เหตุการณ์ในอดีต
รวมเรื่องราวที่เกิดในอดีตทุกเดือนเพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้สนใจศึกษา ค้นคว้า
โดย... พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร จ.สุราษฎร์ธานี

          เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีต หลายเรื่อง เป็นเรื่องที่น่าจะได้ทราบไว้ เพื่อประโยชน์ในการเรียนรู้ในเรื่องนั้น ๆ และความสัมพันธ์เชื่อมโยงไปยังเรื่องอื่น ๆ ทำให้ได้รู้ถึงความเป็นมาและวิวัฒนาการของเรื่องราวต่าง ๆ จากอดีตจนกระทั่งถึงปัจจุบัน และผลที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต
          การนำเสนอ จะไม่ใช้วิธีการเสนอตามระยะเวลาที่เกิดขึ้นก่อน แต่จะนำเสนอตามวงรอบของปีโดยแบ่งออกเป็นรายวันในแต่ละเดือน จนครบวงรอบปี

         ท่านสามารถ "คลิ๊ก" ที่ชื่อของเดือน เพื่ออ่านข้อมูลและเหตุการณ์ที่เกิดในแต่ละเดือน ขณะเดียวกัน เมื่อท่านเห็นว่าข้อมูลใด ยังไม่สมบูรณ์หรืออาจคลาดเคลื่อน บกพร่อง ขอได้โปรดแจ้งไปยังผู้รวบรวมด้วย ที่ E-mail : watthasai@gmail.com เพื่อทำการปรับปรุงให้สมบูรณ์ในการปรับปรุงครั้งต่อไป


มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน
พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม
กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม

 

 

 

นำเสนอโดย
วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่
อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี 84290