ชี้ตัดหลักสูตรพุทธศาสนาออก ต้นเหตุจริยธรรมแพทย์เสื่อม

             นพ.สมพนธ์ บุณยคุปต์ ประธานโรงพยาบาล(รพ.)วิชัยยุทธ กล่าวตอนหนึ่งในการประชุมวิชาการเรื่อง "จริยธรรมแพทย์ในยุคสังคมวิกฤต" ที่โรงพยาบาลหัวเฉียว เมื่อเร็วๆ นี้ว่า สาเหตุที่ทำให้จริยธรรมแพทย์ในสังคมวิกฤตเกิดความวิกฤตไปตามสังคม ส่วนหนึ่งมาจากคนไทยยุคใหม่ไม่มีคุณภาพ เพราะชีวิตวัยเด็กในยุคปัจจุบันไม่เหมือนเด็กรุ่นเก่าที่พ่อแม่ ตายายเป็นผู้เลี้ยงดู โดยเฉพาะในสังคมเมืองที่พ่อแม่ต้องออกไปทำงาน ทิ้งลูกไว้ให้พี่เลี้ยงเป็นคนดูแล จึงไม่มีเวลามาสั่งสอนทางด้านจริยธรรมให้กับลูก ผนวกกับการศึกษาปัจจุบันที่ตัดรายวิชาพุทธศาสนาและจริยธรรมออกไปในหลักสูตร จึงทำให้เด็กไม่ได้เรียนรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรมและศีลธรรมไม่ว่าอยู่ที่บ้านหรือโรงเรียน เมื่อเด็กเหล่านั้นเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ขาดคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจไปเป็นแพทย์ที่ให้ความสำคัญกับจริยธรรมมากกว่าอาชีพอื่น เพราะเกี่ยวกับความเป็นความตายของคนไข้ จึงทำให้จริยธรรมแพทย์ถึงคราววิกฤต

             นพ.สมพนธ์กล่าวว่า อีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จริยธรรมแพทย์วิกฤตคือการรับนักศึกษาแพทย์ที่ไม่มีจิตใจอยากช่วยเหลือผู้ป่วยจริงๆ ดังจะเห็นได้จากการสำรวจความต้องการเรียนในหลักสูตรแพทย์ของนักศึกษาแพทย์จำนวน 1,060 คน พบว่า 29.4% เรียนเพราะชอบและสนใจ 19.8% เรียนเพราะเป็นอาชีพที่รายได้ดี 17.4% เรียนเพราะผู้ปกครองอยากให้เรียน และ 14.3% เรียนเพราะต้องการช่วยผู้ป่วย สำหรับสิ่งที่จะช่วยแก้วิกฤตเรื่องจริยธรรมแพทย์ได้ดีที่สุด อาจารย์ ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับนักศึกษาแพทย์ปฏิบัติตาม ที่สำคัญต้องปลูกฝังศีลธรรมพรหมวิหาร 4 (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) และอิทธิบาท 4 (ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา) ให้กับผู้ที่ประกอบอาชีพแพทย์ด้วย


******************