ขั้นตอนและวิธีการ
เรื่องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและต่ออายุหนังสือเดิน
ทางสำหรับพระภิกษุสามเณร

                      ด้วย คณะกรรมการ ศูนย์ควบคุมการไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร (ศ.ต.ภ.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาเรื่องขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศและต่ออายุหนังสือเดินทางสำหรับพระภิกษุสามเณร ทุกวันที่ ๑ และ ๑๕ ของเดือน เวลา ๑๖.๐๐ น. นอกจากติดภารกิจสำคัญที่ต้องเลื่อนวันประชุมออกไปหรือเลื่อนเข้ามา ซี่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ จึงชี้แจงทำความเข้าใจต่อท่านที่มีความประสงค์จะเดินทางไปต่างประเทศและต่ออายุหนังสือเดินทาง ควรยื่นเรื่องขออนุญาตเดินทางไว้ล่วงหน้า (ประมาณ ๗ วัน)
                      เมื่อคณะกรรมการฯพิจารณาเรียบร้อยแล้ว เลขานุการฯ ก็จะคัดรายชื่อเฉพาะผู้ที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางทั้งหมด ส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติให้ดำเนินการส่งกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ
                      ก่อนที่ท่านจะดำเนินการขอรูปเล่มหนังสือเดินทางนั้น ท่านต้องทราบก่อนว่าเรื่องของท่านได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. หรือไม่ โดยให้ท่านไปดูรายชื่อได้ที่
                                             สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
                                             ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล
                                             จังหวัดนครปฐม (www.onab.go.th)
                      สำหรับท่านที่ไม่มีชื่อปรากฏ แสดงว่าไม่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. หมายถึงเอกสารไม่สมบูรณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง ให้ท่านติดต่อสอบถามได้ที่
                                             สำนักงาน ศ.ต.ภ.
                                             วัดสังเวชวิศยาราม เขตพระนคร
                                             กรุงเทพมหานคร
                      อนึ่ง เรื่องขออนุญาตเดินทางที่ยื่นเสนอ ต่อคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงาน ศ.ต.ภ. ประทับรับเรื่องแล้ว ไม่ว่าเรื่องนั้นจะได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตาม จะขอเอกสารคืนไม่ได้ เพราะเป็นระเบียบปฏิบัติที่จะต้องบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
                      พระภิกษุที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางไปต่างประเทศแล้ว สามารถดำเนินการได้โดยจดหมายเลขอันดับที่ของผู้ได้รับอนุมัติ และไปติดต่อกองหนังสือเดินทางฝ่ายอำนวยการ กรมการกงสุล ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร หรือที่สำนักงานสาขา พระปิ่นเกล้า สงขลา ขอนแก่น เชียงใหม่ โดยไม่ต้องขอถ่ายสำเนาที่ส่วนศาสนวิเทศอีกต่อไป
                      อนึ่ง รายละเอียดสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ส่วนศาสนวิเทศ สำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ โทร 0 2441 4548


 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเพื่อขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณรได้เป็นไปอย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ จึงขอแนะนำขึ้นตอนและวิธีการดำเนินการอย่างง่าย ๆ ดังต่อไปนี้

;วิธีแบบการกรอกที่ถูกต้อง
                      -วิธีกรอกแบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศฯ หน้า ๑
                      -วิธีกรอกแบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศฯ หน้า ๒

เอกสารที่ต้องเตรียม
                      - แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ
                      - สำเนาทะเบียนบ้าน/วัด
                      - สำเนาหนังสือสุทธิสำหรับพระภิกษุสามเณร (ดูวิธีถ่ายเอกสารหนังสือสุทธิ ดูด้วยโปรแกรม Adobe.Acrobat)
                      - สำเนาใบตราตั้ง (ถ้าชื่อไม่ตรงกับเอกสารประกอบอื่นๆ)
                      - รูปถ่ายขนาด ๒ นิ้ว (ติดในแบบขออนุญาต ๑ ใบ และ แนบเสริมไปอีก ๑ ใบ)
                      - เอกสารประกอบการพิจารณา เช่น หนังสือนิมนต์, ตารางเดินทาง

ขั้นตอนการดำเนินการ
                      ๑. กรอกรายละเอียดในแบบคำขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศของพระภิกษุสามเณร (มีจำหน่ายที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบฯ กรุงเทพมหานคร) โดยได้รับความเห็นชอบจากเจ้าคณะปกครองตามลำดับ ตั้งแต่ เจ้าอาวาส เจ้าคณะตำบล เจ้าคณะอำเภอ เจ้าคณะจังหวัด เจ้าคณะภาค
                      
๒. ยื่นแบบคำขออนุญาตฯ ที่เลขานุการคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงานตั้งอยู่ ณ วัดสังเวชวิศยาราม บางลำพู กรุงเทพมหานคร ซึ่งจะมีการประชุมคณะกรรมการฯ ในวันที่ ๑ และวันที่ ๑๕ ของทุกเดือน
                      
๓. คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. พิจารณาแล้วส่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติดำเนินการ
                      
๔. สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติมีหนังสือแจ้งกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อออกหนังสือเดินทาง
                      
๕. เมื่อได้หนังสือเดินทางจากกระทรวงการต่างประเทศแล้ว ติดต่อสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ขอรับหนังสือนำวีซ่าแจ้งสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย เพื่อขอรับการตรวจลงตรา

สถานที่ประกาศผล
                      ๑.สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ส่วนศาสนวิเทศ
                      ๒.http://www.sortorpor.org

ปัญหาที่พบบ่อย
                      - ชื่อวัดที่แบบขออนุญาตฯ กับหนังสือสุทธิไม่ตรงกัน
                      - หนังสือสุทธิไม่มีสังกัดวัด
                      - หนังสือสุทธิย้ายสังกัดแล้ว แต่ยังไม่รับเข้าสังกัดวัด
                      - นามสกุลที่แบบขออนุญาตฯ กับที่สำเนาหนังสือสุทธิหรือที่สำเนาทะเบียนบ้านไม่ตรงกัน
                      - ไม่มีเอกสารประกอบการพิจารณาฯ เช่น กำหนดการเดินทางที่แน่นอน หนังสือนิมนต์
                      - ไม่มีรูปถ่ายแนบมาอีก ๑ รูป

หมายเหตุ.-
   - ผู้ส่งเรื่องขออนุญาตเดินทาง ขณะที่คณะกรรมการ ศ.ต.ภ. กำลังประชุมพิจารณา ที่ประชุมจะไม่นำมาพิจารณา แต่จะนำเสนอที่ประชุมพิจารณาในครั้งต่อไป
 - เรื่องขออนุญาตเดินทางที่ยื่นเสนอ ต่อคณะกรรมการ ศ.ต.ภ. สำนักงาน ศ.ต.ภ. ประทับรับเรื่องแล้ว ไม่ว่าเรื่องนั้นจะได้รับอนุมัติหรือไม่อนุมัติก็ตาม จะขอเอกสารคืนไม่ได้  เพราะเป็นระเบียบปฏิบัติที่จะต้องบันทึกเก็บไว้เป็นหลักฐานทั้งหมด
   - ผู้ที่จะยื่นหนังสือขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศตั้งแต่วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๔๙ เป็นต้นไป ให้ใช้แบบขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ (แบบใหม่) โดยไปจัดซื้อได้ที่โรงพิมพ์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ปากซอยบ้านบาตร ถนนบำรุงเมือง กรุงเทพมหานคร ตามมติมหาเถรสมาคม ครั้งที่ ๗/๒๕๔๙ ที่๑๖๓/๒๕๔๙ ข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ และตามที่มหาเถรสมาคม ลงมติให้ความเห็นชอบในข้อ ๑ และข้อ ๒


 

ที่มา : http://www.sortorpor.org

 

บทความที่ควรอ่านเพิ่มเติม.- ขั้นตอนการขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพระภิกษุสามเณร