พระนักเทศน์"พ่อปัญญา"ชี้ปัญหาสังคม
เน้นความเจริญทางวัตถุ-แต่ไม่พัฒนาจิต


          ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 9 พ.ค.ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ ถนนราชดำเนินนอก ในการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ ครั้งที่ 3 พระพรหมมังคลาจารย์ (ปัญญานันทภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏ์ จ.นนทบุรี กล่าวสุนทรพจน์ว่า ในหลายประเทศมีภาษาพูดและวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกัน แต่มีจิตใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันที่จะมาร่วมการประชุมผู้นำชาวพุทธนานาชาติ เพื่อวางแผนต่อสู้กับความชั่วร้ายที่อยู่บนโลกนี้ ทั้งความวุ่นวาย สับสน ซึ่งในประเทศใหญ่ๆ หรืออารยประเทศที่มีความเจริญทางด้านวัตถุ แต่สภาพจิตใจยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ ที่มีให้เห็นกันอยู่ทุกวันนี้ เช่น การฆ่าตัวตาย การข่มขืนลามกอนาจาร การฆ่าฟัน เป็นต้น ปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เกิดจากผู้คนยังไม่เข้าใจในหลักธรรมทางศาสนาของแต่ละศาสนาอย่างแท้จริง

          พระพรหมมังคลาจารย์กล่าวต่อว่า ทุกวันนี้ ผู้คนยังใช้หลักทางพระพุทธศาสนาในทางที่ผิด นับถือเพียงแค่ร่างกายแต่จิตใจนั้นไม่ได้นำมาปฏิบัติ ซึ่งถ้าบุคคลยังมีความเห็นแก่ตัวยึดมั่นถือมั่นว่าของตนดีอย่างนั้นดีอย่างนี้แล้วของผู้อื่นไม่ดี ย่อมจะทำให้เกิดปัญหา ดังจะเห็นได้จากโลกทุกวันนี้การแก้ปัญหาต่างๆ ของผู้คน ไม่ได้แก้ปัญหาด้วยภาษาธรรมะ แต่แก้ปัญหาด้วยภาษาหมัดมวย ดังนั้น เหล่าชาวพุทธจะต้องหันมาใช้หลัก เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวร โดยใช้หลักอหิงสา คือความไม่เบียดเบียนผู้อื่น ถือเป็นคุณธรรมสูงสุดที่ทุกคนควรมีมาแก้ปัญหาต่างๆ จะทำให้สังคมมีความสงบสุขมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ชาวพุทธควรที่ร่วมกันคิดว่าจะทำอย่างไร จะทำให้ผู้คนสามารถใช้หลักธรรม 3 ประการ ได้แก่ อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ได้อย่างถูกต้องและเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าทุกอย่างบนโลกมันไม่เที่ยงและไม่ใช่ของคนหนึ่งคนใดเลย เพื่อให้สังคมโลกดีกว่านี้ อยู่ได้อย่างสนุก โดยใช้หลักธรรมของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิต

          "ขอให้พระสงฆ์ทั้งนิกายเถรวาท มหายาน และวัชรยาน อย่ายึดติดในนิกายให้ถือว่าเป็นชาวพุทธด้วยกัน เป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน ที่จะช่วยกันนำพาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาสู่มวลมนุษยชาติและควรที่จะอบรมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาให้กับเด็กและเยาวชนตั้งแต่วัยเยาว์ อย่าให้ถือตนว่าเราเป็นอย่างนั้น เราดีอย่างนี้ ต้องสอนให้เขารู้จักคำว่า ไม่มีเขา ไม่มีเรา นอกจากนี้ยังอยากจะฝากเหล่าพระสงฆ์ว่า อย่านำไสยศาสตร์มาเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา เพราะจะทำให้คนงมงาย ดังนั้น พระภิกษุควรอย่านำเรื่องไสยศาสตร์มาเป็นเครื่องชักนำศรัทธาของประชาชนควรที่จะนำหลักธรรมที่ถูกต้องของพระพุทธเจ้ามาสอนดีกว่า" พระพรหมมังคลาจารย์ กล่าว

          ด้านพระธรรมโกศาจารย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย (มจร.) เปิดเผยว่า ผู้แทนภิกษุณีจากเกาหลีใต้ได้เสนอต่อที่ประชุม กรณีที่ภิกษุณีได้เข้าไปมีบทบาทในการเข้าไปช่วยเหลือตามหน่วยงานต่างๆ ในปัจจุบัน อาทิ โรงพยาบาล โรงเรียน สถานสงเคราะห์ ดังนั้น จึงมีความประสงค์ให้ที่ประชุมมหาเถรสมาคม และพระเถระที่เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ได้ให้โอกาสภิกษุณีมีส่วนช่วยเหลือและร่วมเผยแผ่พระพุทธศาสนามากขึ้นด้วย ส่วน Mr.Egil Lothe ประธานสมาคมพุทธศาสนาแห่งประเทศนอร์เวย์ เสนอมาว่า ควรจัดพิมพ์หนังสือหลักธรรมดีๆ ของพระพุทธเจ้าที่น่าสนใจ มาเผยแผ่ตามโรงแรมและโรงเรียนต่างๆ รวมทั้งสร้างหลักสูตร และครูทางพระพุทธศาสนา เพื่อมาเป็นกำลังเสริมในการเผยแผ่หลักธรรมในสถาบันการศึกษา นอกจากนี้ควรเสริมการเผยแผ่หลักธรรมในเรือนจำเพิ่มขึ้นด้วย เพื่อที่จะช่วยกล่อมเกลาจิตใจบุคคลดังกล่าวให้กลับมาเป็นคนดีสู่สังคมต่อไป

ที่มา : นสพ.ข่าวสด วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ปีที่ 16 ฉบับที่ 5647 หน้า 29


ที่มา: วารสาร "ดอกหญ้า" อันดับที่ ๘๙ หน้า ๓-๑๒ คอลัมน์ "รอบบ้านรอบตัว"

วัดท่าไทร
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้(สุราษฎร์ธานี)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี