แบบเอกสารเพื่อขอให้ออกหนังสือสุทธิแทนหนังสือสุทธิเดิม
โดย... พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐

แบบฟอร์ม พระภิกษุ/สามเณรกรอก เพื่อขอให้ออกหนังสือสุทธิเล่มใหม่ แทนเล่มเดิม


แบบหนังสือ เจ้าอาวาสแจ้งอุปัชฌาย์ของพระ/สามเณร เพื่อขอให้ออกหนังสือสุทธิเล่มใหม่ แทนเล่มเดิม


แบบบันทึกการสอบสวน แนบหนังสือเจ้าอาวาสแจ้งอุปัชฌาย์ของพระ/สามเณร เพื่อขอให้ออกหนังสือสุทธิเล่มใหม่ แทนเล่มเดิม

ข้อมูลที่ควรดูเพิ่มเติมก่อนพิจารณาออกหนังสือสุทธิ
            แบบใบสั่งซื้อหนังสือสุทธิ
            วิธีออกหนังสือสุทธิให้พระ-สามเณร
            วิธีออกหนังสือสุทธิแทนเล่มเดิม
            วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก(สว.1)
            แบบหนังสือนำส่งบัญชีสัทธิวิหาริก
            วิธีถ่ายเอกสารหนังสือสุทธิ (.pdf)  (พระสมณศักดิ์ถ่ายหน้า๑๘-๑๙ด้วย)
            แบบทะเบียนควบคุมการออกหนังสือสุทธิ
            ปกทะเบียนควบคุมการออกหนังสือสุทธิ

*******************

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี