เหล้า... ภัยร้ายครอบครัว

 

                   สุรา ถือเป็นสิ่งเสพติดที่นอกจากจะทำให้ผู้ดื่มขาดสติ ยังทำร้ายร่างกายและจิตใจคนรอบข้างด้วย โดยเฉพาะสมาชิกในครอบครัว

                   จะเด็ด เชาน์วิไล ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นทั้งทางร่างกายและจิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการทุบตี การด่าทอที่เกิดขึ้นกับผู้หญิง สาเหตุเกิดจากความไม่เท่าเทียมกัน วัฒนธรรมที่คิดว่าผู้ชายเป็นใหญ่และมองว่าผู้หญิงเป็นสมบัติส่วนตัว ผู้ชายหลายคนเมื่อแต่งงานแล้วมักจะคิดว่าผู้หญิงต้องทำงานบ้านทุกอย่างและต้องปรนนิบัติสามี

                   ยุทธศาสตร์ที่ทำให้สามารถแก้ไขความรุนแรงได้ดี คือ ต้องทำให้ผู้หญิงมีพลังในการต่อรอง โดยการทำให้ผู้หญิงเห็นปัญหาของตัวเองแล้วนำไปสู่การปกป้องสิทธิของตนเอง มากกว่าการมุ่งเน้นรณรงค์และเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง ซึ่งขณะนี้ผู้หญิงจะมีพื้นที่สาธารณะไม่มากนัก ส่วนใหญ่จะเป็นที่บ้านและที่ทำงาน ทำให้ไม่มีการพัฒนาศักยภาพ ปัญหาที่เกิดขึ้นคือ เมื่อผู้หญิงใช้ความรุนแรงในครอบครัว ก็ถูกสังคมมองว่าเป็นเพราะฝ่ายหญิงทำตัวไม่ดีจึงเกิดความรุนแรงในครอบครัว

                   ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิงระบุว่า ควรต้องเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคม เช่น จะทำอย่างไรให้คนในสังคมมองว่าผู้หญิงเมื่อแต่งงานแล้วก็มีสิทธิเท่าเทียมกับผู้ชาย ไม่จำเป็นต้องทำงานบ้านฝ่ายเดียว ทั้งนี้ การแก้ไขทัศนคติต้องเริ่มที่พื้นฐานก่อน อาทิ เริ่มจากคนที่ได้รับผลกระทบเพราะเข้าใจปัญหาอย่างลึกซึ้ง และจะเป็นปากเป็นเสียงของปัญหาเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม วิธีนำไปสู่ความเท่าเทียมกันนั้นไม่ได้เพียงตั้งเป็นกฎหมายหรือข้อปฏิบัติในเชิงทฤษฎีเท่านั้น แต่ต้องให้ชาวบ้านในชุมชนต่างๆ ได้เรียนรู้ข้อกฎหมายเหล่านี้ในทางปฏิบัติด้วย

                   ปัญหาเหล่านี้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะในชุมชนชนบท ซึ่งปัญหาความรุนแรงต่างๆ ล้วนมีสาเหตุมาจากการดื่มแอลกอฮอล์ ซึ่งผลกระทบของความรุนแรงต่อครอบครัวนั้นมีสูงมาก จากการวิจัยพบว่า การดื่มเหล้านำมาสู่ความรุนแรงในครอบครัวประมาณร้อยละ 70-80 นอกจากนี้จะมีความรุนแรงทางเพศ ไม่ว่าจะเป็นการข่มขืน การทำอนาจาร ก็มีสาเหตุมาจากการดื่มเหล้า เช่นกัน

                   "ต้องให้ฝ่ายชายเข้ามามีส่วนร่วม การที่ผู้ชายที่ให้ฝ่ายชายลด ละ เลิกเหล้าได้เข้ามามีส่วนร่วมทำให้ครอบครัวดีขึ้น เพราะเมื่อสังคมมั่นใจว่าเขาเลิกเหล้าได้จะช่วยให้ปัญหาความรุนแรงในครอบครัวลดลง" ผู้จัดการมูลนิธิเพื่อนหญิงแนะ

                   "พฤติกรรมการดื่มแอลกอฮอล์ของคนไทยทวีความรุนแรงขึ้น และมีผลกระทบต่อสังคมโดยตรง โดยเฉพาะผลกระทบด้านความรุนแรงที่มีผลกับครอบครัวในปี 2543 ประเทศไทยบริโภคแอลกอฮอล์อยู่อันดับ 5 ของโลก ซึ่งเป็นสถิติที่เพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่าภายในเวลา 14 ปี" ขวัญชนก ชูเกียรติ จากสำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้ากล่าว

                   สำหรับกลุ่มที่ติดแอลกอฮอล์มากที่สุดคือ วัยทำงาน อายุประมาณ 25-48 ปี ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย ส่วนสถานการณ์ของแอลกอฮอล์ในกลุ่มเยาวชนอายุ 15-19 ปี ร้อยละ 46.9 เริ่มทดลองดื่มสุรา ซึ่งเยาวชนไทยในปัจจุบันดื่มเป็นอันดับ 2 รองจากวัยทำงาน

                   สาเหตุที่วัยรุ่นลองดื่มแอลกอฮอล์นั้นเกิดจากพฤติกรรมเลียนแบบคนในครอบครัว ปัญหาความรุนแรงในครอบครัว พ่อแม่หรือคนในครอบครัวดื่มแอลกอฮอล์ ถึงร้อยละ 47.1 การโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ ที่นำเสนอภาพออกมาอย่างสวยงามชักจูงก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้เยาวชนและผู้รู้เท่าไม่ถึงการณ์หันมาทดลองดื่ม.

 


ที่มา : นสพ.ไทยโพสต์ 3 เม.ย.48