ดึงพระมาสอนธรรมะเชื่อมโรงเรียน บ้าน วัดหนุนจิตใจสูงส่ง


 

          ศธ.จับมือวธ. เดินหน้า 4 โครงการความร่วมมือสนับสนุนวัฒนธรรมไทย ศีลธรรม ดนตรีไทย ดนตรีพื้นบ้านให้กับนักเรียนนักศึกษา เริ่มร่างแผนปฏิบัติการดำเนินการ 5 ปีต่อเนื่อง เริ่มต้นด้วยโครงการครูพระสอนศีลธรรม ซึ่ง วธ. ร่วมกับวัด สร้างพระนักสอนทักษะศีลธรรมเตรียมพร้อมให้กับสถานศึกษาของ ศธ.

          ภายหลังการประชุมโครงการความร่วมมือของกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) กับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยมี นายปิยะบุตร ชลวิจารณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ศธ. นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ วธ. และผู้บริหารของ 5 องค์กรหลักของ ศธ. และ วธ. โดยนายวีระศักดิ์ แถลงหลังประชุมว่าบันทึกข้อตกลงที่ 2 กระทรวงจะเริ่มดำเนินกิจกรรมปีแรกมีด้วยกัน 4 โครงการ คือ โครงการครูพระสอนศีลธรรม ซึ่ง วธ. ร่วมกับวัด สร้างพระนักสอนทักษะศีลธรรมเตรียมพร้อมให้กับสถานศึกษาของ ศธ. โดยให้พระถ่ายทอดสื่อสารกับเด็กแต่ละชั้นปีอย่างต่อเนื่อง

          ทั้งนี้ จะต้องรักษาให้มีคุณภาพและขยายผลให้ทั่วถึง สร้าง “บวร” บ้าน วัด โรงเรียน กลับคืนสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เมื่อพระเข้าไปสู่ห้องเรียนแล้ว เด็กที่ได้รับการสื่อสารก็จะไปถ่ายทอดให้กับครอบครัว ชุมชน และชักจูงผู้ปกครองเข้าหาสถาบันพระศาสนา ขณะที่พระก็จะมีบทบาทต่อสังคม ชุมชน โครงการศิลปะ ดนตรีไทย และดนตรีพื้นบ้านในสถานศึกษา จะมีการจัดอบรมครูเพื่อเป็นวิทยากรถ่ายทอดความรู้สอนให้เด็กเข้าถึงศิลปะดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้าน ซึ่งโครงกานี้เบื้องต้น ศธ.จะตั้งเป้าจับที่กลุ่มนักเรียน นักศึกษาอาชีวะ แต่ ศธ. ต้องการให้ขยายไปทุกระดับชั้น

          นายวีระศักดิ์ กล่าวต่อว่า โครงการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาโดยภูมิปัญญาไทย ประวัติศาสตร์และแหล่งเรียนรู้ให้มีการศึกษาองค์ความรู้ด้านนี้ในท้องถิ่นโดยความร่วมมือของสภาวัฒนธรรมอำเภอ ตำบล และสถานศึกษา เพื่อค้นคว้าวิจัยว่ามีส่วนใดที่นักเรียนนักศึกษามีศักยภาพจะไปทำได้ และโครงการเชื่อมโยงห้องสมุดทั้งหมดที่มีอยู่เข้าเป็นเครือข่ายหอสมุดแห่งชาติสู่ห้องสมุดมหาวิทยาลัยและโรงเรียน ทั้งนี้ ห้องสมุดเครือข่ายของ ศธ. มีขนาดใหญ่มาก ดังนั้น จะมีการปรับปรุงเชื่อมโยงข้อมูลแหล่งค้นคว้าหนังสือที่สำคัญของมหาวิทยาลัยและโรงเรียนแสดงไว้ที่หอสมุดแห่งชาติ

          ทางด้านนายปิยะบุตร กล่าวว่า จะมีการตั้งคณะทำงานตามโครงการที่จะดำเนินการ 4 ชุด มีตัวแทนของ 5 องค์กรหลักของ ศธ. และหน่วยงานของ วธ. ร่วมกับพูดคุยรายละเอียดของการปฏิบัติแล้วมาสรุปอีกครั้งวันที่ 23 ธันวาคม เพื่อวางแผนปฏิบัติการระยะเวลา 5 ปี

 


ที่มา: นสพ.ผู้จัดการ 23 พ.ย.47

 

วัดท่าไทร
สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖
สำนักงานเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้(สุราษฎร์ธานี)
สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ศูนย์ประสานงานสมาคมป้องกันภัยจังหวัดสุราษฎร์ธานี