วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก (บัญชี สว.)
โดย... พระมหาบุญโฮม ปริปุณฺณสีโล (ไชยฤทธิ์) วัดท่าไทร ต.ท่าทองใหม่ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี ๘๔๒๙๐

 

            บัญชีสัทธิวิหาริกเป็นบัญชีแสดงชื่อและรายละเอียดพร้อมทั้งจำนวนของสัทธิวิหาริกประจำปี เป็นบัญชีที่จัดทำตามที่มหาเถรสมาคมกำหนดขึ้น เรียกว่า "บัญชีสัทธิวิหาริก" หรือ "บัญชี สว." โดยจำนวนมี ๓ ประเภท ได้แก่.-
            ๑. บัญชีสัทธิวิหาริกประจำปี (สว.๑)
            ๒. บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ในจังหวัด (สว.๒)
            ๓. บัญชีสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์ในภาค (สว.๓)
            บัญชีแบบ สว.๑ เป็นบัญชีที่พระอุปัชฌาย์เป็นผู้จัดทำขึ้น โดยให้แยกพระภิกษุบัญชีหนึ่ง สามเณรบัญชีหนึ่ง เช่นเดียวกับทะเบียน จัดกรอกรายการต่าง ๆ ตามแบบบัญชีให้สอดคล้องต้องกันกับหลักฐานในใบสมัคร ควรทำ ๓ ชุด เพื่อเก็บเอง ๑ ชุด เจ้าคณะอำเภอเก็บ ๑ ชุด และเจ้าคณะจังหวัดเก็บ ๑ ชุด ให้พระอุปัชฌาย์จัดส่งตามลำดับถึงเจ้าคณะอำเภอ ก่อนวันสิ้นเดือน ๙ ของปี เพื่อเจ้าคณะอำเภอจักได้รวบรวมส่งเจ้าคณะจังหวัด ก่อนวันกลางเดือน ๑๐ ของปี
            บัญชีแบบ สว.๒ เป็นบัญชีที่เจ้าคณะจังหวัดจัดนำส่งเจ้าคณะภาค ก่อนวันสิ้นเดือน ๑๐ ของปี
            บัญชีแบบ สว.๓ เป็นบัญชีที่เจ้าคณะภาคจัดนำส่งเจ้าคณะใหญ่ ก่อนวันกลางเดือน ๑๑ ของปี
แบบัญชีทั้ง ๓ นี้ บัญชีแบบ สว.๑ นั้น ผู้เป็นพระอุปัชฌาย์จะต้องเอาใจใส่จัดทำให้ถูกต้อง และจำต้องจัดทำและส่งให้ถึงเจ้าคณะอำเภอตามกำหนดดังกล่าว แม้พระอุปัชฌาย์จะดำรงตำแหน่งสูง เช่น เป็นเจ้าคณะจังหวัด ก็ต้องส่งไปยังเจ้าคณะตำบล เพื่อส่งตามลำดับ ทั้งนี้ เพราะต้องการให้ได้สถิติในชั้นนั้น ๆ

            ๑.บัญชีแบบ สว.๑ นำส่งเจ้าคณะให้ถึงอำเภอ ก่อนวันสิ้นเดือน ๙ ของปี
            ๒.บัญชีแบบ สว.๒ นำส่งเจ้าคณะภาค ก่อนวันสิ้นเดือน ๑๐ ของปี
            ๓.บัญชีแบบ สว.๓ นำส่งเจ้าคณะใหญ่ ก่อนวันกลางเดือน ๑๑ ของปี

(คลิ๊กเพื่อดูแบบหนังสือประกอบ)


ข้อมูลที่ควรดูเพิ่มเติมก่อนพิจารณาออกหนังสือสุทธิ
            แบบใบสั่งซื้อหนังสือสุทธิ
            วิธีออกหนังสือสุทธิให้พระ-สามเณร
            วิธีออกหนังสือสุทธิแทนเล่มเดิม
            วิธีทำและส่งบัญชีสัทธิวิหาริก(สว.1)
            แบบหนังสือนำส่งบัญชีสัทธิวิหาริก
            วิธีถ่ายเอกสารหนังสือสุทธิ (.pdf)  (พระสมณศักดิ์ถ่ายหน้า๑๘-๑๙ด้วย)
            แบบทะเบียนควบคุมการออกหนังสือสุทธิ
            ปกทะเบียนควบคุมการออกหนังสือสุทธิ
            ตัวอย่างหนังสือแจ้งพระอุปัชฌาย์เพื่อให้ออกหนังสือสุทธิแก่พระภิกษุสามเณร

 

*******************

กลับไปหน้า Web วัดท่าไทร
ไป Web สำนักงานเจ้าคณะภาค ๑๖

ไป Web ศูนย์พัฒนาคุณธรรมภาคใต้
ไป Web วิทยุชุมชนตำบลท่าทองใหม่
ไป Web ชมรมวีอาร์ร้อยเกาะสุราษฎร์ธานี