ุวิธีออกหนังสือสุทธิ
โดย... พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐

 

            หนังสือสุทธิเป็นหนังสือสำคัญ อันแสดงความบริสุทธิ์แห่งสมณเพศของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา แสดงสังกัดคณะและสังกัดวัด จำเป็นที่สุดที่พระภิกษุสามเณรทุกรูปจะต้องมีไว้ประจำตัว เพราะเป็นเอกสารที่สามารถนำแสดงได้ในทุกกรณี มีบทบัญญัติบังคับให้พระอุปัชฌาย์ออกหนังสือสุทธิแก่สัทธิวิหาริกของตน การออกหนังสือสุทธิเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์โดยกฎหมาย พระอุปัชฌาย์จะเว้นไม่ยอมออกหนังสือสุทธิให้มิได้เลย เรื่องหนังสือสุทธินั้น มีข้อควรศึกษาดังนี้


หลักเกณฑ์

            ๑. ผู้ออกหนังสือสุทธิ - พระอุปัชฌาย์
            ๒. ผู้รับเข้าสังกัด - เจ้าอาวาสที่สังกัดอยู่
            ๓. ผู้รับรองหนังสือสุทธิ - เจ้าคณะเจ้าสังกัดชั้นอำเภอขึ้นไป

วิธีปฏิบัติในชั้นต้น

            ต้องศึกษาวิธีกรอกรายการและรายละเอียดในหนังสือสุทธิตั้งแต่หน้า ๑ จนถึงหน้า ๒๗ ให้เข้าใจโดยละเอียดถูกต้อง เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือสุทธิเป็นไปโดยถูกต้องเรียบร้อย

ในขั้นการปฏิบัติ

            ต้องออกหนังสือสุทธิแก่สัทธิวิหาริกทั้งพระภิกษุและสามเณรทุกรูป แม้ผู้นั้นจะบรรพชาอุปสมบทเพียงชั่วคราวก็ตาม การกรอกรายการนั้น จะกรอกเองหรือให้ผู้ใดผู้หนึ่งกรอกรายการหน้า ๓ (สถานะเดิม) หน้า ๔ (บรรพชา) หน้า ๕ (อุปสมบท) และหน้า ๖ (สังกัดวัด) ก็ได้ เมื่อตรวจเห็นว่าถูกต้องเรียบร้อย ให้ลงเลขที่หนังสือสุทธิหน้า ๒ แล้วจึงลงนาม อย่าลงนามแล้วมอบให้กรอกข้อความเองเป็นอันขาด ถ้าวัดที่สังกัดนั้นตนเป็นเจ้าอาวาส ให้ลงนามในฐานะเจ้าอาวาสด้วย และถ้าตนเป็นเจ้าคณะเจ้าสังกัดซึ่งมีอำนาจรับรอง ให้ลงนามและตำแหน่งนั้น ๆ ลงวันที่ เดือน พ.ศ. แล้วประทับตราประจำตำแหน่ง พร้อมกับตรวจภาพถ่ายซึ่งติดที่หน้า ๒ แล้วประทับตรากำกับภาพถ่ายที่มุมซ้ายมือด้านล่าง และลงทะเบียนสัทธิวิหาริกแล้ว จึงมอบหนังสือสุทธิให้ ในกรณีที่ตนไม่มีอำนาจรับรอง เมื่อได้ดำเนินการตามลำดับจนถึงลงนามในหน้า ๔ หรือหน้า ๕ และหน้า ๖ ในฐานะพระอุปัชฌาย์และเจ้าอาวาสแล้ว ให้จัดทำหนังสือขอรับรองไปยังเจ้าคณะเจ้าสังกัดผู้มีอำนาจรับรอง เมื่อได้รับรองแล้ว ให้จัดการลงทะเบียนและมอบหนังสือสุทธิให้แก่สัทธิวิหาริก อย่ามอบให้สัทธิวิหาริกนำไปขอรับรองเอง หรืออย่าขอให้เจ้าคณะเจ้าสังกัดลงนาม และประทับตรารับรองหนังสือสุทธิเปล่าไว้ล่วงหน้าเป็นจำนวนมากเล่ม ข้อนี้ต้องระวัง เพราะเป็นเหตุให้เกิดความเสื่อมเสียหลายประการ

          .เฉพาะคณะสงฆ์หนใต้ (๑๔ จังหวัดภาคใต้) มีกติกาสงฆ์หนใต้บังคับไว้ ให้ออกหนังสือสุทธิแก่พระภิกษุสามเณร ที่ "๑.บวชมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีเหตุเชื่อได้ว่าจะบวชต่อไป ๒.ต้องมีศีลาจารวัตร เรียบร้อย ๓.มีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือสุทธิ เช่น เป็นหลักฐานสมัครเข้ารับการศึกษา" หากเข้าเกณฑ์ ท่านก็จะออกหนังสือสุทธิ แล้วส่งไปให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ ขึ้นไปลงนามและประทับตรารับรองหนังสือสุทธิ แล้วมอบแก่พระภิกษุสามเณรเป็นหลักฐาน

         หากเจ้าอาวาสที่พระนั้นอาศัยอยู่ มิได้เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อพิจารณาเห็นว่าพระภิกษุสามเณรนั้น "๑.บวชมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีเหตุเชื่อได้ว่าจะบวชต่อไป ๒.ต้องมีศีลาจารวัตร เรียบร้อย ๓.มีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือสุทธิ เช่น เป็นหลักฐานสมัครเข้ารับการศึกษา" ให้ทำหนังสือแจ้งไปยังอุปัชฌาย์ของพระภิกษุสามเณรรูปนั้น เพื่อพิจารณาดำเนินการออกหนังสือสุทธิต่อไป(คลิ๊กเพื่อดูแบบหนังสือประกอบ)

 

ข้อมูลที่ควรดูเพิ่มเติมก่อนพิจารณาออกหนังสือสุทธิ
            แบบใบสั่งซื้อหนังสือสุทธิ
            วิธีออกหนังสือสุทธิให้พระ-สามเณร
            วิธีออกหนังสือสุทธิแทนเล่มเดิม
            วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก(สว.1)
            แบบหนังสือนำส่งบัญชีสัทธิวิหาริก
            วิธีถ่ายเอกสารหนังสือสุทธิ (.pdf)  (พระสมณศักดิ์ถ่ายหน้า๑๘-๑๙ด้วย)
            แบบทะเบียนควบคุมการออกหนังสือสุทธิ
            ปกทะเบียนควบคุมการออกหนังสือสุทธิ
            ตัวอย่างหนังสือแจ้งพระอุปัชฌาย์เพื่อให้ออกหนังสือสุทธิแก่พระภิกษุสามเณร

*******************

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี