รวมคำสอนและประวัติ
ของครูบาอาจารย์
พระสุปฏิปันโนผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบทุกรูปทั่วประเทศ
*****************

Image            ข้อมูลในหมวดนี้ ส่วนมากแล้วจะเป็นไฟล์ที่จะต้องอ่านด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat Reader ซึ่งเราได้ทำขึ้น เพื่อให้การนำเสนอธรรมะแก่ท่านผู้สนใจใฝ่รู้ธรรมบนโลกอินเตอร์เนต ให้เป็นไปอย่างสมบูรณ์ตามต้นฉบับที่สุด
            ดังนั้น จึงขอให้ท่านที่จะอ่านธรรมะ คำสั่งสอน และปฏิปทาของครูบาอาจารย์ ได้โปรดติดตั้งโปรแกรมดังกล่าวลงในเครื่องของท่านให้เรียบร้อยก่อน จึงจะสามารถอ่านข้อมูลได้ ขณะเดียวกัน webmaster ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล
ป.ธ. ๕, น.ธ.เอก, ศษ.บ.,MPA.(นิด้า)
webmas
ter


 หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต
 หลวงปู่กงมา จิรปุญฺโญ
 หลวงปู่กินรี จนฺทิโย

 หลวงปู่ขาว อนาลโย
 หลวงปู่คำดี ปภาโส
 
หลวงปู่จันทร์ สิริจนฺโท
 หลวงปู่จูม พนฺธุโล
 หลวงปู่ชา สุภัทโท
 หลวงปู่ดูลย์ อตุโล
 
หลวงปู่ตื้อ อจลธมฺโม
 หลวงปู่ทองรัตน์ กนฺตสีโล
 หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี
 หลวงปู่เทียน จิตฺตสุโก
 หลวงปู่บัวพา ปญฺญาภาโส
 หลวงปู่บุดดา ถาวโร
 หลวงปู่ผาง จิตฺตคุตฺโต

 พระธรรมโกศาจารย์ ( พุทธทาส ภิกขุ)
 หลวงปู่ฝั้น อาจาโร
 
หลวงปู่พระมหาปิ่น ปญฺญพโล

 หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด
 พระราชสังวรญาณ(หลวงปู่พุธ ฐานิโย)
 พระสุธรรมคณาจารย์(หลวงปู่เหรียญ วรลาโภ)
 
หลวงปู่มหาบุญมี สิริธโร
 
หลวงปู่ลี ธมฺมธโร
 หลวงปู่ศรีจันทร์ วณฺณาโภ
 หลวงปู่สิงห์ ขนฺตยาคโม
 หลวงปู่สิม พุทธาจาโร
 หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล

 หลวงปู่หล้า เขมปตฺโต
 หลวงปู่หลุย จนฺทสาโร
 หลวงปู่แหวน สุจิณฺโณ
 หลวงปู่อ่อน ญาณสิริ


กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่