail.com

การทำบุญตักบาตร
การกรวดน้ำ
การสมาทานศีล
การทำวัตรสวดมนต์
การแผ่เมตตา
วิจัยพบแผ่เตตาทำให้สุขภาพดี มีสุข
สถาบันศาสนา
มงคลชีวิต ๓๘ ประการ

คุณสมบัติของญาติ/ความเป็นญาติ
วันโกน วันพระ เป็นวันของชาวพุทธ
พระสงฆ์กับการพัฒนาสังคมไทย
สีขาว แห่งธงไตรรงค์ หมายถึง "พระพุทธศาสนา"
หลักสูตรธรรมศึกษาป้องเด็กไทยไร้ศีลธรรม
บทความพิเศษ:ตามรอยพระพุทธบิดา พุทธจริยาอันควรปฏิบัติ
บทความพิเศษ:ชุมชนพุทธบริษัทคุณค่าต่อสังคมไทย
ชี้ตัดหลักสูตรพุทธศาสนาออก ต้นเหตุจริยธรรมแพทย์เสื่อม

ดึงพระมาสอนธรรมะเชื่อมโรงเรียน บ้าน วัดหนุนจิตใจสูงส่ง

จริยธรรม : มาตรวัดความเป็นตำรวจหรือความเป็นโจร
วัดธาตุขอนแก่น ดึงพระ-ฆราวาสอีสาน จัดรายการวิทยุธรรมะ

องคมนตรีให้สติ-ชี้ทางรอดสังคมไทย แนะพ่อ-แม่พาบุตรหลานเข้าวัด
พระครูสุนทรกิจจานุโยค:ครูภูมิปัญญาไทย ปี๔๘
หลักธรรมาภิบาล
วันโกน วันพระ เป็นวันของชาวพุทธ
เหล้า... ภัยร้ายครอบครัว
สูบบุหรี่-ดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้แก่เร็ว ผิวเหี่ยวพอๆ กับการโดนแดดเผา

เหล้าสร้างความสูญเสียชาติมหาศาล คิดเป็นเงินปีละ ๗,๕๐๐ ล้านบาท
คนดีที่โลกต้องการ
บันทึกความทรงจำ (ของผู้ร่วมเข้าค่ายคนดีศรีสังคม)
สงกรานต์...สืบสานอย่างสร้างสรรค์
มีความสุข..โดยการทำให้เงินเป็นตัวรอง
เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับ "ไวยาวัจกร"
ธรรมะคือหน้าที่หรือจรรยาบรรณของบิดามารดา
ธรรมะคือหน้าที่หรือจรรยาบรรณของบุตรธิดา
คุณสมบัติของญาติ/ความเป็นญาติ
ประเพณีการไหว้ครูผู้มีพระคุณ

วันครู..วันที่ศิษย์ควรระลึกถึง

พระคุณของพ่อ โดย… เกลียวธรรม
โปรดมารดา

อย่าเป็นขี้ข้าเขานะลูก
งานบุญสารทเดือนสิบเมืองคอน76ปีแห่งการอนุรักษ
ความรัก หรือ เมตตา
ไม่เพ่งโทษ ไม่ถือสา
โรคประสาทหรือเปล่า ?
รถบัสคอมพิวเตอร์ พระพาไอทีเคลื่อนที่
ปลอบใจเราเอง
เราได้อะไรจากหนังสือกามนิตเกี่ยวกับพุทธศาสนา
มีคนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ
สัมพันธภาพสังคมพุทธ
สัจจะแห่งกรรม
วิถีเย็นใจ
มนุษย์มงคล
พฤติกรรมมนุษย์
ชีวิต สังคม การพัฒนา กับคติชาวบ้าน
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับสังคมไทยในปัจจุบัน
ปรุงแต่งใจให้เป็นสุข
เหตุใดคนปักษ์ใต้จึงนอนหันหัวทางประหัวนอน(ทิศใต้)?
พรบ.คณะสงฆ์กับอนาคตพระพุทธศาสนาในไทย
นรก-สวรรค์ มีจริงหรือ?
ของขวัญปีใหม(บทความที่ท่านผู้เข้าชมเว็บส่งมา)
บุคคลอาจดำรงชีวิตแบบชาวพุทธได้อย่างไร
ชาวพุทธควรเชื่ออย่างไร และเชื่ออะไร  
พระพุทธศาสนากับองค์พระมหากษัตริย์ไทย
จุดมุ่งหมายแห่งการสั่งสอนของพระพุทธเจ้าคืออะไร
นิกายเถรวาทและมหายานนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร
วันธรรมสวนะ หรือ วันพระ
วิธีคิดให้หายทุกข์ใจยามอกหัก
‘เทศน์มหาชาติ’ ของดีที่ชาวพุทธต้องช่วยกันสืบทอด
ผลวิจัยสหรัฐ ชี้ฝึกสมาธิวิถีพุทธ ชะลอสมองเสื่อม-ชีวิตดีขึ้น
วัดทุ่งบ่อแป้น จังหวัดลำปาง- การแพทย์แผนไทยกับวัดในชุมชน
มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่
อย่าปล่อยให้บ้าน เป็นพื้นที่ก่อความรุนแรง

พรปีใหม่ในมือเรา โดย พระไพศาล วิสาโล
สวนต้นไม้ในพระพุทธศาสนา
ภัยที่จะเกิดแด่พระพุทธศาสนา
คู่มือชีวิต
วิธีลดความอ้วนแบบพุทธ
ทำบุญล้างบาปได้จริงหรือ?
๙ วิธีเอาชนะอุปสรรคในชีวิต โดย กันย์
ความผูกพันโดย รศ.พญ.จิรพรรณ มัธยมจันทร์
อย่ารังเกียจความขัดแย้งโดย สุวลี
สัจจะแห่งกรรม โดย ฟ้าเมือง ชาวหินฟ้า
สัมพันธภาพสังคมพุทธ โดย ส.สร้อยดาว
มีคนแบบนี้ก็ดีเหมือนกันนะ โดย สุวลี
วิธีคิดให้หายทุกข์ใจยามอกหัก

วิธีปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน
วิธีปฏิบัติศาสนพิธีการทำบุญ
งานบุญสารทเดือนสิบเมืองคอน 76 ปีแห่งการอนุรักษ
เหตุใดคนปักษ์ใต้จึงนอนหันหัวทางประหัวนอน (ทิศใต้) ?

หนึ่งวัดหนึ่งตำบล
คนดีที่โลกต้องการ
ของขวัญปีใหม(บทความที่ท่านผู้เข้าชมเว็บส่งมา)
ตำแหน่งเลขานุการทางคณะสงฆ์
เราได้อะไรจากหนังสือกามนิตเกี่ยวกับพุทธศาสนา
ชีวิต สังคม การพัฒนา กับคติชาวบ้าน
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับสังคมไทยในปัจจุบัน
คำแนะนำเกี่ยวกับอาจาระสำหรับพระภิกษุสามเณร
แผนผังกุฏิเจ้าอาวาสโบราณคติ
บันทึกความทรงจำ (ของผู้ร่วมเข้าค่ายคนดีศรีสังคม)

๔๕ ปีแห่งพุทธกิจ
"สถานที่ประทับนั่งตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า" ที่ชาวพุทธควรรู้ ควรเห็น ควรได้ไปสักการะ
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้นแบบนักสังคมสงคราะห์
ตามรอยพระพุทธบิดา พุทธจริยาอันควรปฏิบัต
ศาสนาประจำชาติ โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์
พระพุทธศาสนากับองค์พระมหากษัตริย์ไทย
พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์
ศาสนาประจำชาติ โดย สุธิวงค์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์
วันธรรมสวนะ หรือ วันพระ
ชาวพุทธควรเชื่ออย่างไร และเชื่ออะไร  
จุดมุ่งหมายแห่งการสั่งสอนของพระพุทธเจ้า คืออะไร 
นิกายเถรวาทและมหายานนั้น มีความแตกต่างกันอย่างไร
ศาสนาพุทธ
หลักพระพุทธศาสนา
รักษาพระพุทธศาสนา คือรักษาพระธรรมวินัย
"บวร" ประสานพลังสร้างสังคมมั่นคง
เรื่องเก่าเล่าใหม่ คำว่า 'วัด' มันเชย โดย ปู่โอม

ปรุงแต่งใจให้เป็นสุข โดย ประยุทธ ปยุตฺโต
นรก-สวรรค์ มีจริงหรือ?
บุคคลอาจดำรงชีวิตแบบชาวพุทธได้อย่างไร
หลักสูตรธรรมศึกษาป้องเด็กไทยไร้ศีลธรรม
มจร.ประสานกรมการศาสนาขอครูพระ ผลักดันโครงการ ร.ร.วิถีพุทธ
ครูพระผู้ขัดเกลาจิตใจคืนเด็กดีสู่สังคม

ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย
สวนต้นไม้ในพระพุทธศาสนา
มหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่งแรกของโลก
วัดวาอารามในอุดมคติ
เหตุที่พระอนุโมทนาเป็นภาษาไทย
ภัยภายใน:ภัยที่อันตราย-น่ากลัวที่สุด

หนุนจัดวิทยุชุมชนแนวพุทธ-เพื่อสุขภาวะ
วิถีแห่งพุทธะ สู่สังคมความเป็นหนึ่งเดียวกัน
36แผนที่ชีวิต ในหลวง
สมเด็จพระพุฒาจารย์ แนะใช้เทคโนโลยีช่วยเผยแผ่ธรรม
อภิปราย ‘พระสงฆ์-สื่อ’ จรรโลงพุทธ แนะปรับกลยุทธ์เผยแผ่ให้ทันโลก
รถบัสคอมพิวเตอร์ พระพาไอทีเคลื่อนที่
พระสงฆ์ควรพูดเรื่องการเมืองหรือไม่
พระกับการเมือง
๔ วาทะ พระต้องเทศน์การเมือง
พระกิตติศักดิ์ กิตฺติโสภโณ 'วิปลาส'
แบนหลวงป๋า ขึ้นเทศน์วันนี้ รุมสวดรัฐปิดปาก ยิ่งกว่ายุค "สฤษดิ์"
พระอลงกต หวังสุดท้ายผู้ป่วยเอดส์
คุณธรรมในสายเลือด โดย พระไพศาล วิสาโล
พระนักเทศน์"พ่อปัญญา"ชี้ปัญหาสังคม
ดึงพระมาสอนธรรมะเชื่อมโรงเรียน บ้าน วัดหนุนจิตใจสูงส่ง
ชาวพุทธมีข้อตกลงร่วมกันเกี่ยวกับพระพุทธศาสนากับความมั่นคงของชาติ
ออร์แลนโด บลูม’ ดาราดัง ‘ลอร์ดออฟเดอะริง’ ปลื้ม ได้นับถือพุทธสมใจ
งดเหล้าเข้าพรรษา
เข้าพรรษามาปฏิบัติธรรมกันเถอะ
รักแท้ของมนุษยชาติ
เข้าพรรษามาปฏิบัติธรรมกันเถอะ
โปรดมารดา
ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีกฐิน
ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีการทำบุญ
แก่อย่างมีคุณค่า
บุญทานของชีวิต
มนุษย์มงคล
พฤติกรรมมนุษย์
ชีวิต สังคม การพัฒนา กับคติชาวบ้าน
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับสังคมไทยในปัจจุบัน
สีขาว แห่งธงไตรรงค์ หมายถึง "พระพุทธศาสนา"
สถาบันศาสนา
ศาสนาพุทธ
หนึ่งวัดหนึ่งตำบล
อย่ารังเกียจความขัดแย้ง
ความผูกพัน
๙ วิธีเอาชนะอุปสรรคในชีวิต
ทำชีวิตให้มีชีวา
ขอบคุณ..และขอโทษ
รักษาพระพุทธศาสนา คือรักษาพระธรรมวินัย
วิจัยพบแผ่เตตาทำให้สุขภาพดี มีสุข
พระพุทธศาสนากับพระมหากษัตริย์
มหาวิทยาลัยสงฆ์ แห่งแรกของโลก
ภัยภายใน:ภัยที่อันตราย-น่ากลัวที่สุด
เหตุที่พระอนุโมทนาเป็นภาษาไทย
วัดวาอารามในอุดมคติ
ระเบียบปฏิบัติศาสนพิธีการทำบุญ
ตำแหน่งเลขานุการทางคณะสงฆ์
วิจัยพบการแผ่เมตตาทำให้สุขภาพดี มีความสุข
ประวัติต้นพระศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย

วิถีบุญ-วิถีธรรม:กำเนิดและความสำคัญของวันพระ
วัดทุ่งบ่อแป้น จ.ลำปาง:การแพทย์แผนไทยกับวัดในชุมชน
สูบบุหรี่-ดื่มแอลกอฮอล์จะทำให้แก่เร็ว ผิวเหี่ยวพอๆ กับการโดนแดดเผา
เหล้าสร้างความสูญเสียชาติมหาศาล คิดเป็นเงินปีละ ๗,๕๐๐ ล้านบาท
หลวงพ่อคูณ มอบเงิน ๓๐๐ ล้านกีบ สร้างหอธรรมสภา-กุฏิ ในลาว
รร.วิถีพุทธนำเด็กเข้าวัดฟังธรรม ผอ.ปลื้ม-ผู้ปกครองพอใจจัดหาชุดขาว
สังคมไร้สำนึก ประวัติศาสตร์สังคม
ไอซีทีเปิดโลกชนบทสู่การสื่อสาร ปัดฝุ่นโครงการ๑วัด๑ศูนย์การเรียนรู้
ถูกนินทาว่าร้าย คิดอย่างไรจึงจะหายทุกข์
ชีวิตคู่ หรือ ชีวิตแต่งงาน
แก่อย่างมีคุณค่า
ปลอบใจเราเองโดย... แม่น้ำ ลักขิตะ
โรคประสาทหรือเปล่า ?
ไม่เพ่งโทษ ไม่ถือสาดย แม่น้ำ ลักขิตะ
ความรัก หรือ เมตตา
มนุษย์มงคล
แก่นแกนของชีวิต
พฤติกรรมมนุษย์
ขอบคุณ..และขอโทษ
ทำชีวิตให้มีชีวา โดย... แม่น้ำ ลักขิตะ
วิถีเย็นใจ โดย ส.สร้อยดาว

 

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่