ุตัวอย่างหนังสือแจ้งพระอุปัชฌาย์เพื่อให้ออกหนังสือสุทธิแก่พระภิกษุสามเณร
โดย... พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐

            หนังสือสุทธิเป็นหนังสือสำคัญ อันแสดงความบริสุทธิ์แห่งสมณเพศของพระภิกษุสามเณรในพระพุทธศาสนา แสดงสังกัดคณะและสังกัดวัด จำเป็นที่สุดที่พระภิกษุสามเณรทุกรูปจะต้องมีไว้ประจำตัว เพราะเป็นเอกสารที่สามารถนำแสดงได้ในทุกกรณี มีบทบัญญัติบังคับให้พระอุปัชฌาย์ออกหนังสือสุทธิแก่สัทธิวิหาริกของตน การออกหนังสือสุทธิเป็นหน้าที่ของพระอุปัชฌาย์โดยกฎหมาย พระอุปัชฌาย์จะเว้นไม่ยอมออกหนังสือสุทธิให้มิได้เลย เรื่องหนังสือสุทธินั้น

          .เฉพาะคณะสงฆ์หนใต้ (๑๔ จังหวัดภาคใต้) มีกติกาสงฆ์หนใต้บังคับไว้ ให้ออกหนังสือสุทธิแก่พระภิกษุสามเณร ที่ "๑.บวชมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีเหตุเชื่อได้ว่าจะบวชต่อไป ๒.ต้องมีศีลาจารวัตร เรียบร้อย ๓.มีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือสุทธิ เช่น เป็นหลักฐานสมัครเข้ารับการศึกษา" หากเข้าเกณฑ์ ท่านก็จะออกหนังสือสุทธิ แล้วส่งไปให้พระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะอำเภอ ขึ้นไปลงนามและประทับตรารับรองหนังสือสุทธิ แล้วมอบแก่พระภิกษุสามเณรเป็นหลักฐาน

         หากเจ้าอาวาสที่พระนั้นอาศัยอยู่ มิได้เป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อพิจารณาเห็นว่าพระภิกษุสามเณรนั้น "๑.บวชมาแล้วไม่น้อยกว่า ๑ ปี และมีเหตุเชื่อได้ว่าจะบวชต่อไป ๒.ต้องมีศีลาจารวัตร เรียบร้อย ๓.มีเหตุจำเป็นที่จะต้องใช้หนังสือสุทธิ เช่น เป็นหลักฐานสมัครเข้ารับการศึกษา" ให้ทำหนังสือแจ้งไปยังอุปัชฌาย์ของพระภิกษุสามเณรรูปนั้น เพื่อพิจารณาดำเนินการออกหนังสือสุทธิต่อไป


(คลิ๊กเพื่อดูแบบหนังสือประกอบ)

 

ข้อมูลที่ควรดูเพิ่มเติมก่อนพิจารณาออกหนังสือสุทธิ
            แบบใบสั่งซื้อหนังสือสุทธิ
            วิธีออกหนังสือสุทธิให้พระ-สามเณร
            วิธีออกหนังสือสุทธิแทนเล่มเดิม
            วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก(สว.1)
            แบบหนังสือนำส่งบัญชีสัทธิวิหาริก
            วิธีถ่ายเอกสารหนังสือสุทธิ (.pdf)  (พระสมณศักดิ์ถ่ายหน้า๑๘-๑๙ด้วย)
            แบบทะเบียนควบคุมการออกหนังสือสุทธิ
            ปกทะเบียนควบคุมการออกหนังสือสุทธิ
            ตัวอย่างหนังสือแจ้งพระอุปัชฌาย์เพื่อให้ออกหนังสือสุทธิแก่พระภิกษุสามเณร

*******************

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี